Home

Demokratiutvikling i norge problemstilling

Demokratiutvikling i Norge, 1800-1945. Demokratiutvikling i Norge, 1800-1945. Med Grunnloven av 1814 gikk Norge fra kongelig enevelde til konstitusjonelt monarki, og vi fikk en tredeling av makten mellom konge, storting og domstolene. Vis mer. Læringsressurser. Demokratiutvikling i Norge, 1800-194 I denne oppgaven skal vi ha fokuset på den politiske utviklingen i Norge fra 1800-tallet. Grunnloven som ble til i 1814 var en seier for demokratiet i Norge. Sammenlignet med andre land i Europa på samme tid var den meget demokratisk. Grunnloven sikret embetsmenn, bønder og byborgene stemmerett

Problemstilling Bondevennforeningene 300 bondevennforeninger, 30 000 medlemmer Hovedkontor i Mandal Medlemsavis Landsmøteinstitusjon Åpne og debatterende folkemøter Hvem stod bak bøndenes kamp for demokratiutviklingen i Norge, og hvilke konsekvenser fikk dette for bøndene Notater: Demokratiutvikling i Norge fra 1800 - 1954, etc. - Læreplanmål i Historie VG3 Påbygging Gjøre rede for demokratiutvikling i Norge fra 1800-tallet og fram til 1945 og analysere drivkreftene bak denne utviklingen. 1850 = 7,5% av befolkningen stemmerett Artikkel: Demokratiutvikling i Norge mellom 1814 og 1905 Perioden mellom 1814 og 1905 har i stor grad vært med å forme dagens Norge. Oppgaven ser nærmere på hvordan og hvorfor denne utviklingen gikk til på 1800-tallet, og tar for ser ulike begivenheter som foregikk i perioden Heihei! Kom opp i historie i går, muntlig, og trakk temaet demokratiutvikling, med følgende problemstilling: Demokratiet har en lang historie. Velg ut og drøft sentrale begivenheter som har hatt betydning for utviklingen av demokratisk styreform. Legg vekt på demokratiet slik det ble utformet i H..

Heisann. Kom opp til Historie muntlig Vg3 i dag. Fikk temaet: Demokrati/Demokratiutvikling Oppaven er som følger: Ta utgangspunkt i ett eller flere av læreplanmålene under, og formuler en problemstilling som kan knyttes til temaet demokrati/demokratiutvikling. Trekk kort linjer frem til dagens si.. Demokratisk utvikling i Norge fra 1900-1945 Innenfor denne oppgaven skal jeg ta for meg demokratisk utvikling i Norge fra 1900- 1945. Før jeg går nærmere inn på oppgaven skal jeg starte med å nevne noen viktige hendelser blant annet grunnloven, industrien osv

Historie Vg2 og Vg3 - NDL

Demokratiseringsutviklingen i Norge på 1800-tallet - Daria

Problemstilling var Sverige var den viktigste årsaken til parlamentarismeutviklingen i Norge Lærerplanmålet er: Elevene skal kunne gjøre rede for demokratiutvikling i Norge fra 1800-tallet og fram til 1945 og analysere drivkreftene bak denne utviklingen Om hvordan du lager en god problemstilling. Enheter og variabler. Men først skal vi se på hvordan en problemstilling kan bygges opp. Den eller de vi vil finne noe ut om, kaller vi gjerne enhetene.Enhetene er ofte enkeltpersoner, men kan også være grupper, organisasjoner, kommuner, nasjoner etc Demokratiutviklingen i Norge fra 1800 til 1945 I oppgaven redegjøres det for viktige hendelser i Norges historie, som bidro til å gjøre Norge til et selvstendig demokratisk land. Videre ses det nærmere på drivkrefter innen økonomiske, kulturelle, politiske og sosiale forhold, som følge av denne utviklingen I Norge kan vi for eksempel se tegn på svekket oppslutning gjennom lavere valgdeltagelse og større misnøye med politikere. Det siste har spesielt fått utfolde seg på sosiale medier. Eksempler på utfordringer som ofte blir nevnt i forbindelse med demokratiet i Norge er blant annet minoriteters stilling, lav valgdeltagelse, globalisering, manglende tillit til systemet, politikerforakt og.

Demokratiutvikling i Norge by Kine Tjetland - Prez

Demokrati, også kalt folkestyre, er en styreform der folket, forstått som landets voksne innbyggere, velger representanter som utformer lovene og tar viktige politiske beslutninger. I et demokrati kan innbyggerne også selv delta i utformingen av de politiske vedtakene. Mer generelt betyr demokrati at innbyggerne deltar aktivt i viktige politiske beslutningsprosesser og har like rettigheter. Sur nedbør er fortsatt et alvorlig miljøproblem i Norge, til tross for at utslippsreduksjoner har ført til redusert forsuring. Det er spesielt Sør-Norge som er utsatt for sur nedbør, men deler av øst-Finnmark er også betydelig påvirket. Rundt 1980 var tålegrensene overskredet i rundt 30 prosent av Norges areal Vi håper du blir litt klokere etter å ha lest denne artikkelen om fordypningsoppgaven (tidligere kalt særemne). Innledning. Et av kompetansemålene i læreplanen i norsk for studieforberedende utdanningsprogram Vg3 er en selvvalgt fordypningsoppgave: «Mål for opplæringen er at eleven skal kunne gjennomføre en selvvalgt og utforskende fordypningsoppgave med språklig, litterært eller. Demokratisering, en prosess i retning av mer demokrati. Eksempler kan være da kvinner fikk stemmerett i Norge i 1913, eller da Portugal gikk fra å være et diktatur til å bli et demokrati i 1976. Norge ble løsrevet fra Danmark og fikk sin egen grunnlov i 1814. Dette regnes som det moderne Norges fødsel, selv om det skulle gå nesten hundre år før Norge ble formelt selvstendig. Fra å være en tett helstat med Danmark ble Norge en egen stat som delte konge med Sverige. Den løse unionen med Sverige varte fra 1814 og fram til 1905

Notater: Demokratiutvikling i Norge fra 1800 - 1954, etc

 1. I Norge handler likestillingen mellom kvinner og menn om at det skal være like rettigheter for alle. Jeg er en jente på 16 år, og jeg mener det er likestilling i Norge, men samtidig er vi langt i fra like. I Norge har jenter like mye rett til å gå på skole som gutter
 2. Demokratiutvikling i Norge mellom 1814-1905 Konsulatsaka 1891 Konsulatsaken, striden om innføringen av eget norsk konsulatvesen under unionen med Sverige, den saken som ble den formelle årsaken til unionsoppløsningen 1905. På det overordentlige stortinget i 1814 kom det opp e
 3. Hei! Som dere ser i overskriften handler dette om Demokratiutvikling i Norge fra 1750-1914. Jeg har fått en oppgave om å skrive en fagtekst om dette. Her er kompetansmålene: Kompetansemål: · Gjøre rede for demokratiutvikling i Norge fra 1800-tallet og fram til 1914 (1945) og analysere drivkreften..
 4. Mer indirekte støtte til demokratiutvikling omfatter støtte til utvikling av offentlige myndigheter med velfungerende skattesystemer, finansforvaltning, antikorrrupsjonstiltak og tjenestelevering knyttet til helse og utdanning. En rekke land mottar støtte fra Norge som direkte eller indirekte støtter opp under demokratiutviklingen
 5. 1905 - republikk eller monarki? 1850 1818 - Karl Johan Carl XV Fra hvert tredje år, til hvert år Styrke Stortingets innflytelse på det politiske livet Karl Johan blir konge i Sverige og Norge Ville smelte sammen Norge og Sverige til ett rike Prøvde å endre grunnloven for å f
 6. Emne 3.4: Demokratiutvikling i Norge I perioden 1770 til 1905 gikk Norge gjennom en utvikling som førte mot det vi kaller et demokrati, altså et folkestyre. Demokratiet ble utviklet på bakgrunn av en revolusjon innen politikk, økonomi, det sosiale og det kulturelle
 7. Ordet demokrati kommer fra gresk og betyr folkestyre. Artikkelen svarer på hva demokrati og medborgerskap er, diskuterer forholdet mellom demokrati og menneskerettigheter, og beskriver hvordan FN jobber med demokratiutvikling

Demokratiutvikling i Norge mellom 1814 og 1905 - Studienett

 1. Problemstillinger, korte artikler og primærkilder om demokratiutvikling i Norge er samlet her. Les mer Muntlig eksamen historie: nasjonalisme og nasjonsbygging på 1800-tallet. Publisert 30. mai 2017 15:00.
 2. Gjøre rede for demokratiutvikling i Norge fra 1800-tallet og fram til 1945, se hvordan demokratiutviklingen er en prosess som pågår ut over 1800- og 1900-tallet. Aktuelle læreplanmål: gjøre rede for hovedtrekk ved den industrielle revolusjon og undersøke hvilken betydning den fikk for næringsutvikling og sosiale forhold i det norske samfunnet
 3. Her finner du tekster som kan være interessante, spennende og kjekke å fordype seg i. Du finner både nye og gamle tekster. Et godt tips når du skal i gang med å lage problemstilling, er å tenke gjennom hva du ser for deg at du skal finne ut ved å velge de tekstene du har valgt
 4. Problemstilling: Konsekvenser av pesten. Lærebokas svar på problemstillingen Konsekvenser av pesten. I Norge klarte ikke adelen å sikre seg et tilsvarende grep om bøndene som det den danske adelen klarte. Det var to momenter som gjorde den norske adelen særlig sårbar
 5. - Fortsatt ikke likestilt Forskjellsbehandling og gode informasjonstiltak er nødvendig for å oppnå likestilling for kvinner. Det er ennå langt igjen til målet i Norge, og enda lenger på verdensbasis, mener forskere
 6. Begrep. antisemittisme, jødefiendtlighet. Bernadottetilbudet, Stortingets tilbud i 1905 om at en prins av det svenske kongehuset Bernadotte skulle bli konge i Norge. Tilbudet ble avvist av kong Oskar 2. bondestortinget, Stortinget i 1833 var det første som hadde bondeflertall. darwinisme, Charles Darwins lære om at dyr og mennesker over tid har utviklet seg gjennom naturlig utvelgelse
 7. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube

I praksis betyr det at Norge vil lokke med bistand, eller true med å trekke bistand, for å sikre returavtaler. Les også: Kristin Ørmen Johnsen (H): - Jeg blir lei meg når jeg ser jenter på 6.

Muntlig eksamen i histore: demokratiutvikling - Skole og

Demokratiutvikling i Norge; Rundt 1905. Kapittel 11: Den store krigen. Første verdenskrig - årsaker og virkninger (kapittel 11 og 12) En historisk person fra første verdenskrig. Kapittel 12: Norge - den nøytrale allierte Første verdenskrig - årsaker og virkninger (kapittel 11 og 12 Trolldomssakene i Norge; Fantes det hekser på 1600-tallet? Dere kan selvsagt også ta i bruk flere artikler og primærkilder på Norgeshistorie.no eller andre nettsteder/ bøker i tillegg hvis dere har tid og finner det hensiktsmessig. 6. Kunnskap og nyheter Problemstilling: Hvordan var tilgangen på kunnskap og nyheter i dansketiden

Norge i mellomkrigstiden. Alle tiders historie, CappelenDamm. Kompetansemål: gjøre rede for demokratiutvikling i Norge fra 1800-tallet og fram til 1945 og analysere drivkreftene bak denne utviklingen. vurdere ulike ideologiers betydning for mennesker, politiske bevegelser og statsutvikling på 1900-tallet Norge utviklet seg til et modent industri- og forbrukersamfunn med bred velstand i etterkrigsperioden. Den materielle veksten var langt raskere enn tidligere generasjoner hadde opplevd. Sosial utjevning og teknologisk modernisering førte nordmenn flest inn i nye felles livsformer Norge krevde en norsk utenriksminister og et norsk konsulatvesen som tjente norske interesser. Etter stor uenighet og på randen til krig krevde den svenske riksdagen folkeavstemning for å se om folket stod bak unionsoppløsningen. Et klart flertall svarte ja, og Norge var ikke lenger i union med Sverige Emne 3.4: Demokratiutvikling i Norge I løpet av 1800-tallet gikk Norge gjennom store endringer. Disse endringene førte til en gradvis demokratisering av landet Norge, vi fikk altså et folkestyre. Demokratiet ble utviklet på bakgrunn av en rekke smårevolusjoner, blant annet innen politikk, det sosiale, økonomiske og det kulturelle

Problemstillinger om demokrati - Skole og leksehjelp

Problemstilling. En problemstilling er et spørsmål som du skal svare på. Det er viktig å lage en god problemstilling. Dette bør du bruke god tid på. I Norge fikk kvinnebevegelsen særlig stor gjennomslagskraft (Olsen 1983). Olsen (1983). Norge var i større grad enn under Danmark selvstendig i unionen, med egen regjering og grunnlov - men fremdeles under den svenske kongen. I grunnloven fra 1814, slo man på Eidsvoll fast noen hovedprinsipper (insperert fra filosofer i parentes): Norske borgere skulle ha ytringsfrihet (Voltaire), makten i staten skulle være delt (Montesqieue), og makten skulle i siste instans ligge hos. Fem fakta som viser at det fortsatt ikke er likestilling i Norge. Kvinner tjener mindre, steller mer hjemme og er sykere. KVINNEDAGEN: Under 8. mars-toget i Bergen i 1975 hadde de flere av de samme kampsakene som i dag. 43 år senere har kvinner og menn fremdeles ikke like vilkår for å lykkes i Norge I 1913 fikk kvinner i Norge stemmerett på like vilkår som menn. Da hadde kvinnebevegelsen kjempet for dette i over 30 år. Norge var et av de første landene i verden som innførte allmenn stemmerett for kvinner. Les også kvinners rettigheter i Norge fra 1814 til 1913 Les også kvinners rettigheter i Norge fra 1913 til 1940 Les også Kvinners kamp for stemmerett internasjonalt De første. gjøre rede for demokratiutvikling i Norge fra 1800-tallet og fram til 1945 og analysere drivkreftene bak denne utviklingen; presentere sentrale trekk ved kolonialismen og situasjonen i et ikke-europeisk område, sett fra ulike perspektive

gjøre rede for demokratiutvikling i Norge fra 1800-tallet og fram til 1945 og analysere drivkreftene bak denne utviklingen presentere sentrale trekk ved kolonialismen og situasjonen i et ikke-europeisk område på 1800-tallet, sett fra ulike perspektiver drøfte hvordan nasjonalstaten har skapt nasjonal og kulturell samhørighet, me Høy overdødelighet i andre land. Utviklingen vi ser i Norge er helt annerledes enn i mange andre land. Tall som New York Times har samlet fra 12 land ulike steder i verden, viser en klar overdødelighet de siste ukene sammenlignet med tilsvarende uker tidligere år.. Ikke bare er det flere som dør av covid-19 2 SAMMENDRAG Bakgrunn: I dagens samfunn er det større fokus på mennesker som sliter med både rus- og psykisk lidelse. Denne gruppen mennesker møter ofte fordommer og negative holdninger. Det er kun de siste 14 årene denne gruppen mennesker har fått like rettigheter som andr

Problemstilling Historie Muntlig Eksamen Muntlig eksamen. Muntlig eksamen historie: verdenskrigene Problemstillinger, korte artikler og primærkilder om første og andre verdenskrig i Norge er samlet her. Her er det viktig å avgrense og velge én problemstilling. Om du ikke velger en norsk vinkling i problemstillingen, får. Gjøre rede for demokratiutvikling i Norge fra 1800-tallet og fram til 1945 og analyserer drivkreftene bak denne utviklingen. Drøfte hvordan nasjonalstaten har skapt nasjonal og kulturell samhørighet, men også konflikt og undertrykkelse. Hovedlinjer SSB har en egen statistikk for kjønnslikestilling i Norge som viser hvor likestilte vi er basert på 12 indikatorer. Lønnsstatistikken og ulike statistikker for utdanning er også viktig i et likestillingsperspektiv

Temaer som brukermedvirkning, demokratiutvikling, medborgerskap og samskaping har blitt viktige. Livskvalitetsmålinger i befolkningen utgjør ett av flere verktøy for å involvere befolkningen til deltakelse og samskaping i samfunnsutvikling. Hvordan hadde vi det egentlig i Norge i 2019? Og hvor jevnt var livskvaliteten egentlig fordelt I Norge er tjenester som barnehager, skoler, og sykehus offentlig finansiert med små eller ingen egenandeler. 200 300 400 200 300 400 • Yter når vi kan, mottar når vi trenger Behovet for tjenester varierer med alderen Det samme gjør evnen til å 0 100 0 100 alderen. Det samme gjør evnen til å betale skatt. Innbyggerne i en moderne. Jødeneforfølgelsene i Norge. Etter 1933 flyktet ca. 500 000 mennesker fra Hitlers Tyskland. De fleste var jøder. Norge tok imot få jødiske flyktninger og var preget av en generell fremmedskepsis. Etter det tyske overfallet på Norge reddet de fleste politiske flyktningene seg til Sverige. Men mange jøder ble boende i Norge Se også: Lage problemstilling for oppgave på VIKO . Ulike typer problemstillinger. Problemstillinger kan være både forskningsspørsmål og hypoteser. Et forskningsspørsmål er et spørsmål som adresserer problemet eller det ukjente du ønsker å finne ut. Det er vanlig å bruke spørreord som hvem, hva, hvor, hvilken, hvorfor eller hvordan «Ei sentral problemstilling i forskinga på folkehelse er å finne og estimere verknaden av tiltak som kan føre til betre helse og mindre sjukdom». Folkehelseinstituttet har en sentral rolle i å utvikle kunnskap om sykdomsbyrden i Norge, om årsaker til sykdom og helse, og om hvilke tiltak som kan gi bedre helse for befolkningen

1) Vi som bor i Norge er heldige som lever i et av verdens rikeste land. En av grunnene til det er at Norge har store olje og gassforekomster. Angola har omtrent like mye olje som Norge, men likevel lever en stor andel av befolkningen i dyp fattigdom. Hvorfor ble Norge rik på grunn av oljen, mens andre land fortsatt er fattige selv om de har olje 1.2 Problemstilling og avgrensing: Den 20. desember 1991 ble en tyrkisk pizzeria i Nacka utenfor Stockholm sprengt i luften. Siden januar dette året har et stort antall brannbomber blitt kastet mot asylsentre og forretninger drevet av innvandrere i både Sverige og Norge.1 Hendelsen var ikke spesiell i så måte Svar på problemstilling. I Norge opererer vi med et representativt demokrati. Hadde det vært direkte demokrati i våre dager, ville det bety at vi måtte ha folkeavstemming på alle saker stortinget vårt skulle ta opp. Vi har beskrevet et politisk system som framstår som nifst demokratisk for de involverte

I Norge krever offentlige myndigheter og andre aktører at du har et norsk identitetsnummer. Du må melde ifra når du flytter Du plikter å melde ifra til oss når du flytter, slik at adresseopplysningene dine i folkeregisteret er korrekte og høgskoler i Norge, jf. Universitets- og høgskoleloven §§4-7 og 4-8 og Forskrift om eksamen §§14 og 15. 4. Jeg/vi er kjent med at alle innleverte oppgaver kan bli plagiatkontrollert i Ephorus, se Retningslinjer for elektronisk innlevering og publisering av studiepoenggivende studentoppgaver 5 Hei! Trenger hjelp! Oppgavens tema sier: Demokratiutviklingen i Norge på 1800-tallet. Problemstillingen er: Hvilken sammenheng er det mellom moderniseringsprosessen og utviklinga av demokratiet i Norge på 1800-tallet? Jeg trenger hjelp med å forstå problemstillingen. Hilsen VG3-Elev

Landet måtte bygge seg opp igjen etter krigen, og en ny sosial klasse ble skapt: arbeiderklassa. Arbeiderne ble sett på som kulturløse mennesker. Språket de brukte, dialektene, ble sett på som mindreverdige akkurat som folket som brukte det. Skriftspråket i Norge på denne tiden var nesten lik dansk, og de aller færreste brukte landsmål Arter i Norge som lever på grensen for sin nordlige utbredelse, vil kunne utvide sine områder nordover og i høyden. Temperaturen i Norge vil øke mest på vinteren og gi dårligere skiføre. For noen av de naturbaserte næringene kan klimaendringene bety forbedret produksjonsforhold Først og fremst er en godt formulert problemstilling et hjelpemiddel til å avgrense oppgaven og finne riktig informasjon. En problemstilling tar som regel utgangspunkt i et tema og er en formulering av et problem som skal undersøkes eller kartlegges. Den bør være noe som gir blod på tann, det vil si noe som er spennende, enkelt og såkalt fruktbart; mulig å gjennomføre Demokratiutvikling i Norge Dei første politiske partia - Embetsmenna og kongen - Bondeopposisjonen Det store hamskiftet Oppsummering Omlegging av jordbruket Mekanisert jordbruk S - Likestilling for kvinner P - Nye politiske parti Ø - Det store hamskiftet K - Nasjonalstaten Nore

Demokratisk utvikling i Norge fra 1900-1945 - Studienett

 1. Blog. Oct. 2, 2020. Home office setup: 5 ways to create a space for WFH; Oct. 1, 2020. How to use Google Classroom: Tips and tricks for teachers; Sept. 30, 202
 2. Hva skjedde av modernisering i Norge i løpet av 1800-tallet? Jo. I stor grad ble landet bygget sammen kommunikasjonsmessig. Det var mulig å komme seg fra landsdel til landsdel uten å risikere livet. Først ved at veiene ble noe bedre og senere på 1800-tallet at både veier, jernbane og sjøtransporten ble bedre og billigere
 3. Styresett er bruk av politisk autoritet og kontroll i forvaltningen av et samfunns ressurser for økonomisk og sosial utvikling. Viktige dimensjoner ved styresett er tiltak for å håndheve rettsstatens prinsipper, effektivisering av offentlig forvaltning, kamp mot korrupsjon og reduksjon av unødvendig høye militærutgifter

Grunnlov uten demokrati - Norgeshistori

 1. Norge er på vei til å bli et sekulært samfunn med like rettigheter til alle uavhengig av kjønn, tro, politisk mening og legning. Det er land som du nevner som ønsker en ensretting av kultur og en ensretting av tro (selv de som fremmer ingen tro)
 2. Kristningen av Norge startet relativt sent i forhold til resten av Europa, men tok seg kraftig opp med de kristne kongene Håkon den gode, Olav Tryggvason og første del av kristningen regnes ofte som fullført da Olav den hellige fikk kristendommen inn i landets lover. Det er ikke sikkert når kristningen av Norge begynte, men det har nok vært kontakt med kristne fra folkevandringstiden og.
 3. Norges klima er preget av Golfstrømmens påvirkning, de store høydeforskjellene og landets lange utstrekning nord-sør.. Norge ligger på samme breddegrad som Alaska og Sibir, men fordi havtemperaturene ligger 5-10 ° over andre steder på tilsvarende breddegrader, og fordi landet mottar temperert havluft med vestavindene, ligger også lufttemperaturene godt over tilsvarende breddegrader
 4. Problemstilling . Hvordan er det å være flerkulturell ungdom i Norge? Jeg har valgt en åpen problemstilling, men videre har jeg fokusert på noen områder. Hovedvekten i oppgaven ligger på hvordan det oppleves å være flerkulturell? Hvilken akkulturasjonsstrategi foretrekker ungdommer? Hvordan er det å leve mellom to kulturer? Metod
 5. I Norge finnes det bare ett sted å henvende seg - Det er bare en problemstilling som de ikke har hørt om. De er sjokkert over at en slik praksis finner sted i Norge

Martins historieblogg: 9: Demokratiuviklingen i Norge

Der Norge ikke har egen ambassade samarbeider vi med de nordiske landene for å kunne gi konsulær bistand til nordiske borgere. Dette betyr at du kan kontakte en annen nordisk ambassade om du er i et land der Norge ikke er representert Norge feirer 40 år som produsent av olje og gass. Næringen er landets viktigste næring og sysselsetter direkte og indirekte 250 000 mennesker over hele landet. Samtidig pågår det en høylydt politisk debatt om næringens framtid, og beslutninger som blir fattet de neste par årene vil kunne få stor betydning for Norges framtid som olje- og gassnasjon gjøre rede for demokratiutvikling i Norge fra 1800-tallet og fram til 1945 og analysere drivkreftene bak denne utviklingen presentere sentrale trekk ved kolonialismen og situasjonen i et ikke-europeisk område på 1800-tallet, sett fra ulike perspektive Norge var ikke en part i forhandlingene om Storbritannias utmeldelse fra EU. Norge er heller ikke part i forhandlingene om det fremtidige forholdet mellom EU og Storbritannia. Samtidig er Norge, på grunn av sin tette integrasjon i EUs indre marked gjennom EØS-avtalen, ikke en regulær tredjepart

Muntlig Eksamen: Demokratisering av Norge 1814-1905

Den norske velferdsstaten er en variant av velferdsstaten som kjennetegnes ved sin størrelse og sin utpregede grad av universialisme. Grunnstenen i den norske velferdsstaten er Folketrygden [trenger referanse].Alle som bor eller jobber i Norge er pliktige medlemmer av og alle lønnsmottakere betaler premie til folketrygden, og har dermed også rettigheter i forhold til tilbudene En generasjon etter at Eidsvollsmennene ga Norge dets grunnlov, ble Italia forenet til et demokratisk, konstitusjonelt monarki. Det ble et demokrati med skjønnhetspletter, slik det norske også var det: Kvinner var ikke fullverdige borgere; stemmeretten var dertil begrenset av betalt skatt og etter hvert av andre kriterier; landet var splittet i regioner med ulike interesser og ulikt.

Historie Vg2 og Vg3 - Nasjonalisme og demokratisering

Kunnskapsministeren sier nei til skoleuniform i Norge. Trine Skei Grande mener kjøpepresset på unge skoleelever er en samfunnsutfordring, men tror ikke at skoleuniformer vil løse problemet Tiden etter borgerkrigene er ofte kalt Norges storhetstid. På 1200-tallet nådde det norske riket sin største utstrekning. Fast­lands­om­råd­ene inkluderte Båhuslen, Jemtland og Herjedalen.I 1261 ble Grønland lagt under Norge, og i 1262-1264 Island. Færøyene, Orknøyene, Hjaltland (), Sudrøyene og Man var også en del av det norske riket, men de to sistnevnte gikk tapt i 1266

Særemne med problemstilling om hvordan litteratur ble brukt som samfunnskritikk fra 1870 til 1900 med utgangspunkt i Karens jul av Amalie Skram, Karen av Alexander Kielland og Et dukkehjem av Henrik Ibsen Til 14 Sosial ulikhet i Norge. Kilderessurs. En litt annerledes måte å finne spennende og aktuelle emner og problemstilinger på er å bruke hjemmesidene til forskning.no. Her legges det ut popularisert, men samtidig også kvalitetssikret beskrivelse av nyere norsk/nordisk forskning innenfor et vidt spekter av temaer og emner Det hevder en ny rapport. - Dersom Norge ikke blir veldig mye bedre på å få innvandrere i jobb kan det hende vi må øke skattene eller redusere velferdsordninger, sier Sylvi Listhaug

 • Været i harstad neste 14 dager.
 • Forflytning inn og ut av seng.
 • Kreft tilbakefall.
 • Zell am ziller bezienswaardigheden.
 • Hvordan bruke kompressor.
 • Fränkness nürnberg.
 • Senile hämangiome.
 • Ferienwohnungen südstrand neustadt in holstein.
 • Hvordan trekke tilfeldig vinner.
 • Mathilde tybring gjedde stortinget.
 • Alfa romeo stelvio preis.
 • Soundboks 2.
 • David yarrow poster.
 • Abba medlemmar.
 • Blockwerk kletterhalle mainz mainz.
 • Curcuma forum.
 • Child's play 5.
 • Jumanji 2 kritik.
 • Hva er en hypotese.
 • Denver elektrisk sparkesykkel.
 • Code geass season 3.
 • Eksistensiell modell.
 • Viltkamera prisjakt.
 • Kryssreferanse word.
 • Samsung k950 manual.
 • Melkeutslett hos spedbarn.
 • Netflix probemonat wirklich kostenlos.
 • Statsautoriserte translatører.
 • Startlister aeg.
 • Relasjonell identitet.
 • Dekkskift sandefjord.
 • Horb am neckar wandern.
 • Samleobjekter spill.
 • Musculus flexor carpi.
 • Rosenthal dekore.
 • Nm bryting 2018 streaming.
 • International harvester 444.
 • Avant 200 begagnad.
 • Einsam nach trennung keine freunde.
 • Schloss horst hochzeit feiern.
 • Logos i kongens tale.