Home

Spesialistutdanning tannlege

Spesialistutdanning for tannleger skal gis ved universitet eller ved institusjon med godkjent utdanningsprogram. Helsedirektoratet skal godkjenne institusjonens utdanningsprogram innenfor de enkelte spesialiteter. Dette gjelder ikke spesialistutdanning som foregår ved universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø Regnskapsoppsett Spesialistutdanning av tannleger (xlsx) Frist for rapportering: 1. april 2020. Rapporter på tilskudd. Søkere bes orientere seg om nye krav til rapportering (gjeldende for rapporteringsåret 2020) som er beskrevet i regelverk av 19. desember 2019, samt i tilskuddsbrev ved tildeling

Tannlege - Time til tannlege

Kunngjøring om opptak til spesialistutdanning i odontologi, studiestart høsten 2021 Norsk autorisasjon som tannlege; Minimum to års fulltids erfaring fra allmennpraksis i nordisk land. I helt spesielle tilfeller kan det gjøres dispensasjon fra kravet om to år (jf Spesialistutdanning av tannleger 1. Mål og målgruppe for ordningen Målet med ordningen er å bidra til tilstrekkelig utdanningskapasitet av tannlegespesialister ved de odontologiske lærestedene ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og UiT Norges arktiske universitet (tidl Spesialistutdanning av tannleger 1. Mål og målgruppe for ordningen Målet med ordningen er å bidra til tilstrekkelig utdanningskapasitet av tannlegespesialister ved de odontologiske lærestedene ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og UiT Norges arktisk

Spesialistgodkjenning for tannleger - Helsedirektorate

Regler for spesialistutdanning av tannleger: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 05.02.2014, justert 13.01.2016. Programplan for spesialistutdanning i odontologi. Kurstilbodet for spesialistutdanninga er tredelt: Kjernepensu De aller fleste offentlige tannleger jobber i tannhelsetjenesten i fylkeskommunen. I privat virksomhet er det vanlig å være selvstendig næringsdrivende. De resterende 10 prosentene har spesialistutdanning. Tannleger med spesialisering behandler pasienter, men jobber også med undervisning og forskning Kontakt autorisasjon og spesialistutdanning: E-post: godkjenning@helsedir.no Tlf. (+47) 21 52 97 00 Telefontid mandag til fredag: 09.30-11.30 . Kundesenteret er stengt fredag 6. november Spesialistutdanning Veterinærforeningen har fått delegert myndighet fra Landbruks- matdepartementet til å utdanne veterinære spesialister. Det praktiske ansvar for administrasjon og gjennomføring er tillagt Veterinærforeningen, mens Mattilsynet godkjenner de faglige rammene og tildeler spesialisttittelen til kandidater som har gjennomført utdanningen

§ 32. Spesialistutdanning som er delvis gjennomført i et annet land § 33. Konvertering av spesialistgodkjenning fra andre land . Kapittel 6. Spesialistutdanning og spesialistgodkjenning av tannleger (§34) § 34. Spesialistutdanning og spesialistgodkjenning av tannleger . Kapittel 7. Klager, overgangsregler og ikrafttredelse (§§ 35 - 39. Utdanning av tannlegespesialister og tannleger med spesialkompetanse skal være en av hovedfunksjonene ved TkNN. I Norge er det spesialistutdanning innen 7 fagområder: Oral kirurgi og oral medisin, kjeveortopedi (tannregulering), periodonti (tannfestesykdommer), pedodonti (barnetannpleie), endodonti (sykdommer i tannroten), protetikk- og bittfunksjon (tannerstatninger) og kjeve- og.

Utdanninger innen odontologi er tannlegestudiet og spesialistutdanninger i odontologi. Femårig profesjonsstudium i odontologi gir autorisasjon som tannlege. Du får praktiske ferdigheter, generell forståelse for kroppens fysiologi og ikke minst en oral medisinsk kompetanse spesialistutdanning og -godkjenning av tannleger. Se kapittel 6 og 16. 2.1 Ansvar og oppgaver i den nye spesialistutdanningen I høringsnotatet kapittel 5 gjøres det rede for departementets beslutninger om hovedlinjene med roller, ansvar og oppgaver i den fremtidige modellen for legenes spesialitets struktur og spesialistutdanning Forskriften gjelder spesialistutdanning og spesialistgodkjenning av leger innen avgrensede deler av de medisinske fagområdene, jf. forskriftens vedlegg 1. Forskriften gjelder også spesialistutdanning og spesialistgodkjenning av tannleger der dette er særskilt angitt, jf. § 34

Høring: Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften) Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til en ny forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften). Høringsfristen er 14. oktober 2016. 1 Georgios Charalampakis er utdannet tannlege (DDS) ved Kapodistrias universitetet i Athen, Hellas, 2002. Spesialist i periodonti fra Sahlgrenska Akademiet ved universitetet i Gøteborg, 2009; Doktorgrad (Phd) i perioimplantitt fra samme sted, 2013; Norsk autorisasjon som tannlege og spesialist fra 2013 Med spesialistutdanning i odontologi får du styrka og utvida din teoretiske og kliniske kompetanse i eit utvald fagområde. Du kan spesialisere deg i endodonti , kjeve og ansiktsradiologi , kjeveortopedi , oral kirurgi og oral medisin , pedodonti , periodonti og protetikk

07935: Spesialistutdanning for leger, tannleger og optikere, etter alder og kjønn. 4. kvartal 2008 - 201 2003 ble Rådet for spesialistutdanning av tannleger opprettet i regi av Sosial- og Helsedirektoratet, og Rådet vedtok i 2005 å anbefale syv spesialiteter. 12006 godkjente HOD at endodonti, kjeve- og ansiktsradiologi, kjeveortopedi, oral kirurgi/oral medisin, ora Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 8. desember 2016 nr. 1482 om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften)

Utdanningen skal fortsatt gjennomføres som en del av den daglige virksomheten ved sykehusene og andre steder hvor legene får spesialistutdanning. - Vi trenger flere legespesialister i framtiden, og de må kunne tilpasse seg den raske medisinske utviklingen. Det legger den nye ordningen til rette for, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften) Forskrift | Dato: 09.12.2016 | Helse- og omsorgsdepartementet Les spesialistforskriften (PDF Kunngjøring om opptak til spesialistutdanning i odontologi 2020 med studiestart høsten 2021 581 Ved Institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og UiT, Norges Arktiske Universitet skal det tas opp kandidater innen ulike fagdisipliner i den utstrekning ressurssituasjonen tillater det. Alle kandidater som blir tatt opp, vil bli registrert som student ved. Tannlege Arash Sanjabi Nedre Rommen 5C 0988 Oslo. Tlf. 22 21 02 96 rommen@orisdental.no www.orisdental.no Oslo Endodontisenter . Tannlege, spesialist i endodonti Trude Bøe Tannlege, spesialist i endodonti Thomas H. Myrhaug Tannlege, spesialist i endodonti Knut Årving Sørkedalsveien 10B 0369 Oslo Tlf: 24 07 61 61 Fax: 21 03 76 87. www.osloendo.n Tannlege med spesialistgodkjenning med bevis for gjennomgått spesialistutdanning i kjeveortopedi Fra Helsedirektoratet (godkjenning av utenlandske yrkeskvalifikasjoner) For å utøve dette yrket og benytte yrkestittelen i Norge må du oppfylle noen minimumskrav regulert av norske lover og forskrifter

Spesialistutdanning av tannleger - Helsedirektorate

Kunngjøring om opptak til spesialistutdanning i odontologi

 1. Institutt for klinisk odontologi har ansvar for utdanning av tannleger og tannpleiere ved Universitetet i Bergen. Tannlegestudiet er variert med opplæring i biologiske, medisinske og odontologiske fag, i tillegg til praktisk trening. Bachelorprogrammet i tannpleie skal utdanne studentene til helsefremmende og sykdoms-forebyggende arbeid
 2. Tannlege er en kirurg som utøver faget odontologi, det vil si behandling av tenner og sykdommer i tannkjøttet hos mennesker.I Norges kreves det statlig autorisasjon eller lisens for å utøve yrket som tannlege og bruke tittelen, og andre land har tilsvarende krav om offentlig godkjennelse.. Det stilles høye faglige krav til tannlegeyrket, kombinert med gode praktiske ferdigheter
 3. Kunngjøring om opptak til spesialistutdanning i odontologi 2020 med studiestart høsten 2021 Notabene. Billigere influensavaksinering for risikogruppene Tilbakeblikk FDI - 120 år Personalia Zendiumprisen 2020: Tannhelsearbeid som helsefremmende arbeid Siste nytt sist. Kostrådene.
 4. imumskrav regulert av norske lover og forskrifter
 5. • Tannlege i offentlig tannhelsetjeneste // 1978 - 1991 • Spesialistutdanning // Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetsykehus // 1991 - 1996 • Godkjent spesialist i Oral Kirurgi og Oral Medisin // 1996 • Oralkirurg/fagansvarlig ved Kjevekirurgisk Seksjon // Nordlandssykehuset // 1996 - d.d

Seksjon for kjeve- og ansiktsradiologi omfatter grunnutdanning av tannleger og tannpleiere, og kvalifiseringsprogrammet for tannleger utdannet utenfor EU. Fagseksjonen er også engasjert i spesialistutdanning av tannleger spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften). Høringsfristen er 14. oktober 2016. 1. Forskriften skal regulere ny ordning for legenes spesialistutdanning . Dette er den første helhetlige gjennomgangen av legenes spesialistutdanning i Norge

problemstillinger. Opptakskravene er godkjent norsk autorisasjon som tannlege. To års klinisk erfaring er et minimum. Søkere med fem års allmennpraksis eller mer, vil bli foretrukket. Opptaket bør være i henhold til allment aksepterte kriterier, se «Regler for spesialistutdanning av tannleger» Dei aller fleste offentlege tannlegar jobbar i tannhelsetenesta i fylkeskommunen. I privat verksemd er det vanleg å vere sjølvstendig næringsdrivande. Dei resterande 10 prosentane har spesialistutdanning. Tannlegar med spesialisering behandlar pasientar, men jobbar også med undervisning og forsking I sin høringsuttalelse til forskrift om spesialistutdanning for leger viser NK LMH til behovet for kunnskap om lærings- og mestringsfeltet som forskriftsfestede læringsmål. NK LMH etterlyser spesielt en tydeligere understrekning av brukermedvirkning i forskriften slutt gjøres det rede for bestemmelsene om spesialistutdanning for tannleger og optikere. 1.1 EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv EUs yrkesvalifikasjonsdirektiv (direktiv 2005/36/EF) gir leger, tannleger og andre yrkesutøvere som er utdannet og har rett til å utøve yrket i et annet EØS-land, ret Tannlege Vigdis Aarli Utdannelse. Utdannet tannlege i 1986 ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Bergen. Arbeidserfaring. Har erfaring som instruktørtannlege ved De odontologiske institutter i Bergen. Har forsket og undervist ved Fysiologisk institutt i Bergen. Allmenntannlege fra 1987. Deleier ved Kokstad tannlegepraksis fra 200

Tannlege Jette Jørgensen, spesialist i kjeveortopedi har drevet spesialpraksis i Arendal siden 1997. I tillegg til Jette består teamet hos Jettebra av Bjarne og Maren. Vi holder til i moderne lokaler i hjertet av Arendal, og kan tilby flere typer tannreguleringer for barn og voksne, - med både synlige og usynlige apparaturer Norsk autorisasjon som tannlege; Minimum to års fulltids erfaring fra allmennpraksis i nordisk land på søknadstidspunktet. I helt spesielle tilfeller kan det gjøres dispensasjon fra kravet om to år. Opptaksprosessen: Totalt 4 studieplasser ved spesialistutdanningen i kjeveortoped Det er ikke en egen spesialistutdanning, men tannleger som er interessert i temaet tar ofte tilleggskurs for å ha mest mulig kunnskap i møte med slike pasienter. Føler seg alene. I de alvorligste tilfellene av pasienter med tannlegeskrekk unngås tannbehandling helt og holdent

Spesialistutdanning - Det odontologiske fakulte

Tannleger «drukner» ikke lenger i karies hos barn og unge. Jeg er uansett ikke i tvil om at det fortsatt er viktig med en sterk og god odontologisk allmenn- og spesialistutdanning i Norge, og at tannlegenes plass i helsetjenesten vil bli stadig mer sentral i årene som kommer Tilskotsmidlar til spesialistutdanning av tannlegar skal nemleg ikkje brukast til dette, understrekar ekspedisjonssjef Petter Øgar og avdelingsdirektør Kjell Røynesdal i eit brev til Helsedirektoratet. Eitt av krava dei stiller, er at odontologi må føra to skilde rekneskapar for dei to tenestene ning av tannleger med spesial- og spesialistkompe-tanse. Antall og geografisk fordeling av tannlegespe- 16.5 Nasjonalt råd for spesialistutdanning av tannleger..... 157 16.6 Framtidig godkjenningsstruktur for odontologiske spesialiteter og spesialister. Tannlege Ulrik Leidland Opsahl MNTF. Spesialistkandidat og doktorgradsstipendiat. Ulrik er blant de i Norge med mest kompetanse på behandling av søvnapné (snorkeskinner), og jobber for tiden med en doktorgrad om temaet. I tillegg tar han spesialistutdanning i oral protetikk, der han jobber med tannerstatninger og bittrehabilitering Ved Institutt for klinisk odontolog(IKO) utdannes tannpleiere, tannleger, spesialisttannleger og ph.d -kandidater. Institutt for klinisk odontologi er lokalisert i et felles bygg med Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge (TkNN) og Universitetstannklinikken (UTK) i nær tilknytning til Det helsevitenskapelige fakultet på universitetsområdet i Tromsø

For å kunne jobbe som tannlege i Norge, trenger du autorisasjon fra Helsedirektoratet. Autorisasjon gis av Helsedirektoratet på bakgrunn av de til enhver tid gjeldende regler. Det betyr at dersom regelverket endrer seg mens du studerer, er det regelverket når du er ferdig og søker om autorisasjon som gjelder, ikke regelverket da du startet Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften) Helsebiblioteket.no; Lover og regler; Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften

Spesialistutdanning ved Universitetet i Oslo 2003-2006. Spesialtannlege ved avdeling for kjeveortopedi 2006-2010 Kjeveortopedisk praksis i Kirkeveien 2006-2009, flyttet til Smestad i 2009. Geir Kristiansen Tannlege, spesialist i kjeveortopedi Utdannet tannlege ved Universitetet i Gøteborg 1995-2000 Almenntannlege 2000-200 Tannlege er en beskyttet yrkestittel og du må ha autorisasjon for å kunne utøve yrket. Autorisasjon gis av Helsedirektoratet. Som tannlege må du forholde deg til mange lover og regler. Eksempler er krav til journalføring og pasientmedvirkning. Som tannlege jobber du tett med mange ulike mennesker

Helsedirektoratet: Regler for spesialistutdanning av tannleger 2008 Klinisk spesialistutdanning i odontologi. Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo 2005. Spesialistutdanningen i kjeveortopedi. Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo 2005. OrtoPol@r : Desentralisert, universitetsledet spesialistutdanning i kjeveortopedi ve Legeforeningens høringssvar- Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften) Legeforeningen viser til høringsbrev den 23. juni 2016 og avgir følgende høringssvar. Høringsnotatet har vært på høring blant relevante organisasjonsledd i Legeforeningen Høringssvar - Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften) Publisert: 21.10.2016 kl 16:41 Oppdatert: 21.10.2016 kl 16:41 Tweet Print ut denne side I 1991 var Nils Jørgen ferdig utdannet tannlege ved Universitet i Bergen og tok over faren, Nils Edvard Selliseth, sin klinikk. Etter å ha jobbet som allmenntannlege begynte han å studere igjen og fikk doktorgrad, Dr Odont, i 1996. Mens han underviste og forsket ved Universitet i Bergen, tok han også han spesialistutdanning som kjeveortoped,.. Utdannet tannlege ved UiB i 1987-1992. Arbeidet som offentlig ansatt tannlege i Rogaland og Hordaland i perioden 1992-1995. Spesialistutdanning i periodonti ved UiB 1995-1998 i tillegg til stilling i privat praksis på Voss, og instruktørtannlegestilling ved periodontiavd., UiB. Har siden 1998 drevet privat praksis i Inndalsveien

Tannlege utdanning

 1. Tannlege Jan Ove Øen er utøvande reguleringstannlege, og har si spesialistutdanning i kjeveortopedi frå Bergen i 1990. Vi utfører tannregulering på både born og voksne, med kontor på Stord, Bremnes og Husnes. Tannlege Jan Ove Øen har òg godkjent utdanning som periodontist (behandling av tannkjøtsjukdommar)
 2. 1. Tannlege med spesialistutdanning i kjeveortopedi 2. Tannlege med spesialistutdanning i endodonti Det kreves norsk autorisasjon. Klinikken vil være behjelpelig med søknad. Til klinikken i Sogndal ønsker vi oss en kjeveortoped som er glad i natur og friluftsliv. Sogndal tilbyr norges beste forhold for topptur og frikjøring på ski
 3. Høring - Endringer i forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften) om økning av timeantall til veiledning for leger under spesialisering i allmennmedisin finner du på regjeringen.no. Høringsfrist 11. november 202
 4. Radiolog Lena Vannas Löfqvist er utdannet tannlege fra Gøteborg Tannlegehøyskole i 1985. Hun tok spesialistutdanning i Odontologisk Radiologi ved Gøteborgs Tannlegehøyskole 1998-2002. Hun har siden jobbet med pasientbehandling, undervisning og forskning ved Røntgenklinikken i Gøteborg
 5. Troms fylkeskommune - Tannlege - Prekvalifisering til spesialistudtdanning. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere

Autorisasjon og spesialistutdanning - Helsedirektorate

spesialistutdanning i odontologi og for odontologiske spesialisttjenester. Resultatoppstillingene er utformet med utgangspunkt i det opplegg som tidligere er benyttet for nasjonale fellesoppgaver. Kunnskapsdepartementet legger til grunn at bare behandling som utføres av tannlege unde Tannlege og spesialist i kjeveortopedi . Ingeborg Engeseth avsluttet sin tannlegeutdannelse ved det odontologiske fakultet i Gøteborg i 2000. Hun tok sin spesialistutdanning ved det odontologiske fakultet i Oslo fra 2006-2009. Ingeborg har vært tilknyttet Det odontologiske fakultet UIO siden 2002

Siva ROm oss – Tannlege Glenn Slette

Spesialistutdanning - Den norske veterinærforenin

Kunngjøring om opptak til spesialistutdanning i odontologi 2020 med studiestart høsten 2021. Den norske tannlegeforenings Tidende. 19.10.2020. Kronisk sinusitt skyldes ofte odontogene forhold og tannleger har en naturlig rolle ved utredning og behandling av denne pasientgruppen Spesialistutdanning og spesialistgodkjenning av tannleger ; Kapittel 7. Klager, overgangsregler og ikrafttredelse (§§ 35 - 39) § 35. Klage på Helsedirektoratets vedtak § 36. Overgangsregler som følge av avvikling av turnus § 37. Overgangsregler for spesialistutdanning og spesialistgodkjenning av leger § 38 Spesialistutdanning for leger. Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest avdeling Rogaland (TkVest-Rogaland) eies av Tannhelse Rogaland og består av Rogaland spesialist-tannklinikk og en forskningsavdeling, med til sammen 33 ansatte hvorav 7 er tannleger under spesialistutdanning på norske universitet Tannlege Spesialist i oral protetikk Send e-post. Vegard Drange Østensjø. Tannlege Spesialist i oral kirurgi og oral medisin Avdeling Haugesund Send e-post. Mats Säll. Tannlege Spesialist i kjeve- og ansiktsradiologi Send e-post. Linn Haugland. Tannlege Spesialist i kjeveortopedi Send e-post. Trond Storesund. Tannlege, Ph.D Spesialist i oral. kjennskap til spesialistutdanning av leger eller tannleger ; Til utlysningen av anbudskonkurransen . Det fremgår av anbudet at enkeltspesialister vil kunne tilby sine tjenester. Det er åpnet for at Helsedirektoratet vil kunne inngå avtaler med en eller flere tilbydere om en eller flere spesialiteter

Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning

Dersom behandlingen utføres av tannlege under spesialistutdanning i kjeveortopedi må behandlingen utføres som en del av opplæringen. Dersom oppgaver delegeres annet personell, jf. helsepersonelloven § 4 og § 5, forutsettes det at delegerte oppgaver utføres unde Tannlege, spesialist i kjeveortopedi Cand. odont. og spesialistutdanning i kjeveortopedi fra Universitetet i Bergen Sertifisert for kjeveortopedisk behandling med Invisalign(usynlige skinner) og Incognito(streng på baksiden av tennene) Ny spesialistutdanning. En ny ordning for spesialistutdanning for leger ble innført i 2017. Leger i spesialistutdanning betegnes med forkortingen LIS, og selve utdanningen består av to eller tre deler. Første del (LIS1) erstatter den tidligere turnustjenesten

Spesialistutdanning - TkN

Modulbasert integrert samarbeidsmodell for spesialistutdanning av tannleger. OPUS journalsystem, kurs i klinisk fotografering og. Søk etter nye Psykologspesialist, psykiater, klinisk pedagog, klinisk sosionom- jobber. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode Read the latest magazines about Spesialistutdanning and discover magazines on Yumpu.co

Tannlege, spesialist i kjeveortopedi Ingunn Berteig

Odontologi (tannlege) utdanning

tannleger, som er ute på høring med frist for uttalelsene22. juni 2018. Gjennomføring av spesialistutdanning i allmennmedisin har til nå i stor grad vært overlatt til ALIS selv, men fra 1. mars 2019 vil kommunene få et tydeligere ansvar for å legge til rette for at legen skal kunne gjennomfør Forskriften skal regulere ny ordning for legenes spesialistutdanning. Forskriften har regler blant annet om aktørenes roller og ansvar i spesialistutdanningen, herunder Legeforeningens rådgivende rolle, om utdanningens innretning, om stillinger for leger i spesialisering, om krav til utdanningsvirksomheter, om spesialistgodkjenning, om klage på vedtak og om overgangsordninger

Periodonti » MedarbeidereForedrag fredag 12Tannhelsetjenestens kompetansesenter – WikipediaNy vitenskapelig redaktør i Tidende - Den norskeDrStår støtt på fire ben - Den norske tannlegeforenings TidendeOm oss · Tannteam på NesttunAnca Virtej: Vekstfaktorer for blod og lymfekar og deres

Tannhelsetjenestens kompetansesenter er en samling av seks regionale odontologiske kompetansesentre i Norge. Disse er Tk Vest Vestland, Tk Vest Rogaland, Tk Øst, Tk Midt-Norge og Tk Nord-Norge. Stortingsmelding 35 sier at Regjeringen vil legge til rette for mer desentralisert spesialistutdanning av tannleger FOR-2016-12-08-1482 Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften) FOR-2008-10-08-1130 Forskrift om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land eller fra Sveit Regler for spesialistutdanning av tannleger (PDF) Regler for spesialistutdanning av tannleger. Tannlegespesialist - Gule Sider. Romerike Spesialistklinikk - Lege Lillestrm - Tannlege Lillestrm Lege og tannlege Lillestrm under samme tak. Vre spesialister : Vi tilbyr tjenester innen Allmenpraksis

 • Yr hirtshals danmark.
 • Nzd nok.
 • West virginia song.
 • Gaver til nytt hus.
 • Samojed valp til salgs.
 • Single wittgenstein.
 • Flohmarkt landkreis stade 2018.
 • Künstliches kniegelenk dauer heilung.
 • Tanz in den mai 2018 party.
 • Panini sammelalbum.
 • Hans olav brenner program.
 • Mls fixtures.
 • Ripsvin.
 • 14 april.
 • Welches tier ist dem menschen genetisch am ähnlichsten.
 • Bauernkirche iserlohn veranstaltungen.
 • Eskimo piercing erfahrungen.
 • Kompetansemål engelsk 10 trinn.
 • Mulan 2018 cast.
 • Icf mannheim instagram.
 • Ellingsrud senter.
 • Spelt rundstykker oppskrift.
 • Sykepleierutdanning deltid kristiansand.
 • Gratis spelletjes downloaden pc.
 • Dermal anchor entfernen lassen.
 • Freizeittreff berlin ü50.
 • Mazda rx 8 neu kaufen.
 • Pomelo träd.
 • Schützenfest lippstadt mitte 2017.
 • Selvvask bil bergen.
 • Hilger derschlag.
 • Small stars emoji.
 • Coin market ca.
 • Skogsutstyr til atv.
 • Yr hirtshals danmark.
 • Juleverksted for voksne.
 • Engelsburg erfurt restaurant.
 • Studentenwohnheim würzburg zürnstraße.
 • Tiger h.
 • Expressen motor.
 • Neil patrick harris vermögen.