Home

Miljødirektoratet søknadssenter

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning Elektronisk søknadssenter . Her finner du en samlet oversikt over elektroniske søknader forvaltet av Miljødirektoratet. Gå til tjeneste Telefon: 73 58 05 00 Faks: 73 58 05 01 E-post: post@miljodir.no / fornavn.etternavn@miljodir.no Postadresse: Miljødirektoratet, Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim Pressetelefon: 401 03 800 / E-post: presse@miljodir.no Miljøtema-spørsmål: Felles e-postadresser Alle ansatte: Vi har ikke oversikt over alle ansatte på vårt nettsted. Besøk Trondheim: Brattørkaia 15, 7010 Trondhei Her har vi samlet alle våre elektroniske skjema og ulike skjemaer for nedlasting

Vrakpant på båt - levering av båtvrak - Miljødirektoratet

Søknadssenter Miljødirektoratet. Tilskudd fra Svalbards miljøvernfond. Svalbards miljøvernfond er et økonomisk virkemiddel i miljøvernarbeidet på Svalbard. Fondet er opprettet av Klima- og miljødepartementet i henhold til Svalbardmiljøloven og får inntekter primært fra miljøavgift for tilreisende Veiledere til miljøregelverket for privatpersoner,:befolkningen i Norge. Brattørkaia 15, 7010 Trondheim Grensesvingen 7, 0661 Osl Miljødirektoratet tilbyr nå flere elektroniske søknader fra våre nettsider Informasjonen du er på jakt etter her på Miljødirektoratets nettsted, har fått ny adresse. Prøv søket vårt for å finne informasjonen

Skjema og rapportering - Miljødirektoratet

Miljødirektoratet: 2017: Tilskudd til uttak av prøver fra fallvilt for å kartlegge skrantesjuke (CWD) Tilskudd til uttak av prøver fra fallvilt for å kartlegge skrantesjuke (CWD) Tronheim : Miljødirektoratet: 2017: Tilskudd til kommuner med ulverevir : informasjon: Turtilrettelegging: Miljødirektoratet: 2017. Om ordningen Autoriserte besøkssenter for nasjonalpark, våtmark, rovdyr og verdensarv kan søke om et årlig grunntilskudd. Dette tilskuddet skal dekke daglig ledelse og fortløpende aktivitet knyttet til administrasjon, planlegging og gjennomføring av senterdrift, informasjonstiltak, naturveiledning m.v Miljødirektoratet kan be om utfyllende opplysninger som er nødvendige for å behandle søknaden. Mottakere av tilskudd skal levere en sluttrapport og et sluttregnskap gjennom Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter innen fristen fastsatt i tilsagnsbrevet Elektronisk søknadssenter er åpnet, og fristen er 1. november. Publisert 10.10.2018. Søknaden. Har du problemer med innlogging, passord etc. til søknadssenteret, må du ta kontakt med Miljødirektoratet på telefon 951 23 500 eller via e-post. Behandling av søknaden. Det er fylkesmannen som behandler søknadene og utbetaler erstatningen Verdens insekter sulter i hjel. Som en av de mest artsrike naturtypene vi har, kan slåttemarka være en del av redningen. Nå har forskere på oppdrag for Miljødirektoratet publisert en ny veileder for restaurering og skjøtsel av slåttemark. Hensikten er å ivareta tradisjonen med skjøtsel av denne kritisk trua naturtypen, samt å bidra til et økt biologisk mangfold som ivaretar insektene

Privatpersoner, organisasjoner og kommuner kan søke om støtte til tiltak gjennom Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadssenter. Søknadsfrist for forebyggende og konfliktdempende tiltak er 15. januar. Ved spørsmål om utfylling av søknaden kan man kontakte Fylkesmannen. For akutte søknader kontaktes Fylkesmannen per telefon Klima- og miljødepartementet Miljødirektoratet Miljøstatus Miljøkommune Forurensningsloven Naturmangfoldloven Miljøvedtak Elektronisk søknadssenter (Miljødirektoratet) Saker på høring . Tilskuddsordninger. Kurs og konferanser. 18. november 09:30 - 11:00 Digitalt Vær smart-kurs

Norsk Friluftslivs medlemsorganisasjoner (sentralleddet) kan søke om tilskuddsmidler fra Miljødirektoratet via Norsk Friluftsliv. Søknadsfrist er satt til 10. januar 2021 (intern frist) for tilskudd for 2021, og søknaden skal leveres via Norsk Friluftsliv til Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter Miljødirektoratet: 2017: Tilskudd til uttak av prøver fra fallvilt for å kartlegge skrantesjuke (CWD) Tilskudd til uttak av prøver fra fallvilt for å kartlegge skrantesjuke (CWD) Tronheim : Miljødirektoratet: 2017: Tilskudd til kommuner med ulverevir : informasjon: Turtilrettelegging: Miljødirektoratet: 2017. Miljødirektoratet ønsker derfor å få en sammenstilling av eksisterende kunnskap om de viktigste invasive landlevende karplantene i omkringliggende arealer til verneområder. Tilbudsfrist: 15.10.2020 12:00:00. Les mer. 02/10/2020. Synteseoppdrag: Tiltak og virkemidler for atferdsendring

Vrakpant på båt - levering av båtvrak - Miljødirektoratet

Noen aktuelle ordninger som Miljødirektoratet forvalter: Generell vannforvaltning (søknadsfrist 15. januar) Tiltak mot fremmede organismer (søknadsfrist 15. januar) Programmet Villreinfjellet som verdiskaper (søknadsfrist 15. januar) Verdiskaping naturarv (søknadsfrist 15. januar, søknadssenter åpner 17.12.2019 Miljødirektoratet har i år 70 millionar kroner som skal fordelast på ulike opprydningsprosjekt og førebyggande tiltak mot marin forsøpling. Fristen for å søkje er 7. februar 2020. Publisert 29.01.2020. Det skal søkjast via Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadssenter. Kva kan det søkjast tilskot til Søknad om tilskot skal sendast Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadssenter. Søknader om haustbare viltarter, unnateke villrein, grågås og kortnebbgås, skal adresserast til fylkeskommunen i det fylket der tiltaket skal gjennomførast Rett utfylling i Miljødirektoratet sitt søknadssenter oppfyller kravet til innhald i søknaden. Søknad om erstatning for tamrein sendast i eget skjema tilknytta Melding om reindrift. Søknadsfrist. Søknadsfrist for tamrein er 1. april 2020, og søknadsfrist for husdyr er 1. november 2020. Tilskot til rovvilttiltak (Kap. 1420 post 73

Postadresse Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Postboks 700, 9815 Vadsø. Telefon 78 95 03 00. E-post fmtfpost@fylkesmannen.no. Organisasjonsnummer 967 311 014. Besøksadresser til våre kontorer. Ansvarlig redaktør Fylkesmann Elisabeth Vik Aspake søknadssenter. Miljødirektoratet har dessverre ikke kapasitet til å behandle søknader som kommer per epost eller per post. Eventuelle spørsmål om registrering av bruker og søking i vårt søknadssenter kan rettes til Miljødirektoratet på telefon 951 23 500 eller e-post: esshjelp@miljodir.n Søknadsfrist for tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak er 15. januar og søknaden sendes elektronisk via elekstronisk søknadssenter hos Miljødirektoratet. Akutte tiltak har ingen søknadsfrist, men ring vakttelefon rovvilt hos Fylkesmannen, 930 60 221 (Trøndelag)/ 909 26 016 (Møre og Romsdal) , for å avtale med Fylkesmannen slik at søknad blir behandlet raskt Det skal søkes via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Tilskuddsordningen skal bidra til gjennomføring av tiltak for å redusere marin forsøpling i Norge, både opprydding og forebyggende tiltak. Minstesummen det kan søkes om fra Miljødirektoratet er kr 300.000 Miljødirektoratet kunngjør årlig en søknadsfrist i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Del paragraf § 5. Krav til søknaden. Søknad om tilskudd skal sendes i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter innen fastsatt søknadsfrist

Søknad om tilskudd skal sendes i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter innen de søknadsfristene som blir kunngjort i Klima- og miljødepartementets årlige rundskriv for tilskuddsordninger. Organet som mottar søknaden kan be om utfyllende opplysninger som er nødvendige for å behandle søknaden. Del paragra Miljødirektoratet sitt søknadssenter på internett skal benyttes. Det blir stilt krav om at kommune/friluftsråd har utarbeidet forvaltningsplan for friluftslivsområdet. Planen bør følge Mal for forvaltningsplan , være godkjent av fylkeskommunen og være innenfor planperioden

Miljødirektoratet - Miljødirektoratet

Våre gjenvinningstjenester | Norscrap West AS

Kommuner som tar prøver fra fallvilt for å kartlegge skrantesjuke kan søke Miljødirektoratet om tilskudd. Kommunen må søke via Miljødirektoratet sitt Elektroniske søknadssenter. Søknadsfristen er 1. mai 2018 Miljødirektoratet viderefører tilskuddsordning. Johannes Bolstad Miljødirektoratet viderefører ordningen med tilskudd til tiltak for å gi barn og unge økt forståelse for bruk av utmarksressursene. Ordningen skal herunder legge vekt på å fremme jaktbasert friluftsliv og vilt som høstbar ressurs

Søknad skal sendes via miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Alle søknader om tilskudd blir sendt til fylkeskommunen innen 15. januar. Fylkeskommunen prioriterer søknadene og videresender disse til Miljødirektoratet. Miljødirektoratet sluttbehandler søknadene og gir enten tilsagn eller avslag miljodirektoratet.no Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp forvalte norsk natur og hindre forurensnin Tilskuddsmottaker skal sende sluttrapport til Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter innen den fristen som er fastsatt i tilsagnsbrevet. I tillegg til sluttrapport, kan Miljødirektoratet kreve annen rapportering. Del paragra

Elektronisk søknadssenter Norge

 1. Søknad om tilskudd for fallviltåret 2016/2017 skal sendes til Miljødirektoratet gjennom Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter innen 8. desember 2017. Fra og med fallviltåret 2017/2018 vil søknadsfristen være 1. mai hvert år. På Miljøkommune.no finner kommunen og ettersøkspersonell veiledning om fallvilt og skrantesjuke
 2. søknadssenter Svalbards miljøvernfond samarbeider med Miljødirektoratet for håndtering og prosjektstyring av søknader om tilskudd. For å få åpnet og sendt inn en søknad må du ha en bruker og logge inn. Etter å ha opprettet en bruker vil du ha full oversikt over dine søknader og rapporter. Mottagere av tilskudd vi
 3. Miljødirektoratet kan be om utfyllende opplysninger som er nødvendige for å behandle søknaden. Del paragraf § 5. Krav til rapportering. Mottaker av tilskudd skal levere sluttrapport og sluttregnskap i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter innen fristen fastsatt i tildelingsvedtaket
 4. Søknadsfristen årlig er 15. januar og søknadene sendes gjennom elektronisk søknadssenter hos Miljødirektoratet. Det kan bli gitt tilskudd til tiltak for å hindre at hubro dør som følge av at de bruker strømstolper som sitteplass. Det er primært eiere av strømnett som kan få slike tilskudd
 5. Søknad om tilskudd skal sendes i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter på internett innen de søknadsfristene som blir kunngjort i Klima-og miljødepartementets årlige rundskriv for tilskuddsordninger. Rundskrivet blir publisert om høsten på departementets nettside. Mottaker av søknader er Miljødirektoratet
 6. Du kan søke økonomisk støtte til tiltak som tar vare på hule eiker med tilhørende artsmangfold. Grunneiere, privatpersoner, frivillige organisasjoner, kommuner, virksomheter og institusjoner kan søke tilskudd til for eksempel trepleie, rydding rundt treet, informasjon om naturtypen mv

feltdagbok.miljodirektoratet.no Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp forvalte norsk natur og hindre forurensnin Søknadsbehandlingen er samordnet med direktoratets elektroniske søknadssenter. Miljødirektoratet fordeler tilskuddsmidler til verdensarvsentre i samråd med Riksantikvaren. Miljødirektoratet vil også være ansvarlig for å autorisere eventuelle nye sentre iht søknadsbehandling

Kontakt oss - Miljødirektoratet - Miljødirektoratet

 1. Miljødirektoratet har publisert bestemmelser for tilskuddsordningen for kasserte fritidsbåter og opprettet et søknadssenter for tilskuddsmottakere
 2. Innbyggere i Drammensregionen kan levere kasserte små fritidsbåter på Lindum gjenvinningsstasjon i Drammen. Med små fritidsbåter menes båter med skroglengde under 15 fot (4,57 meter) og uten innenbords motor. Kajakker, kanoer og liknende farkoster kan også leveres. Innleveringen er gratis
 3. Import av rogn fra utlandet krever tillatelse fra Miljødirektoratet. Søknadsskjema finnes i Elektronisk Søknadssenter (link). Logistikksjef Lars Inge Vik i SalmoBreed hjelper deg gjerne med tilgang og utfylling av skjemaet. Informasjon til E
 4. Elektronisk søknadssenter . Her finner du en samlet oversikt over elektroniske søknader forvaltet av Miljødirektoratet. Gå til tenest

Skjema fra Miljødirektoratet - Miljødirektoratet

Fra 1. oktober 2017 kan du levere fritidsbåter på opp til 15 fot, uten innenbords motor på våre gjenvinningsstasjoner. Leveringen er gratis, og du mottar også 1000 kr pr leverte båt om du søker refusjon av Miljødirektoratet. Det er Miljødirektoratet som administrerer refusjonsordningen. Slik gjør du for små båter opp til 15 fot Miljødirektoratet sitt verktøy for klimagasstatistikk er Miljødirektoratet - Miljødirektoratet. Galvanobransjen kontrollaksjon Kilde Miljødirektoratet Miljødirektoratet ruster opp turstier og Miljødirektoratet - Nei til Giftdeponi. Miljødirektoratet - Statens innkrevingssentral Det må søkes og rapporteres gjennom elektronisk søknadssenter hos Miljødirektoratet. Søknadssenteret er ikke tilpasset hubro og det er derfor nødvendig med tilleggsinformasjon. Tilleggsinformasjon til søknad gjennom søknadssentere

Miljøveiledning for private - Miljødirektoratet

 1. Norsk Friluftslivs medlemsorganisasjoner (sentralleddet) kan søke om tilskuddsmidler fra Miljødirektoratet via Norsk Friluftsliv
 2. 5. Skann inn eller ta bilde av skjemaet. Last det opp i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. 6. Det må søkes om refusjon i perioden 1. januar til 1. desember samme år som båten er kassert. 7. Etter at skjemaet er registrert mottar du 1000 kroner fra Miljødirektoratet. Visuell beskrivelse - slik leverer du inn båten din
 3. Dette skjemaet skal følge din søknad om refusjon fra Miljødirektoratet. Det må leveres ett skjema per båt. Skjemaet skal legges ved søknad for refusjon. Man søker om refusjon på Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Link til søknadssenteret er her

Skann inn eller ta bilde av signert skjemaet og last det opp i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter: soknadssenter.miljodirektoratet.no. Det er Miljødirektoratet som utbetaler vrakpanten. Tilskuddsordningen for fritidsbåter går ut på at staten dekker hele eller deler av kostnaden ved å behandle kasserte fritidsbåter Kongen i statsråd vedtok i dag ny forskrift for handel med trua arter (Cites). Forskriften innebærer blant annet nye krav om innførselstillatelse for en rekke trua arter, krav om eiersertifikat og merking for enkelte arter samt flerbrukstillatelse for bestemte eksemplarer som kan brukes ved flere grensepasseringer Dette gjør du på Miljødirektorat sitt elektroniske søknadssenter. Vrakpanten er i 2017 satt til 1000 kr. Bekreftelsen fra mottaket skal være med når du søker om vrakpanten. For mer info gå innpå Miljødirektoratet side. Norscrap West AS. Hanøytangen 122 5310 Hauglandshell Les mer om tilskuddordningen hos Miljødirektoratet. Søknad om tilskudd skal sendes via Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadssenter. Riktig utfylling av skjemaet oppfyller kravene til hva søknaden skal inneholde. Fylkesmannen i Nordland behandler og prioriterer søknadene. Søknadsfristen er 15. januar hvert år

Tilskuddsordningen ligger under Miljødirektoratet og søknadene fylles ut på Miljødirektoratets søknadssenter. Søknadene behandles av Nordland fylkeskommune. Søknadsfrist: 1. februar : Rapportering: Rapportering gjøres i Miljødirektoratets søknadssenter Innsamlingsordningen for kasserte fritidsbåter har vært en stor suksess, mener Miljødirektoratet. Deretter må eier søke om vrakpant via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter, noe som sikrer rask utbetaling. Les mer om hvordan du kan få utbetalt vrakpant Når du skal levere båtvraket til et mottak skriver du ut skjemaet fra Miljødirektoratet sine sider og tar det med når du leverer båten. Dette skjemaet trenger du slik at du kan få bekreftelse på innlevering fra mottaket. Når båten er levert kan du søke om vrakpant. Dette gjør du på Miljødirektorat sitt elektroniske søknadssenter Miljødirektoratet har dessverre ikke kapasitet til å behandle søknader som kommer per epost eller per post. Eventuelle spørsmål om registrering av bruker og søking i vårt søknadssenter kan rettes til Miljødirektoratet på telefon 951 23 500 eller e-post: esshjelp@miljodir.n

Søknadsarkiv - soknadssenter-test

 1. Miljødirektoratet har i år 70 millioner kroner som skal fordeles på ulike opprydningsprosjekter og forebyggende tiltak mot marin forsøpling. Søknad om tilskudd sendes gjennom Miljødirektoratet elektroniske søknadssenter innen søknadsfristen 7. februar
 2. Mål. Å tilrettelegge og stimulere til friluftsaktiviteter i statlig sikrede friluftslivsområder. Eksempler på dette kan være informasjonstavler, tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne, opparbeiding av turveier, parkeringsplasser, toalett, badebrygge og lignende
 3. Miljødirektoratet åpner nå for søknader til verdiskapingsprogrammet Villreinfjellet som verdiskaper. Det skal deles ut 5 millioner årlig over en femårsperiode. Søknadsfristen er 1. september 2017. Villreinfjellet som verdiskaper er et nytt program med formål å stimulere ti
 4. Tilskudd til statlig sikring av friluftslivsområder. Søknadsfristen for ordninga er 15. januar. Søknad sendes Miljødirektoratet

Her - Miljødirektoratet - Miljødirektoratet

 1. med Miljødirektoratet 2020 Innstilling fra forvalter Rondane-Dovre nasjonalparkstyre slutter seg til at det blir søkt om tiltaksmidler for 2020 via elektronisk søknadssenter (ESS), Miljødirektoratet, i tråd med vedlagt C-skjema. Endelig prioritering av tiltak blir gjort i februar/mars 2020, etter tildeling av midler fra Miljødirektoratet
 2. Handel med ville dyr og planter truer mange arter, og handel med trua arter er dermed regulert etter norsk lov. På disse sidene finner du informasjon om hvilke krav som stilles for innførsel, utførsel og eierskap av trua arter og produkter fra trua arter
 3. Dette skjemaet skal følge din søknad om refusjon fra Miljødirektoratet. Det må leveres ett skjema pr. båt. Skjemaet skal legges ved søknad om refusjon. Man søker om refusjon på Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Søknader uten vedlagt skjema, eller med ufullstendig utfylt skjema, vil ikke bli behandlet
 4. Her er brevet frå Miljødirektoratet: I nformasjon om beredskap i forbindelse med skader på husdyr og tamrein forårsaket av rovvilt. Dagens rovviltforvaltning har en todelt målsetting. Det skal sikres bærekraftige rovviltbestander, og en fortsatt aktiv og allsidig bruk av utmarksressursene og levende lokalsamfunn
 5. istrerer tilskuddsordningen. For å motta tilskudd, må du ha med deg skjema for bekreftelse av innleveringen når båten leveres på gjenvinningsstasjonen. Skjemaet skal attesteres av ansatt på gjenvinningsstasjonen. Du søker om tilskudd på Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter

Miljødirektoratet Søknadssenter SNO. Ønsker du eller ditt beitelag radiobjeller i 2016? Troms Radiobjeller har nå utlyst søknadsrunden for neste års bruk av radiobjeller. Se mer informasjon om hvordan du melder din interesse under 'Søknad' i menyen over Miljødirektoratet minner om at det berre er mogeleg å opprette ein brukarprofil for kvart personnummer. Har du gløymt passord eller endra e-postadresse, så finn du informasjon om korleis dette blir løyst ved å logge inn i Elektronisk søknadssenter. Dersom du har spørsmål om utfylling av søknad, kan du ta kontakt med Fylkesmannen kartkatalog.miljodirektoratet.no Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp forvalte norsk natur og hindre forurensnin

Søknad om erstatning for rovviltskade - Fylkesmannen i

fremmet via Elektronisk søknadssenter i kategorien Midler til tiltak i verneområder, kapittel 1420 post 31. Se vedlegg 1. Miljødirektoratet har tildelt midler til 19 av tiltakene med samlet beløp på 827' kr. I tillegg er det tildelt 100' kr direkte til Statens naturoppsyn til bestandskontroll av mink. Se vedlegg 2 Miljødirektoratet har ansvaret for koordinering og fremdrift av vannforvaltningsarbeidet, og deler gjennom dette årlig ut støtte til tiltak for bedre vannmiljø. I 2015 ble det fordelt nesten 9 millioner kroner i tilskudd til 30 ulike tiltak knyttet til vannforvaltning. Her kan dere lese mer om prosjektene som fikk støtte Søknader om tilskudd sendes gjennom Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadssenter. Hjemmelsgrunnlag. For fylkeskommunen: jaktbare arter ; utviding/innskrenking av jakttid for elg, hjort, stripegås og kanadagås; forskrift om jakt- og fangsttider fra 01.04.2012 til 31.03.2017, § 3 nr. 1 a, c og

Forside - Tilbudsporta

Miljødirektoratet har innført en ordning hvor det gis tilskudd til innlevering av kasserte fritidsbåter til lovlig mottak. Den som leverer fritidsbåten vil motta kr 1000,- per fritidsbåt Aust-Agder fylkeskommune tildeler hvert år tilskuddsmidler til friluftslivstiltak. Aust-Agder fylkeskommune forvalter også tilskuddsmidler fra Miljødirektoratet til friluftslivsaktiviteter og til tiltak i statlig sikrede friluftslivsområder. Søknadsfristen for 2019 er 1. februar 2019 Søknad om tilskudd skal sendes via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Søknadsfrist er 15. januar hvert år. Søknader om høstbare viltarter, unntatt villrein, grågås og kortnebbgås, skal adresseres til fylkeskommunen i det fylket der tiltaket skal gjennomføres Elektronisk søknadssenter (ESS) er ett sentralt system i Miljødirektoratet for behandling av innkomne søknader om tilskudd og registrering av tilhørende avtaler. I systemet registreres alle avtaler som inngås også utover tilskuddsavtaler

Søknad om erstatning for rovviltskade i 2020

soknadssenter.miljodirektoratet.no miljødirektoratet ..

Søknad om tilskot skal sendast i Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadssenter. Søknader frå frivillige organisasjonar på lokalt nivå, kommunar og interkommunale organ skal adresserast til Fylkesmannen i det fylket søknaden gjeld. Søknader frå landsdekkjande frivillige organisasjonar skal adresserast til Miljødirektoratet Fylkeskommunen forvalter tilskuddsordningen på vegne av Miljødirektoratet. Det blir primært gitt tilskudd til friluftstiltak som stimulerer til direkte friluftsaktivitet, som organiserte turer, praktiske kurs og annen opplæring i friluftslivsaktiviteter, samt tiltak der friluftsliv brukes for å fremme gode helsevaner og miljøholdninger

 • Forstørret milt og lever.
 • Forlover tale.
 • Fränkische schweiz radweg karte.
 • Fjell i alberta kryssord.
 • Draco malfoy und hermine granger fanfiction deutsch.
 • Författare word.
 • Kjøpe gås.
 • Schnäppchen warnemünde.
 • Kunsten å møte en bjørn.
 • Kjøpe arsenikk.
 • Gepäckaufgabe am vorabend.
 • Feigwarzen creme rezeptfrei.
 • Suppe rotgrønnsaker.
 • Mexiko hauptstadt.
 • Alkoholer løselighet i vann.
 • Hvorfor vaske hender før mat.
 • Helter skelter manson.
 • Protaras sentrum.
 • Fek veiledning.
 • Samsung tv svart skjerm.
 • Viskose bambus.
 • Grundrechte menschenrechte.
 • Jeep händler frankfurt.
 • Stadtverwaltung bergisch gladbach.
 • 3 zimmer wohnung mieten.
 • Øvelseskjøring moped privat.
 • Descartes i doubt therefore i am.
 • New beetle problemen.
 • Spørsmål for å bli kjent med kjæresten.
 • Laufrad 26 zoll.
 • International space station computer system.
 • Canon eos m7.
 • Knoblauch befallen.
 • Hafjell program påske.
 • Binet stadium.
 • Fagartikkel om energi.
 • Nicolas vahe gavepakke.
 • Ordtak øyet som ser.
 • Noma menu.
 • Super rtl tv sendungen.
 • Volcano dieselvarmer.