Home

Dragehodeglansbille

Dragehodeglansbille (Meligethes norvegicus) er kun kjent fra indre Oslofjord i hele Skandinavia. Habitatene er i tilbakegang pga utbyggingspress og stor tråkkbelastning, men arten er relativt vanlig i det svært begrensede utbredelsesområdet På dragehode lever det en liten, svart til blåskinnende glansbille som heter dragehodeglansbille (Meligethes norvegicus). Denne blir opptil 2,5 mm stor og har sin flygeperiode mens dragehode fremdeles er i knopp i juni måned. Dragehodeglansbillen legger egg inne i knoppene av dragehode, og larven utvikler seg i blomsten Kryssordkongen fant 1 mulige svarkombinarsjoner til kryssordet dragehodeglansbille. Kryssord. Kryssord er et spill som normalt har en firkantet eller rektangulær form med et rutenett av hvite og svarte ruter dragehodeglansbille ; Gå til navnetreet . Diagnostisk rolle Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på Kategori finner du her. Beklager, kunne ikke finne noen treff for søket ditt. Beklager, noe gikk galt. Kontaktadresse: Havnegata 9, 7010 Trondheim.

Dracocephalum ruyschiana / Dragehode (VU) Meligethes

Norsk Naturarv (NN). 9. Lenker Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune. 2005 10. Ansvarlig. Naturhistorisk museum og stiftelsen Norsk Naturarv har tatt initiativet og står for gjennomføring av «Overvåkning av drakehodeglansbille» Dragehode med dragehodeglansbille. Fotos: Anders Endrestøl. 2 Handlingsplan Kontakt Direktoratet for naturforvaltning har laget utkast til en handlingsplan for dragehode og dragehodeglansbille, som Fylkesmannen i Oslo og Akershus får ansvaret for å følge opp 1. Innføring; 2. Bakgrunn. 2.1 Latinsk navn; 2.2 Rødlistestatus; 2.3. Lokaliteter i Norge. 2.3.1 Lokaliteter i Oslo; 2.4. Antall individer; 2.5 Beskrivels dragehodeglansbille. Denne billen, som først ble oppdaget i 1926, legger egg i dragehodeknoppene og larvene utvikles i blomstene.Voksne biller lever trolig av pollen, men det er trolig at de også utnytter pollen fra andre arter enn dragehode. Dragehodeglansebillen er trolig endemisk for Norge, og er ogs Stabbetorp & Endrestøl. 2011. Faglig grunnlag for handlingsplanen for dragehode Dracocephalum ruyschiana og dragehodeglansbille Meligethes norvegicus. - NINA Rapport 766. Wollan m.fl. 2011. Åpen grunnlendt kalkmark i Oslofjordområdet - et hotspot-habitat. Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode II. - NINA Rapport 713

Dragehode - Wikipedi

Dragehodeglansbille (biller, trolig norsk endemisme - et usikkert funn i Kaliningrad i Russland) 16. Cypha n.sp. (biller) 17. Forcipata palustris (nebbmunner) 18. Parapiesma unicolor (nebbmunner I forbindelse med utarbeidelsen av handlingsplanen for dragehode og dragehodeglansbille, ble det foretatt søk etter dragehodeglansbille utenfor dagens kjente utbredelsesområde

(PDF) Dragehodeglansbillen Meligethes norvegicus i Buskerud

Denne handlingsplanen presenterer mål og tiltak for forvaltning av dragehode Dracocephalum ruyschiana og dragehodeglansbille Meligethes norvegicus i Norge En dragehodeglansbille på vertsplanten dragehode. Foto: Hallvard Elven Lågøya ligger i et biologisk spennende område i Oslofjorden, men har inntil nylig vært dårlig undersøkt. Dette endret seg sommeren 2016, da øya ble lagt under lupen til forskere ved Naturhistorisk museum (NHM). Nå er. Elven, Hallvard (2011). Kartlegging av dragehodeglansbille (Thymogethes norvegicus) på Østlandet 2010. Elven, Hallvard; Bachmann, Lutz & Gusarov, Vladimir (2010). Disentangling the Athetini/Lomechusini knot. Molecular markers resolve relationships between the two largest aleocharine tribes (Coleoptera: Staphylinidae) Dragehodeglansbille på planten dragehode. Hvor er de biologisk viktige områdene i Bærum kommune og hvordan fi nner man frem? Gå inn på www.baerum.kommune.no og fi nn linken til kart øverst til høyre på siden. Her kan man velge karttype og vi velger typen Natur på nedtrekksmenyen. På fl aggmenyen som nå kommer opp velger vi Utvalg Det biologiske mangfoldet på åpen, grunnlendt kalkmark i Oslo er helt spesielt og huser en rekke sjeldne og truede arter med fascinerende navn som dvergtistel, dragehodeglansbille, tanntustmose og skjoldkalklav. Heldigvis har vi greid å ta vare på mange slike områder, men feiringen bør likevel være med et visst forbehold

Mulige løsningsforslag til dragehodeglansbille

 1. Vis enkel innførsel. Faglig grunnlag for handlingsplanen for dragehode Dracocephalum ruyschiana og dragehodeglansbille Meligethes norvegicu
 2. Faglig grunnlag for handlingsplanen for dragehode Dracocephalum ruyschiana og dragehodeglansbille Meligethes norvegicus Stabbetorp, Odd Egil ; Endrestøl, Anders Research repor
 3. dragehodeglansbille ble påvist på Lågøya. Arten er monofag på dragehode og er muligens en endemisk art for Norge. Den er ikke tidligere kjent fra Frogn kommune. Trettien lokaliteter på øya ble vurdert med henblikk på biologiske verdier. Disse omfattet de 21 utleiehyttene samt ti andre lokaliteter
 4. Lilleøya er et velbrukt friluftsområde, og ny gravplass grenser til naturvernområder, naturreservater, en eksisterende marina og sjøflyhavn. Innad på tomten skal den fredete arten dragehodeglansbille og åpen grunnlendt kalkmark ivaretas. Reguleringen stiller strenge krav til miljø og naturvern

Dragehodeglansbille - Artsdatabanke

 1. Statlige etater står sammen om en plan for bedring for trua natur. 35 arter og naturtyper er med i en oppfølgingsplan med mål om bedret rødlistestatus
 2. 1/2011 Kartlegging av dragehodeglansbille på Østlandet. 2/2011 Forvaltningsplan for Svartskog landskapsvernområde, Oppegård kommune. 3/2011 Forvaltningsplan for naturvernområdet Fyrsteilene i Nesodden kommune. 5/2011 Undersøkelse av seks dammer med amfibier på Oustøya, Bærum kommune - Akershus fylk
 3. Entreprenøren Steen & Lund møtte også forskjellige andre utfordringer: Lilleøya er et velbrukt friluftsområde, og ny gravplass grenser til naturvernområder, naturreservater, en eksisterende marina og sjøflyhavn. Innad på tomten skal den fredete arten dragehodeglansbille og åpen grunnlendt kalkmark ivaretas

Dragehode og dragehodeglansbille En vurdering av tiltakets konsekvenser for dragehode og dragehodeglansbille i området må blant annet sees i lys av målene i naturmangfoldloven § 5: Målet er at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at artene forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder På dragehode lever en liten, svart- til blåskinnende glansbille som bærer navnet dragehodeglansbille. Billen lever kun på dragehodeblomster og ble oppdaget for første gang i 1959 Dragehodeglansbille ble samlet for første gang i verden i Bærum i 1926 og beskrevet som art . i 1959 (Easton 1959). Den er ikke med sikkerhet kjent fra andre land enn Norge, og må derfor

Den enda sjeldnere arten dragehodeglansbille (Meli-gethes norvegicus) er helt knyttet til dragehode. Billen lever kun i dragehodeblomster og er hittil bare funnet i Norge, og da kun i Indre Oslofjord og om­ kring Steinsfjorden. Dette er en av grunnene til at dragehode har fått statusen «prioritert art» (se fakta­ boks) sinoberbille og dragehodeglansbille. Det er høy rødlistekategori og ansvarsstatus som er trumf. I tillegg til enkeltarter er det også under utarbeidelse handlingsplaner som er definert ut fra geografi eller naturtype, eksempelvis trua arter som er sterkt truet av Alta-Kautokeino- utbygginga og hul

Hva med dragehodeglansbille?? Alf Marius Aktive deltaker 729. Don Martin - 25 Apr 2011 15:06. Wikipedia oppgir tre endemiske sommerfuglarter i Norge. Fjelljordfly - Agrotis luehri Finnmarksbladvikler - Clepsis mehli og den siste finner jeg ikke. John Martin Biolog 9654. klaush - 25 Apr. Målsetningen med denne handlingsplanen er å bidra til å sikre langsiktig overlevelse av dragehode og dragehodeglansbille i Norge. Dragehode er på sterk tilbakegang i Europa, og Norge er i dag ett av landene med flest gjenværende forekomster av arten, noe som gjør at den bør anses som en nasjonal ansvarsart dragehodeglansbille (DN-rapport 5 -2010). Norsk institutt for naturforskning (NINA) var en vesentlig bidragsyter til denne handlingsplanen, og har også hatt oppfølgende kartlegginger og prosjekter tilknyttet disse artene i ettertid. Som følge av de siste års karleggingsinnsats, har det blitt innhente

Norsk Naturarv : Overvåking av dragehodeglansbille

Norsk Naturarv : Gjenoppbygging av dragehodeglansbille

 1. dragehode og dragehodeglansbille (Direktoratet for Naturforvaltning 2010) og det høyest prioriterte tiltaket i denne handlingsplanen er bedret kartlegging. I den forbindelse ønsker Fylkesmannen å kartlegge lokaliteter med dragehode innenfor Oslo og Akershus som en videreføring av kartleggingene fra 2010 ((Heimstad og Wesenberg 2011) og e
 2. Dragehodeglansbille . Registrering av åpen grunnlendt kalkmark og dragehoder innenfor gravplassarealet regulert gravplassareal åpen grunnlendt kalkmark (slåttemark) dragehoder. Naboskap-Sjøflyhavn-Marina og båthavn m/nyoppførte lagerbygg-Naturreservat og naturvernområde
 3. På dragehode lever en liten bille, kalt dragehodeglansbille. På verdensbasis er den kun sett i Akershus og Buskerud. Nøkkelinfo 1 0b ekt er samling Internt n F n n dato Fylke litet t p æsisjon Anta Il Type objekt: Arts mt a til post—n Vis treff i I - Lukk vind 230127 ruÞZhiana 31/8 2011 lerberg —st Fjeldstad, H. Fjeldstad, H. rte

Hva gjør tørkesommeren med naturmangfoldet

lokaliteter med potensial for funn av dragehodeglansbille (Meligethes norvegicus) i flere kommuner i Oppland. Det ble ikke gjort funn av billen, men i forbindelse med kartleggingen erfarte vi at flere av de undersøkte lokalitetene har et stort behov for skjøtselstiltak. De fleste av lokalitetene ble hentet ut fra Naturbase, og for noen a Det samme gjelder dagsommerfuglen lakrismjeltblåvinge, billeartene dragehodeglansbille og eremitt, øyenstikkeren blåbånd-vannymfe og strandflatbuk-edderkopp, som på den skandinaviske halvøy. dragehode (Dracocephalum ruyschiana) og dragehodeglansbille (Meligethes norvegicus) fra 2009, vil kantslåtten berøre et moderat antall lokaliteter. Av de 61 lokalitetene som finnes i Hedmark, befinner seks seg langs veg som kan bli berørt. I Oslo og Akershus opplyses det om at det er få lokaliteter langs veg, men at det er noen i Bærum På dragehode lever en bille, en endemisk art for indre Oslofjord, dragehodeglansbille. Men dette er et annet insekt jeg aldri har sett! Øivind Aamodt added a new photo — at Ekebergskråningen. June 17, 2019 · Oslo, Norway · Øivind Aamodt is at Ekebergskråningen Dragehode er videre eneste vertsplante for den direkte truede arten dragehodeglansbille. De kalkrike engene/strandbergene er vurdert som en truet vegetasjonstype i Norge og en må til Øland og Gotland for å finne igjen de samme miljøene

naturtypene (karplanten dragehode, insektene dragehodeglansbille og mnemosynesommerfugl og fuglene åkerrikse og hortulan). En rekke arter som hører hjemme i naturtypene har fått - eller får i disse dager - utarbeidet faggrunnlag med sikte på å bli prioriterte arter, dette gjelder 31 arter (13 karplanter, 6 sopp, 1 fugl og 1 Lemur, tasmansk djevel og dragehodeglansbille er eksempler på arter som kun finnes i ett område i hele verden. Ku. n. til. vu. Noen arter finnes bare på ett eller noen få steder i verden - Dragehodeglansbille (Meligethes norvegicus) 8 Endrestøl o.a. 2005 Metode Flere av artene som skulle undersøkes er strengt monofage og ut fra kjennskap til artenes preferanser ble det derfor lagt stor vekt på kartlegging av viktige vertsplanter for dragehode og dragehodeglansbille, som lever på dragehode. Målsetting med handlingsplanen er å bidra til å sikre langsiktig overlevelse av de to artene i Norge. Handlingsplanen skal følges opp i fem år med tiltak finansiert med friske midler fra DN hvert år. For dragehode er det høyest prioriterte tiltake

Det samme gjelder dagsommerfuglen lakrismjeltblåvinge, billeartene dragehodeglansbille og eremitt, øyenstikkeren blåbånd-vannymfe - og strandflatbuk-edderkopp, som på den skandinaviske halvøy bare finnes på Tjøme i Vestfold. De tre siste artene på prioriteringslista er spurvefuglen hortulan, edelkreps og fjellrev - Dragehodeglansbille (Meligethes norvegicus) 9 Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune Metode Flere av artene inkludert i undersøkelsen er strengt monofage (lever kun på en planteart) og ut fra kjennskap til artenes preferanser ble det derfor lagt stor vekt på kartlegging a

Norsk Naturarv : Overvåking av dragehodeglansbille

DN-rapportoversikt20112011-6: Handlingsplan for kalksjøer2011-5: Handlingsplan mot amerikansk mink (Neovison vison)2011-4: Norwegian action plan for the Lesser White-fronted Goose Anser erythropus2011-3: Natur i endring2011-2: Plan for kalking av vassdrag i Norge 2011-20152011-1: Utredning om havsil, med særlig fokus på dens betydning i økosystemet og behov for tverrsektorielle. Sluttrapportering av handlingsplan for den prioriterte arten dragehode og dragehodeglansbille. Informasjon . Publiseringsdato. 22.03.2017 12.27 (GMT+01:00) Tilbudsfrist. 21.04.2017 12.00 (GMT+02:00) Aksepterer parallelle tilbud. Nei Aksepterer. Kartlegging av dragehodeglansbille (Thymogethes norvegicus) i Hedmark og Oppland 2011, samt rapportering av et nytt funnsted i Buskerud Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen, Rapport Nr. 1/2012: 14pp. + vedlegg: 14pp. 201 Transcript Fulltekst - Norsk entomologisk forening Insekt-Nytt • 35 (4) 2010 Insekt-Nytt • 35 (4) 2010 Medlemsblad for Norsk entomologisk forening Redaktør: Anders Endrestøl Redaksjon: Lars Ove Hansen Jan Arne Stenløkk Leif Aarvik Halvard Hatlen Hallvard Elven Nett-redaktør: Hallvard Elven (fungerende) Adresse: Insekt-Nytt, v/ Anders Endrestøl, NINA Oslo, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo.

Blomsterart i særklasse - ØKOKRI

Dragehodeglansbille Meligethes norvegicus Insekt Herbivor Engtordivel Geotrupes stercorarius Insekt Nedbryter Engvokssopper Hygrocybe spp. Stilksporesopper Nedbrytere Fiolett oljebille Meloe violaceus Insekt Herbivor Fiskemåke kyst Larus canus Fugl Toppredator Glansteppemose Porella obtusata Levermose Primærprodusen Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Handlingsplan for dragehode Dracocephalum ruyschiana og dragehodeglansbille Meligethes norvegicus. DN-rapport 2010-5. Direktoratet for naturforvaltning, Trondhjem 2011. Revidert utgave. 56 sider. ISBN 978-82-7072-484-. Gjerlaug, Hans Christian. Anmeldelse av brudd på forskrift om dragehode (Dracocephalum ruyschiana) som prioritert art

Dragehode – Wikipedia

Siste stikk til truet art - naturvernforbundet

11.1 Menneskene har ansvar. 11.1.1 Bærekraftig utvikling vil si at vi får dekket behovene våre uten at det ødelegger for kommende generasjoners mulighet til å få dekket sine behov for dragehode og dragehodeglansbille, som lever. på dragehode. Målsetting med handlingsplanen er å. bidra til å sikre langsiktig overlevelse av de to artene. i Norge. Handlingsplanen skal følges opp i fem år. med tiltak finansiert med friske midler fra DN hvert. år. For dragehode er det høyest prioriterte tiltake

Stabbetorp, O. E. & Endrestøl, A. (2011): Faglig grunnlag for handlingsplanen for dragehode Dracocephalum ruyschiana og dragehodeglansbille Meligethes norvegicus. - NINA Rapport 766. 61 p. Bátori, Z. (2012): Flóra, vegetációszerkezet és ökológiai viszonyok a Mecsek hegység dolináiban Sluttrapportering av handlingsplan for den prioriterte arten dragehode og dragehodeglansbille. Information . Publication date. 3/22/2017 12:27 PM (GMT+01:00) Closing date. 4/21/2017 12:00 PM (GMT+02:00) Accepts parallel bids. No Accepts variant bids. No. Kryssordkongen fant 137 mulige svarkombinarsjoner til kryssordet glans

Hva vi tilbyr - dokkadeltaet

Innad på tomten skal den fredete arten dragehodeglansbille og åpen grunnlendt kalkmark ivaretas. Et bærende element i konseptet er å etablere en mur av betong mot nord. Muren skjermer mot støyende akitivitet fra marinaen, gir rom for ro og ettertanke inne på gravplassen og fremhever det myke kulturlandskapet Er du grønn i biologi, kan du få trøbbel med henge med i svingene når det skrives om spissnutefrosk, dragehodeglansbille, harlekinmarihøne og kanadagullris. Trøsten er at du kan glede seg over fine fotografier av natur, blomster, dyr og barn, i tillegg til at programmet er oversiktlig og ryddig 5848 100. 32618 1000. 32619 1000. 32621 1000. 59464 100. 60472 100. 63016 100. 63026 100. 63506 100. 63911 100. 65354 100. 59350 100. 3787 1000. 3795 1000. 4476 1000. Stabbetorp, O. E. & Endrestøl, A. (2011): Faglig grunnlag for handlingsplanen for dragehode Dracocephalum ruyschiana og dragehodeglansbille Meligethes norbegicus. - NINA Rapport 766. 61 p. Bátori, Z. (2012): Flóra, vegetációszerkezet és ökológiai viszonyok a Mecsek hegység dolináiban Comments . Transcription . Fylkesmannen i Oslo og Akershu

Handlingsplan for dragehode (Dracocephalum ruyschiana) og

2 3 Innholdsfortegnelse Introduksjon (og en overraskelse til barna) s. 4 Brukerveiledning til øyene s. 5-6 KapITTel 1: De fIre sTore s. 7 Hovedøya s. 8-19 Natur: Se opp - muserumpe i gresset! Natur: Blomstenes gode hjelpere Gressholmen-Heggholmen-rambergøya s. 20-29 Natur: «Vi vil se» Natur: Den romantiske tjelden langøyene s. 30-31 Håøya ls. 34-3 Blyttia_201101_skjer.

Artene er truet og finnes bare i Norge - NR

 1. Dragehode er den eneste vertsplante for den direkte truede arten dragehodeglansbille. Under utbyggingen av det nye Fornebu er det et prioritert mål å bevare det biologiske mangfoldet på denne artsrike halvøya. Status Registreringsarbeid Dragehode er en prioritert art i en forskrift etter naturmangfoldloven
 2. Faglig grunnlag for handlingsplanen for dragehode Dracocephalum ruyschiana og dragehodeglansbille Meligethes norvegicus. 766 Faglig grunnlag for handlingsplanen for dragehode Dracocephalum ruyschiana og dragehodeglansbille Meligethes norvegicus Odd Egil Stabbetorp Anders Endrestøl NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er . Detalje
 3. Inlägg om Dragehodeglansbille skrivna av loanotter. det kan vara spännande att iaktta, som Oernie som bor hos oss. Först tyckte vi han var en aning loj där han makligt seglade kring ovanför våra huvuden
 4. Dragehodeglansbille lever på dragehode, og er kjent fra noen lokaliteter i Oslo, Akershus og Buskerud. Foto: Anders Endrestøl B. Kobbertunge (VU) ble funnet på fire lokaliteter under ARKO-arbeidet. Foto: Anne Molia C. Knollmjødurt (NT) og blodstorkenebb er karakteristiske arter på åpen grunnlendt kalkmark
 5. Naturvernstudentene på UiO er studentforeninga for klima- og naturengasjerte studenter som redder verden en aksjon om gangen .Vi er med i Natur og Ungdom og Naturvernforbundet, og har et bredt spekter av miljøsaker, arrangement, aksjoner og Grønn pils
 6. Last ned - Miljødirektorate

(PDF) Dragehodeglansbillen Meligethes norvegicus i Buskerud

 1. Naturhistorisk museum (NHM) omfatter Botanisk hage på Tøyen i Oslo, og museumsbygningene i hagen. NHM tilhører Universitetet i Oslo, og er landets største samling av naturhistoriske objekter. NHM er hjem for det kjente Ida-fossilet
 2. Miljøvernavdelingen Kartlegging av naturtypen åpen kalkmark og den prioriterte arten dragehode i Oslo og Akershus Rapport nr. 3/2015 Forord Naturtypen åpen grunnlendt kalkmark i boreonemoral sone er tatt inn som sårbar på den første rødlista over naturtyper som ble utgitt i 2011
Fornebu gravplass - Pir2Figur 10Dragehode
 • Tromsø familieterapi.
 • Hannah montana stream.
 • Kampanje wikipedia.
 • Brian hallisay filmer og tv programmer.
 • Cities skylines review.
 • Draktsett coop.
 • Ü30 party heute in der nähe.
 • Unterweitzberg.
 • Stirling station.
 • Hernan cortes biografie.
 • Strikke vognpynt.
 • Röthenbach trail.
 • Excel kurs oslo.
 • Pyraser bier sorten.
 • Hvordan bruke fondant.
 • Dolly dimple's sandnes.
 • Marie agnes gillot benjamin biolay.
 • Ramirent ski.
 • Hyra stuga årsvis västra götaland.
 • Bilderrahmen für gästefotos.
 • Antikes rom stadtplan.
 • Jaguar xk wertsteigerung.
 • Mester grønn union brygge.
 • Kreklingsaft helsekost.
 • Sbanken.
 • Langzeitbelichtung wolken.
 • Karbonmonoksid molekyl.
 • Hochzeitstorte karlsruhe.
 • Zedge holdings inc.
 • Kort handlingsreferat av fyrstikkguten.
 • Dupuytrens kontraktur behandling.
 • Alternativkostnad mikroøkonomi.
 • Pro office software.
 • Wohngeldstelle delitzsch.
 • Fibaro dimmer 2 without switch.
 • N1 pressing 2017.
 • Håkon den gode navn.
 • Marilyn manson sweet dreams.
 • Sealand passport.
 • Seilbahn köln 2018.
 • Helse møre og romsdal volda.