Home

Steinskred årsaker

Skred (av norr. skrið, beslektet med skride), også kalt ras eller lavine, er når stein, jord eller snø beveger seg eller sklir ned en fjell- eller dalside. Skred av stein og jord er en naturlig geologisk prosess som er med på å bryte ned fjell og løsmasser. Over tid kan langsomme bevegelser i berggrunnen gi ustabile fjellparti som raser ut Begrepene steinsprang og steinskred benyttes ofte om hverandre. Den nasjonale skredfarekartleggingsplanen fra NVE definerer at steinsprang består av små enkelt blokker (få til hundre kubikkmeter), som vanligvis ikke splittes opp langs skredbanen. Derimot består steinskred av større volum (få hundre til hundretusen kubikkmeter) og blokkene splittes nedover skråningen (se bilde av. Steinskred og fjellskred kan utløses av store nedbørsmengder, naturlig erosjon, temeperatursvingninger eller ekstreme belastninger som jordskjelv. Når infrastruktur og bebyggelse rammes, får det ofte katastrofale følger. Klimaendring kan medføre flere jordskred og fjellskred i områder som tidligere ikke har opplevd slike hendelser steinskred; steinsprang; jordskred; leirskred; snøskred; Skred vil si at massene settes i bevegelse. Skred kalles også ras eller i dialektene fall, fonn, rap eller svor. Skred som naturulykke forutsetter at det er masser opplagt av naturen selv som raser ut Steinskred er årsaken til noen av de største naturkatastrofene i Norge. Økt kunnskap om tema kan skape bedre modeller til å forutse steinskred, som igjen kan redusere tap av menneskeliv og økonomiske tap. Overflateruhet er en terrengparameter som indikerer kraftig relieff og dermed også potensielt skredfarlige skråninger

Sikring av veger mot steinskred Skredsikring, steinsprang, steinskred Rockfall, rockslide, protection measures Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet Klima og transport, etat-sprosjekt 2007-2010. Hensikten med pros-jektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drif Skred er utrasing av større eller mindre masser av leire, snø og løsmasser (stein, grus, sand, jord) i form av: steinskred steinsprang jordskred leirskred snøskred Skred vil si at massene settes i bevegelse. Skred kalles også ras eller i dialektene fall, fonn, rap eller svor

Et stort kvikkleireskred løsnet i sjøkanten på Kråknes i Alta. Skredet løsnet trolig av naturlige årsaker (undersøkelsene om årsaken er ikke avsluttet). Flere bolighus og hytter ble skylt på sjøen. Ingen mennesker omkom eller ble skadd. En hund ble tatt av skredet, men ble senere berget Skred er en gravitasjonsdreven og plutselig forflyttelse av tørre eller våte masser av fragmentert berggrunn, tidligere avsatte løsmasser, snø, eller kombinasjoner av disse. I løpet av de siste 500 årene har mer enn 4000 mennesker mistet livet i Norge i skredulykker, og skred fører årlig til store materielle ødeleggelser. Ordet skred er utledet fra verbet 'å skride', men brukes. Fjellskred er den største av tre typer skred fra fast fjell. Hvis mer enn 100 000 kubikkmeter raser ut, regnes et skred fra fast fjell som et fjellskred. Steinskred og steinsprang er når steinblokker losnar og dett, sprett, Slike skred kan starta av naturlege årsaker, men som oftast er det menneske som forstyrrar likevekta i leira. Ei overbelastning av kvikkleire fører til at leira mister all styrke og flyter som ei væske

Jordskred og leirskred (skred i løsmasser som leire, sand og grus) forårsakes av store nedbørsmengder og flom, kraftig snøsmelting eller menneskelige inngrep i naturen som endrer stabilitetsforholdene. Ekstreme hendelser som jordskjelv kan også utløse skred Større steinskred riv gjerne med seg lausmassar undervegs og skredmassane kan blokke trange dalar og føre til lokal oppdemming av bekkar og elveløp. Om steinskred går ut i ein fjord eller innsjø, kan det oppstå flodbølger. Telefon og epost (+47) 22 95 95 9 Steinsprang forekommer i bratte områder med eksponert berggrunn som tinder, botner, bratte dalsider, små bratte fjellblotninger eller langs veiskjæringer.Den vanligste årsaken til steinsprang er frostforvitring.. Større skred fra fast fjell, der mer enn 100 m 3 raser ut (men mindre enn 100 000 m 3), kalles steinskred. Årsaker til og virkninger av steinsprang og steinskred er nærmere. På NHI.no finner du pasientinformasjoner, nyhetsartikler og intervjuer. Alle pasientinformasjonene er basert på artikler skrevet for leger i Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) og forfattet av NEL-redaksjonens leger, med mindre annet er oppgitt

Snøskred, også kalt snøras eller lavine, er en plutselig forflytning av store mengder snø nedover en fjellside eller en skråning. De fleste snøskred oppstår på grunn av naturlige forhold, men snøskred kan også utløses av skiløpere eller annen trafikk i et ustabilt område. Snøskred kan i tillegg utløses kontrollert ved hjelp av sprengning. Steinskred - kvikkleireskred - jordras Hva er? Hva skjer? Hva nå? Hvor? Hvorfor? Steinskred i Norge I Norge - I Moss - I fremtiden Steinskred - dannelse Konsekvenser Frostforvitring Solsprengning 3 grupper Forvitring Mekanisk forvitring Erosjon Mye nedbør Svingninger i temperatu Steinskred Utløsning av stein oppstår som et resultat av geologiske prosesser som er med på å bryte ned fjell Vanlige årsaker til skred: • perioder med intens regn eller snøsmelting • snauhogst av skog • vegbygging som endrer de naturlige drensforholdene (eks. skogsbilveger Rasulykken i Loen i 1936 (blir sammen med rasulykken i Loen i 1905 omtalt som Lodalsulykkene) var en rasulykke 13. september 1936, ved 5-tiden om morgenen.Som under rasulykken i 1905 raste det fra det 1493 meter høye Ramnefjellet ned i Loenvatnet (Lovannet) i Loen i Stryn kommune i Sogn og Fjordane fylke. Tilsammen omkom 74 mennesker i bygdene Nesdal og Bødal, 41 av disse ble ikke funnet

Skred - Wikipedi

NGU studerer jordas dynamikk på en rekke skalaer, fra tektoniske platebevegelser gjennom dannelsen av fjell og passive marginer, til forkastningsbevegelser og sedimentasjon Steinskred og alarmer som uler. Det har vært fullt kjør for brannvesenet og andre hjelpere etter det kraftige tordenværet. Det voldsomme tordenværet på nord-Jæren mandag kveld fikk. Stephen Olsen måtte løfte vekk 20 kilos steiner fra fylkesvei 715 på Fosen Hvorfor kjenner vi deg igjen? Schibsted-konto, tidligere SPiD, er vårt digitale påloggings- og betalingssystem. Dette er en felles pålogging- og betalingsløsning for flere norske medienettsteder (Adressa, SMP, VG, Finn etc..

Statistiske sammenhenger mellom overflateruhet og registrerte steinskred : langs infrastruktur som vegnett og jernbane i Norg

Et steinskred traff hytta til Bjørn Hugo Gråwe på Frosta. Da Bjørn Hugo Gråwe og Mette-Gro Rasmussen Gråwe kom til hytta fredag kveld, så de at den var blitt truffet av et steinskred. I bakgrunnen nærmeste hyttenabo Alexander Bore og barna Felix og Fanny steinskred: Forekommer i større fjellsider, fra 50 meters høyde og oppover, og hvor det finnes svake partier. Skredet omfatter mellom 100 og 100 000 kubikkmeter med stein, og disse kan forårsake store skader på bygninger og annen infrastruktur Skred er en fellesbetegnelse på naturhendelser der masse i form av snø, stein eller jord beveger seg nedover skråninger (Olje- og Energidepartementet, 2011-2012). Man skiller ulike typer av skred, ut fra hva slags masse som er i bevegelse: Snø: Snøskred deles ofte inn i løssnøskred, flakskred og sørpeskred. Løssnøskred opptrer som regel i overflaten av snødekket og i løse. Forekomsten av kvikkleire er knyttet til Norges istidshistorie. Den tykke isen trykket ned landmassene, og havet kunne derfor skylle inn over land når breene trakk seg tilbake. Det høyeste nivået av havet i et område etter istiden kalles den marine grense (MG), men høydenivået er forskjellig i ulike deler av landet. Høyeste MG finner vi i Osloområdet, der den er opptil 220 meter over.

Superstjerners undertøys-favoritt - adressa

340 omkomne i fjell— og steinskred i Sogn og Fjordane. * 210 omkomne i Møre og Romsdal, og høyst trolig fem til som følge av; Alt om blokk-ulykken i Ålesund. Også i antall snøskreddrepte ligger de to fylkene soleklart på topp. Du får den fullstendige oversikten over omkomne i skred i Norge ved å klikke deg rundt i grafikken ovenfor Indre årsaker er enhver endring i massen som bidrar til å redusere holdfastheten (skjærstyrken). Det er vanskelig å måle disse indre endringene. ut og da taler vi om fjell- eller steinskred [som gir opphav til ei fjellskredur (ML-3)]. Slike store skredavsetninger Den største kjente tsunamien til dags dato traff Lituya Bay i Alaska i juli 1958 etter et steinskred. Der ble trær skylt ned fra fjellsiden i en høyde på over 500 meter! Tekst — Redaksjonen Publisert den 17.11.16. Link kopieret til utklippsholderen. Les også: Tsunami

Det kan synast som 1600-talet hadde svært mange snøskred, medan store delar av 1700-talet vart prega jord- og steinskred og flaumar. Tilbakeslag til kaldare vêr synest å passe med snøskredfrekvens, og eit dårleg vêrlag prega mykje av 1800-talet i Noreg. 1800-talet vart snøskredets hundreår med i alt ca. 1900 omkomne I tillegg kan du her se på mulige bruksområder for våre data og tjenester, du kan se og laste ned produktark og tegnforklaring, og få tilgang til metadata. Om du velger Liste-visning får du vist innholdet på denne siden i tabell. Du har mulighet til filtrere på fagområde, og du kan også benytte søket for å finne det du eventuelt leter etter

NVE har ansvaret for å forvalte landets vann- og energiressurser. Vi skal sørge for sikker strømforsyning og å bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare. NVE er nasjonal faginstitusjon for hydrologi I perioden 1980-2000 omkom ca 1,2 millioner mennesker i ulike naturulykker som oversvømmelser, skred og jordskjelv i hele verden. Norge er også utsatt: Her har ca 2000 mennesker mistet livet i ulike typer skred de siste 150 årene. Den gode nyheten er at skredfare kan kartlegges, og vi kan iverksette tiltak som reduserer skredrisikoen

Steinsprang og steinskred Norges geologiske undersøkels

 1. Snø- og steinskred - aktsomhetsområder 4.2 Alternativt referanse navn ND_Snø- og steinskred - aktsomhetsområder 4.3 Sammendrag Aktsomhetsområdene for snø- og steinskred viser aktsomhetsområder samlet for de to skredtypene. Det er som rege
 2. Teorien dannar grunnlaget for vurdering av faren for steinskred for ei tomt under Landåsfjellet i Bergen. Desse årsaka er grunnen til at RocFall-resultat ikkje må brukast som fasit. Resultata må i staden brukast som eit hjelpemiddel i lag med erfaringar frå liknande prosjekt. Utgiver Institutt for geologi og bergteknikk
 3. Følgende årsaker kan gi grunnlag for erstatning: 3.1 Flom Skred omfatter snøskred, steinskred og steinsprang, jord og leirskred. Vasskred er en mellomting mellom skred og flom. 3.4 Storm Vind av storm styrke, d.v.s over 20,8 på Beauforts skala. 3.5 Stormfl
 4. Trøndelag og Østlandet er de to store kvikkleireregionene i Norge, men i flere områder er risikoen for kvikkleireskred fortsatt ikke kartlagt
 5. Tekst bildet over: I perioden 2000-2015 var det på landsbasis mer enn 1500 skred hvert år. Vi snakker faktisk om rundt fem skred per dag. Toppåret var 2011 med 3000 nedfall eller skred, bare på veg (!). Det aller meste dreide seg om steinskred. Snøskred, isskred, løsmasseskred og flomskred utgjorde resten
 6. Skred (av norr. skrið, beslektet med skride), også kalt ras eller lavine, er når stein, jord eller snø beveger seg eller sklir ned en fjell- eller dalside. Skred av stein og jord er en naturlig geologisk prosess som er med på å bryte ned fjell og løsmasser. Over tid kan langsomme bevegelser i berggrunnen gi ustabile fjellparti som raser ut. En stor lavine kan bevege seg flere kilometer.
 7. Hva er fjellskred, hvorfor inntreffer de og hvorfor er det så vanskelig å forutsi når? Professor Steffen Bergh svarer på de vanligste spørsmålene om fjellskred

Steinsprang, blokknedfall, steinskred - utløst av rotvelt ved kraftig vind, frostsprengning eller økt vanntrykk i sprekkesystemer ved intens nedbør. Kvikkleireskred - utløst av naturlige årsaker som erosjon fra vassdrag, eller menneskelige inngrep (anleggsarbeid, graving, annen terrengbelastning) Oppdaling kjørte inn i steinras på Riksveg 70: Kjørte inn i steinras - Hadde den truffet bilen, hadde jeg nok vært borte, sier Johan Schønheyder som fikk en kampestein i lufta over seg mens han kjørte 80 kilometer i timen

3.1 Årsaker til skred For at det skal gå skred må det for det første finnes skredfarlig materiale. For det andre må terrenget være tilstrekkelig bratt til at skredet kan løsne og utvikle seg. For det tredje må en utløsningsmekanisme sette materialet i bevegelse. Disse mekanismene er ofte knyttet ti Steinskred Overflateskred Jordskred 21.05.2014 DVVG2014. Skred - hvilke typer sorterer vi på? Steinskred - fjellskred, steinskred, steinsprang Jordskred Vanlige årsaker til utløsning av jord - og flomskred: Skredtypene utløses oftest i perioder med intens regn eller snøsmeltin

Årsaker Statiske egenskaper (forutsetninger) som påvirker potensiell forekomst av jordskred og flomskred: terrengform, helning, løsmassetype og tykkelse, steinskred som treffer vannmettet jord. Menneskelige inngrep med util strekkelig fokus på drenering, utgrav Logg inn til din konto. Brukernavn * Passord 6.1 Årsaker til skredfare Steinskred er en fellesbetegnelse for skredhendelser i fjell. Steinsprang er definert å være mindre enn 100 m3. Steinskred er definert å veere mellom 100 m3 og 10 000 rn3. Fjellskred er definert til å veere større enn 10 000 mg. Der det forekommer brattskrenter brattere enn ca. 350 kan steinskred utløses. Ofte.

Steinskred og fjellskred - Norges Geotekniske Institutt (NGI

Statistiske sammenhenger mellom overflateruhet og registrerte steinskred : langs infrastruktur som vegnett og jernbane i Norge dc.date.accessioned 2013-03-12T09:07:54 Haiti jordskjelv årsak. Jordskjelvet i Haiti 2010 var et jordskjelv med styrke 7,0 M w (tilsvarende 7,3 på Richters skala) som skjedde 12. januar 2010 klokken 16:53 lokal tid . Jordskjelvet. Etter mange år med fattigdom, vold, ustabilitet og svært brutale regimer er Haiti i dag Latin-Amerikas fattigste land

Skred Naturskad

Masteroppgave i geofag Statistiske sammenhenger mellom

naturlige årsaker. Steinskred kan forekomme etter sprenging dersom løs stein blir liggende i fjellskjæringer. Behandles ikke her, uønskede hendelser må søkes forhindret gjennom arbeidsrutiner. 2. Fare for utglidning (er området geoteknisk ustabilt)? Nei 1 2 det aktuelle området viss grad steinskred og steinsprang. Skred i tørr snø blir ikke omtalt i denne artikkelen, som fokuserer på vannrelaterte skred og flom i små ned-børfelt (< 20 km_). Innledning Det hersker bred enighet blant kli-maforskere om at de kommende kli-maendringene vil føre til et varmere, våtere og villere vær i deler av Norge Tsunami (fra japansk 津波, bokstavelig «havnebølge»: tsu = havn og nami = bølge) eller flodbølge er havbølger framkalt av undersjøisk jordskjelv eller vulkanutbrudd. Slike forstyrrelser kan også være eksplosjoner, isbreer som kalver og faller i havet, jordskred, nedfall fra verdensrommet, for eksempel meteoritter, og andre forstyrrelser kan føre til en bølge eller en serie av. naturlige årsaker. Steinskred kan forekomme etter sprenging dersom løs stein blir liggende i fjellskjæringer. Behandles ikke her, uønskede hendelser må søkes forhindret gjennom arbeidsrutiner. 2. Fare for utglidning (er området geoteknisk ustabilt)? Nei 1 1 2 Hele området ligger på fas

 1. Jordskjelv, vulkanutbrudd og tsunami. Årsaker-virkninger-tiltak-muligheter for varsling v/professor Kuvvet Atakan, institutt for geovitenskap, UiB. 10:50: Skred og skredfare. Ulike typer skred ­ er skredfaren økende? v/skredforsker Frode Sandersen, Norges Geotekniske Institutt. Seniorgeolog, Naturfare, Snø- og steinskred. 12:00: Lunsj: 12:4
 2. Ti personar døde og elleve vart skadde i eit jord- og steinskred utanfor Rio de Janeiro laurdag. Kraftig regn er årsaka til skredet. Redningsmannskap leitar etter overlevande, og det er.
 3. Utløsende årsaker til løsmasseskred i Utvik og Stordalen 24. juli 2017 Rønningen, Ellen Sophie Sverdrup ( Master thesis , 2018-06 ) Denne oppgaven tar for seg to områder på Vestlandet, Stordalen (Hordaland/Sogn og Fjordane) og Utvik (Sogn og Fjordane), som 24. juli 2017 ble rammet av skred- og flomhendelser
 4. Nesten 700 mennesker har mista livet i oversvømmelser, lynnedslag og jord- og steinskred i Kina i sommer

Skadeårsaker Naturskad

 1. dre skredområder som kan gi
 2. PDF FylkesROS Nordland 2011 |4 Forord Denne første utgaven av Risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordland (FylkesROS) gir en oversikt over risiko- og sårbarhetsutfordringer i Nordland. FylkesROS gir et regional
 3. OG ÅRSAKER 2.1 Tema i ROS-analysen 3 NATURFARAR 3.1 Skred 3.2 Flaum og erosjon 3.3 Overvatn 3.4 Stormflo, havnivåstigning og flodbølgje 3.5 Skog og grasbrann 3.6 Ustabile grunntilhøve 3.7 Storm/orkan 4 MENNESKE- OG VERSEMDBASERTE FARAR 4.1 Handtering av farleg stoff 4.2 Storbrann 4.3 Forureining 4.4 Ulukker med transportmdlar 4.5 Sårbare.
 4. Søndag kveld ble opytingen utsatt i siste sekund, av tekniske årsaker. Mandag kveld lykkes de endelig. Her kan du se opytingen i opptak: Kan se gjennom skyene.
 5. med hensyn til årsaker, eksisterende barrierer, sannsynlighet, sårbarhet, konsekvenser og usikkerhet. En risikovurdering vil si en vurdering av sannsynlighet for om den uønskede hendelsen inntreffer og hvilke konsekvenser hendelsen vil få. Sårbarhetsvurderinga omfatter en vurdering av utbyggings
 6. naturlige og menneskeskapte årsaker. Nylig inntraff et jordskjelv 25.04.2015 med styrke på 7,9 på Richters skala som forårsaket store skader. Over 8 500 mennesker omkom og over 130 000 hus ble ødelagt. I Mount Everest utløste skjelvet et snøskred som drepte over 100 fjellklatrere og landsbyboere (NRK, 2015)
Høyre-politiker sammenlignet med glamourmodell - adressaDisse telefonene skal redde Nokia - adressaNesten ubrukt sliter - adressa

Kvikkleireskred i Norge - Norges Geotekniske Institutt (NGI

Vi kan spekulere i årsaker, Det er en klassisk situasjon, sier avdelingsleder for naturfare, snø- og steinskred hos NGI, Ulrik Domaas, til VG Nett 4.3 Fjellskred, steinskred og steinsprang 10 5 Risikovurdering 17 5.1 Delstrekningen Haugen-Brekkehagen 17 5.2 Delstrekningen Brekkehagen- Flåm skule 18 5.3 Delstrekningen Flåm skule-Hagaberget 19 6 Risikoreduserende tiltak. Den sentrale myndigheten for det bygningstekniske regelverket. Søk om sentral godkjenning, endre eller forny godkjenninge Basert på tilgjengelig datagrunnlag, feltobservasjoner og NGIs aktsomhetskart for snø- og steinskred vurderer Norconsult at Trolltunga hotell har akseptabel sikkerhet mot snøskred og steinsprang for sikkerhetsklasse S3. 5.2 Jord- og flomskred Jordskred er utglidning av løsmasser i terreng brattere enn 25 - 30°

- Det er enormt mye søppel, men vi er blitt vant til detKorsang på kvinnedagen - adressa

skred - Store norske leksiko

- Røket feste var trolig årsaken til klatreulykken. Et gammelt festepunkt forårsaket sannsynligvis den fatale klatreulykken der to brødre omkom, skriver VG nett. Det som så ut til å ha vært et snø- og steinskred, er sannsynligvis masse brødrene dro med seg da de falt Steinskred derimot er vanskeligere å knytte mot klimaendringer. Man har indisier, men det statistiske materialet er foreløpig for svakt og ufullkomment til å kunne trekke noen sikker konklusjon. For jordskred vet man at store nedbørsmengder ofte er utløsende årsak, men for flere av skredene som har gått de siste årene har menneskelig aktivitet vært en viktig medvirkende årsak Skredskadet skog. Mangel på skredskader i skogen gir kun indikasjoner om den siste tidsperioden - altså tilsvarende skogens alder. Følgelig betyr det lite eller ingenting med tanke på 1000- eller 5000-årsskred. Ved skog med skader bør det vurderes om skadene skyldes snøskred, snøsig eller andre årsaker (for eksempel frostsig i. Vurdering av fare for steinskred. Natterøy, Aina. Master thesi

fjellskred - Store norske leksiko

Et kart over områder der det er fare for jord- og steinskred vil gi muligheter for å kunne evakuere folk før noe dramatisk skjer INGEN SKADE: Steinspranget fra Storsteinen i Tromsø gjorde ingen skade. Foto: Ronald Johansen/iTromsøDe siste årene har Norges geologiske undersøkelse (NGU) gjennomført et større undersøkelsesprogram i Troms med sikte på å lokalisere ustabile fjellparti som kan gi større fjellskred. I den sammenheng har Storsteinen blitt undersøkt Et kart over områder der det er fare for jord- og steinskred vil gi muligheter for å kunne evakuere folk før noe dramatisk skjer. 14. sep. 2005 12:11 19. okt. 2011 14:31 smp-stories-top-widge

Skred - Fylkesmanne

Jordskred og leirskred - Norges Geotekniske Institutt (NGI

En viktig årsak til grunne jordskred er høyt porevannstrykk som følge av snøsmelting og/eller store nedbørsmengder. Med økt temperatur vil mer av nedbøren falle som regn i de høyere Steinsprang og steinskred utløses ofte av økt vanntrykk i sprekkesystemer i forbindelse med intens nedbør Helsenett ble opprinnelig utviklet som ledd i det forebyggende arbeidet drevet av Den norske lægeforening, Norges Apotekerforening og Den norske tannlegeforening i samarbeid med et stort antall fagfolk, pasientorganisasjoner og institusjoner. Dette arbeidet har siden 2004 blitt videreført av spesialist i allmennmedisin Christian Anker dersom årsaken til hendelsen inntreffer så inntreffer alltid hendelsen. Dvs. at sannsynligheten for at hendelsen inntreffer er lik den kumulative sannsynligheten for at de ulike årsakene inntreffer. For tilfeller der ulike årsaker medfører ulike konsekvenser er årsakene vurdert som separate hendelser Årsaken til den til tider voldsomme akselerasjonen og bevegelsesøkningen er helt enkelt mer nedbør enn forventet. er at det er store bevegelser i den øvre delen og stor sannsynlighet for at det vil gå et steinsprang eller steinskred, men uten at det vil ta med seg resten Historikk. Vernskogreglene har røtter tilbake til Lov om Værnskogens Bevarelse og mod Skogenes Ødeleggelse og senere Lov om skogvern av 1932.Utgangspunktet for datidens vernskogpolitikk var en situasjon med meget sterk nedbygging av skogressursene gjennom hogst, omfattende utmarksbeite, stort uttak av ulike produkter fra skogen (ved, gjerdefang, hesjestaur med videre) og lite utviklet.

Steinsprang og steinskred - NV

Årsaken til disse rasene er ikke opplagt. Mest sannsynlig er det ytre forhold som gjør at spenninger i fjellet utløses. Klimatiske forhold, Vi har kommet langt med hensyn til å kunne forutsi snøras, men forskningen har ennå ikke nådd dit hen at store steinskred kan forutsies Steinskred er årsaken til noen av de største naturkatastrofene i Norge. Økt kunnskap om tema kan skape bedre modeller til å forutse steinskred, som igjen kan redusere tap av menneskeliv og økonomiske tap I stedet viste det seg at den direkte årsaken var et stort steinskred. Det er uklart om et jordskjelv kan ha utløst skredet, som i sin tur skapte tsunamien Kjetil Brattlien, senioringeniør for naturfare, snø- og steinskred ved Norges geotekniske institutt (NGI), er bekymret. De siste fem årene har det vært en stor økning i skredulykker i Norge. Til sammen har 46 personer omkommet i snøskred i denne perioden. Det er en dobling sammenlignet med tidligere år Innledning og historikk Snøskred Fjell- og steinskred Løsmasse- og flomskred Leirskred Undersjøiske skred Skredmekanismer og 103 5.5.2 Årsaker til.

steinsprang - Store norske leksiko

Kreft - NHI.n

Fare for steinskred og lausmasseskred, samt snøskred frå sør, er ikkje utgreidd som ein del av reguleringsplanen. Årsaka til dette er at Stryn kommune først ønska ei avklaring av om det var mogleg å få godkjend reguleringsplanen i høve til snøskredfare, før dei gjekk vidare med fleire utgreiingar Statens vegvesen meiner årsaka til skredet er at ei elv har teke seg nytt far. Vegvesenet skal på synfaring til området i dag for å vurdere faren for nye ras, og kor tid vegen kan opnast. Ein luftputebåt er sett i trafikk på Veitastrondsvatnet for å frakte folk forbi rasstaden

snøskred - Store norske leksiko

Mye nedbør og bratt terreng er en viktig årsak til dette, men også fra vårt distrikt har Furseth funnet en del skredulykker. I 1837 hadde det for øvrig vært et større steinskred på den andre siden av Vangsmjøsa. Valdresbygdene har også vært rammet av snøskred samlet. Vanligvis er vann og issprengning de vesentlige utløsende årsaker, slik at disse fenomener oftest forekommer i den mest nedbørrike perioden om høsten eller når isen smelter på sprekkene om våren. Smeltevannet fra snøsmelting om våren er også en viktig årsak til utløsning av steinskred Utgiver Bergen Open Research Archive - UiB. Om resultatet Om resultatet . Mastergradsoppgav Avsetninger av steinsprang, steinskred, grove massestrømmer, flomskred, jordskred, sørpeskred og flakskred er blitt gjenkjent i Uskedalen, og et forslag til aktivering av de ulike skredlokalitetene i takt med breens tilbaketrekning er fremlagt Hvert år fører skred til tap av menneskeliv og betydelige materielle skader, og flodbølger etter skred hører til de største enkeltulykker i landet vårt. Til sammen har mer enn 4000 mennesker.

Steinskred - kvikkleirskred - jordras by Karen Urke

Skredtyper og skredsikrin

Aktsomhetsnivå: Beskrivelse av faren for flom og skred i et spesifikt område, for en gitt tidsperiode.Angis ved bruk av fargekoder og tall. Faretegn er signaler i skråninger og bekker om at bakken eller snø er vannmettet og at det kan gå skred i utsatte områder. Eksempler på faretegn er at det er stor vannføring i bekker og elver, at bekker tar nye løp, det ligger vann over bakken i. Lynnedslag er den vanligste naturlige årsaken til skogbranner - andre er vulkanutbrudd, gnister som følge av steinskred, og selvantennelse. Men rovhogst har mange ganger gjort skogbrannene voldsommere enn de ellers ville ha vært - Årsaka er at Volda kommunestyre på sitt budsjettmøte i desember 2019 vedtok dette - for å spare 150.000 kroner i året, sidan Alida-vegen til Mork er om lag tre kilometer kortare enn den rastrygge vegen. Og dette skjer trass i at politikarar for nokre år sidan dyrt og heilag lova at skuleskyssen skulle gå på rastrygg veg, seier Bjerkvik berørt av snøskred eller steinskred, men delvis kan berøres av jordskred. Det er ikke kjent at området har vært berørt av skred i tidligere tider. 3.1 Befaring Ved befaring ble det registrert mulige flombekker og mindre fjellskrenter i området. Det ble ikke observert noen skredskader i skogen, menspor av flom i mindre bekke Kodeliste; 111: Steinsprang ( 100 m3)112: Lite fjellskred (100 - 10000 m3) 113: Fjellskred (> 10000 m3) 131: Vått snøskred, uspesifisert: 132: Tørt snøskred, uspesifiser

 • Depeche mode party boot.
 • Kinderwunsch ohne partner österreich.
 • Kiss mannheim.
 • Tv ratingen kurse.
 • Paracet barn 250.
 • Die kantine köln parken.
 • Traueranzeigen express köln.
 • Sonia rossi kinderwunschtage.
 • Spekter frivillig.
 • Nytt på hbo.
 • Terrasse lys.
 • Papiermühle ratingen yoga.
 • Azor ahai game of thrones.
 • Nitro snowboard pris.
 • Th köln bewerbung höheres fachsemester.
 • Clear lift laser treatment reviews.
 • Butterdeig med eplefyll.
 • Actinopterygii.
 • Schluckbeschwerden durch hws verspannungen.
 • Replika våpen norge.
 • Hanna elisabeth blogg.
 • Vitaminer i tomater.
 • Fliegenlarve.
 • Aventon cordoba polished.
 • Airbrush maschine.
 • Blodtransfusjon hastighet.
 • Hvorfor blir man emosjonell.
 • Mind the body mat.
 • New apple tv.
 • Dab audi a3 8p.
 • Motorisk dyspraksi.
 • Kongssenteret butikker.
 • Iron man mark 7.
 • Eggekartong matavfall.
 • Stolz und vorurteil und zombies film.
 • Stort nettbrett android.
 • Chris norman 2017.
 • Norsk tannlege puerto rico.
 • Rebusløp bergen.
 • Etnisk identitet.
 • Fitness landshut.