Home

Ikt i offentlig sektor

Digitalisering kan gi økt produktivitet i offentlig sektor og effektivisere kontakten med innbyggerne og næringslivet. Halvparten av statlige virksomheter opplever at IKT-prosjekter øker bruken av digitale tjenester. Omtrent samme andel har en oppdatert strategi for digitalisering av tjenester Målet med IKT-politikken er å påvirke utviklingen innen IKT for å oppnå forenkling og effektivisering i offentlig sektor, fremme innovasjon og verdiskaping i næringslivet og sikre en bærekraftig og inkluderende samfunnsutvikling. IKT-politikken griper. Sourcingstrategier for IKT i offentlig sektor 7 Sammendrag Denne rapporten handler om sourcingstrategier for IKT og bruk av skytjen-ester i offentlig sektor i Norge. Undersøkelsen bygger på intervjuer i fire stat-lige virksomheter og fire kommuner, dokumenter stilt til rådighet av virk

IKT-Norge har blant annet påpekt at veksten innenfor IKT-området i offentlig sektor er en betydelig utfordring for næringen og nasjonens innovasjonsevne. Ut fra et nasjonalt perspektiv på verdiskapning er det neppe hensiktsmessig å flytte kompetanse fra private virksomheter, med et innovasjons- og eksportpotensial, til offentlig sektor som. Fyrlyktprisen er Offentlig sektors dataforums pris som skal fremme utveksling av erfaringer og kunnskaper om IKT i forvaltningen og synliggjøre og støtte innovativ bruk av IKT. Prisen tildeles en institusjon som har utmerket seg særlig positivt innen IKT-området, som kan tjene som et forbilde for andre, og som derfor fortjener tittelen Årets IT-fyrlykt i offentlig sektor Et viktig tiltak for å koordinere IKT-utviklingen er å utvikle noen fellesløsninger, også kalt felleskomponentene. Felleskomponenter. Felleskomponentene legger til rette for gode tjenester på tvers av virksomheter i offentlig sektor

Offentlig sektor må vise til produktivitetsvekst, står det i Regjeringens Nasjonalbudsjett for 2018. Det viktigste tiltaket for å oppnå dette er «digitalisering». Man har imidlertid ingen gode målemetoder som viser hvilken produktivitetsvekst en har av IKT-investeringer Prisen deles ut på NOKIOS 2014 - Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor - i Trondheim under konferansemiddagen 29. oktober. De beste kandidatene vil bli invitert til å presentere seg på konferansen. Kommentarer av. Publisert i Fyrlyktprisen. Studietur 2013 IKT-arkitektur i offentlig sektor representer et stort og mangeartet problemområde. For å gjøre det mer angripelig vil vi fokusere på felleskomponenter, spesielt meldingsboksen, og se hvilken betydning arkitekturprinsippene har i denne sammenhengen Denne rapporten handler om sourcingstrategier for IKT og bruk av skytjenester i offentlig sektor i Norge. Undersøkelsen bygger blant annet på intervjuer i fire statlige virksomheter og fire kommuner. Regjeringen har i sine strategidokumenter sterkt oppfordret virksomheter i offentlig sektor til å ta i bruk skytjenester, men har presentert få motforestillinger mot å bruke slike tjenester

Fyrlyktprisen er Offentlig sektors dataforums pris for fremme av utveksling av erfaringer og kunnskaper om IKT i forvaltningen, samt synliggjøring og støtte innovativ bruk av IKT. Prisen tildeles en institusjon som har utmerket seg særlig positivt innen IKT-området, som kan tjene som et forbilde for andre, og som derfor fortjener tittelen Årets IT-fyrlykt i offentlig sektor Bruk av IKT I offentlig sektor - Offentlig databehandling 3 DRI1001 h08- Forelesning 23. september Arild Jansen 9 Noen ulike typer systemer i offentlig virksomhet • Felles infrastruktur og kommunikasjonsløsninger - Stort sett standard systemer, men innen en del sektorer stilles strenge sikkerhetskrav. Det er også egne nettverk, som f eks

IKT-politikk - regjeringen

 1. I 2018 ble SSBs undersøkelse «Bruk av IKT i staten» utvidet til «Bruk av IKT i offentlig sektor» ved å omfatte kommuner og fylkeskommuner i tillegg til statlige virksomheter
 2. Men digitaliseringen hemmes av manglende kompetanse og forståelse for IKT. Det er derfor behov for å styrke IKT-kompetansen i offentlig sektor. For å unngå store offentlige IKT-prosjekter med forsinkelser og store budsjettoverskridelser, er det nødvendig med bedre faglig og økonomisk styring, og en mer trinnvis utvikling av IKT-systemene
 3. g -Må tilpasse seg all
 4. offentlig sektor jobber på nye måter. Samordning og samarbeid på tvers av forvalt-ningsnivåer og sektorer må til for at offentlig sektor skal kunne ta ut gevinster ved bruk av ny teknologi. Vi er godt i gang med digitalisering av offentlig sektor. Vi har et godt utgangspunkt med gode grunndataregistre, godt utbygd digital infrastruk

Store statlige IKT-prosjekter har et omdømme for å være notorisk vanskelig å gjennomføre med høy kvalitet innenfor gitte tidsrammer og uten betydelige kostnadsoverskridelser. Hvor godt dette omdømmet avspeiler hele porteføljen, og hvorvidt det er et større problem i offentlig sektor enn i privat, er ikke godt kjent; me Dersom IKT-kostnadene pr. innbygger i UK og Norge anses som tilnærmet like ut fra et fellesskap i samfunnsstruktur og offentlige tjenestetilbud, kan de årlige IKT-kostnadene i offentlig sektor i Norge anslås å være av størrelsesorden ca. kr. 80 mrd[7] I offentlig sektor finnes også andre generelle stillingstitler, som forsker, rådgiver, leder med flere. I tillegg finnes det noen titler som kun benyttes i enkelte departementer eller virksomheter i staten. Tittelen konsulent brukes også i det private næringsliv, men da ofte som en spesialist innen sitt fagfelt Offentlig sektor må samarbeide på tvers for å lykkes med omstilling Digitalisering er sektorovergripende, og for å nå de politiske ambisjonene er det behov for en koordinert tilnærming. I Digital agenda har regjeringen høye ambisjoner om å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor vha. IKT Innbyggere og næringsliv ha

IKT-tjenestene i offentlig sektor går en usikker fremtid i

Under to uker igjen til NOKIOS - Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor går av stabelen og Netcompany er stolt hovedsamarbeidspartner og vil stille med digital stand på konferansen. NOKIOS er en norsk konferanse for IKT i offentlig sektor. I Netcompany leter vi alltid etter bedre måter å utvikle samfunnet i en mer bærekraftig retning på Offentlig sektor. Utfordring. Kunden har cirka 6000 medarbeidere i flere regioner og har tidligere etablert et senter for å levere fellestjenester, inkludert IKT-driftstjenester. Kunden ville gjennomføre en tredjepartsvurdering av IKT-driftens leveranser og av hvorvidt seksjon for IKT-drift har tilstrekkelig kvalitet i sine leveranser,. IKT-Norge samler de av våre medlemmer som jobber med offentlig sektor i et eget forum der vi diskuterer felles rammebetingelser, offentlige anbud og anskaffelser, store offentlige prosjekter nasjonalt og lokalt. Digitalisering i offentlig sektor er en nødvendighet om vi skal opprettholde vår felles velferd. Vi må organisere offentlig sektor smartere på innsiden og enklere på [ IKT- servicefaget . OKOS Vestfold Træleborgodden 10 3112 Tønsberg Tlf: 33 31 68 90 e-post: post@okvestfold.no. Logg inn. Developed by Aplia - Powered by eZ Publish-.

Eldrebølgen vil øke kravene til offentlig sektor i Norge i løpet av det neste tiåret. I tillegg vil befolkningen forvente stadig mer av offentlige tjenester, når det gjelder at tjenestene er tilrettelagt for hver enkelt av oss og lette å ta i bruk. Av Hans Christian Holte, direktør i Difi og paneldebattdeltager på NOKIOS 2009 For å lykkes med digitaliseringen i offentlig sektor, må man satse mer på at lederne i etatene skal ha «strategisk IKT-kompetanse». Men hva er det? «Strategisk IKT-kompetanse» blir definert som å inneha tilstrekkelig kunnskap til å se hvordan IKT påvirker og endrer bedriftens/enhetens forretningsmodell og arbeidsprosesser Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 5. april 2013 med hjemmel i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 15a. Fremmet av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet) Fafo har på oppdrag fra Fagforbundet og NTL laget en rapport om sourcingstrategier. Det handler om hva som kan gjøres internt, hva må kjøpes utenfra for IKT i offentlig sektor. - Fagforbundet og NTL bidrar til å skape et nødvendig kompetanseløft på tvers av statlig og kommunal sektor, sa AU-medlem og leder av Yrkesseksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet, Trond Finstad, under.

Torsdag 7. desember er det duket for nytt møte i forum for offentlig sektor. Dette er for de av IKT-Norges medlemmer som har offentlig sektor som en viktig kunde. Denne gang får vi besøk av Lars Peder Brekk, sjef for Brønnøysundregisteret/Altinn. Myndighetene har gitt Altinn en sentral rolle i digitaliseringen av både stat og kommune IKT I OFFENTLIG SEKTOR Om Norsk Regnesentral Norsk Regnesentral (NR) er en privat, uavhengig forskningsstiftelse, innen fagområdene anvendt IT og statistisk-matematisk modellering. NR ble etablert som forskningsinstitutt i 1958, har ca. 100 forskere og adde i 2001 en omsetning på 65h MNOK. IKT i offentlig sektor Virksomhetsarkitektur i sykehus-sektoren. Avhandlingen ser på utfordringene med å bruke VA i offentlig sektor, med et spesielt fokus på sykehus-sektoren. For å nå nasjonale mål om en helhetlig helsetjeneste er tanken at arbeidsprosessene skal være like, dermed kan tilhørende IKT-systemer også være like IKT i offentlig forvaltning og New Public Management Norsk filmfond og implementeringen av saksbehandlingssystemet Detektor Temaet for denne oppgaven er, i vid forstand, omstilling i offentlig sektor, og hvordan Norsk filmfond løser sitt oppdrag innenfor denne konteksten IKT skal bidra til en mer innovativ og brukerrettet offentlig sektor og til økt verdiskaping i næringslivet. Samtidig endres risikobildet for sysselsetting, personvern og vern av samfunnskritiske funksjoner, både i privat og offentlig sektor

NOKIOS - Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor

Statistisk sentralbyrå har laget nye og spennende spørreundersøkelser om bruk av IKT i offentlig sektor. De har så langt laget en nyhetssak med overskriften Færre IKT-sikkerhetsproblemer i staten der man både finner oversikter sikkerhetstrusler virksomhetene utsettes for, men også interessante tall om hva slags strategier som er på plass og hva slags tiltak som er satt i verk Politikkdirektør Liv Freihow i IKT Norge synes det er positivt at de digitale tjenestene i offentlig sektor det siste året har blitt mer sammenhengende.. Illustrasjonsfoto: Colourbox Publisert 28.05.2020 07:43. Offentlig sektor har løftet nivået på digitale tjenester I dette innlegget får du noen tips til hva som skal til for å lykkes med implementeringen av IT prosjekter i offentlig sektor. Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider og kombinerer denne informasjonen med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser Digitalisering i offentlig sektor Ingjerd Schou (H) Har Altinn innfridd forventningene vi hadde i 2003? Ansgar Gabrielsen Presentasjon av Fyrlykt-kandidatene PLENUM € FOU Kl 1400 - 1500 IKT-forskning som får betydning for offentlig sektor. Ledes av professor John Krogstie, NTNU. Torbjørn Ekman, NTNU Heri Ramampiaro, NTNU Kristian Gjørsteen. Hvis ledere i offentlig sektor skal lykkes med digital transformasjon, må de ha riktig kompetanse. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) inviterer derfor offentlige virksomheter, leverandører og akademia til dialogmøte 27. november for å finne ut mer om hvilke kompetanser som er de viktigste for å lede digital transformasjon

De nasjonale og kommunale felleskomponentene må legges til grunn for utvikling av digitale tjenester i offentlig sektor. KS utarbeider planer for utvikling og innhold i et felles kommunalt rammeverk for digitalisering. I rammeverket inngår IKT-arkitektur for kommunal sektor Programmet skal styrke eksisterende forskning og etablere ny forskning og undervisning innen utnyttelse av IKT i offentlig sektor ved NTNU. Spesielt skal dette gjøres ved å koordinere og stimulere aktiviteter som utnytter flerfaglighet, bredde, teknologi- og problemkompetanse innen ulike felt, internt i NTNU, og på tvers av offentlige og andre relevante organe Søknad - Direktør i direktoratet for forvaltning og IKT Jeg søker herved stillingen som direktør i direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI). Jeg vurderer etableringen av DIFI som et godt grep for å sette norsk offentlig forvalting i stand til å møte stadig nye utfordringer, forventninger og endringsbehov

Digitalisering i offentlig sektor. Å digitalisere kan være lønnsomt og hensiktsmessig for virksomheten selv, iallfall så lenge de digitale løsningene faktisk bidrar til raskere, og gjerne også mer korrekt, Samhandlingen med DGI styrker IKT- og digitaliseringen i kommunene Én digital offentlig sektor SSBs undersøkelse om bruk av IKT i husholdningene viser at Norge er i europatoppen i bruk av offentlige nettjenester. I 2017 hadde 9 av 10 personer i Norge hatt kontakt med det offentlige via internett i løpet av det siste året (se figur 1.2 under) MSC IKT i næringslivet og offentlig sektor alt om masterprogrammet og kontakt skolen på bare ett klikk he Fagforum for IKT i offentlig sektor. Onsdag 14. mai kl. 13.00 - 16.00, Kommunenes hus, Haakon VII gt. 9, Osl Offentlig sektor. Deloitte i Norge bistår offentlige virksomheter i omstillings- og effektiviseringsprosesser, strategiarbeid, økonomi- og virksomhetsstyring, organisasjonsutvikling, IKT-rådgivning, analyser og utredninger. I tillegg tilbyr vi juridisk rådgivning og revisjon, og bistand innenfor skatt og avgift. Meld deg på vårt nyhetsbre

Digitalisering i offentlig sektor - regjeringen

Lønner det seg å investere i IKT i offentlig sektor

Fagforum for IKT i offentlig sektor - www

Hvordan kan offentlig sektor utnytte markedet bedre for digitalisering? Offentlig sektor klarer ikke å utnytte de mulighetene markedet ønsker å gi. Vi har i for liten grad en følelse av fellesskap. Skepsis råder begge veier. Privat og offentlig sektor må finne sammen, stole på hverandre og tørre å gi hverandre ansvar Tjenesteutsetting av digitale IKT tjenester ble for alvor satt på dagsorden etter flere hendelser hvor tildels store tjenesteavtaler ble trukket tilbake fra virksomheter i offentlig sektor. I flere tilfeller var bakgrunnen manglende kvalitet og for stor risiko ved avtaleinngåelsen. Det medførte at avtalene ble trukket tilbake En innovativ offentlig sektor - kultur, kompetanse og ledelse. Skrevet av martemonsen, 23. juni 2020 I dag ble stortingsmeldingen om innovasjon i offentlig sektor lagt fram

AFP i offentlig sektor beregnes som 4,21 prosent av årlig pensjonsgivende inntekt opp til 7,1 G i alderen 13-61 år. AFP skal kunne tas ut fleksibelt fra 62 til 70 år som en livsvarig ytelse. Ved uttak beregnes årlig AFP ved å benytte folketrygdens delingstall NOKIOS - Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor, Trondheim. 1,013 likes · 2 talking about this · 68 were here. Fokus på løsninger og faktiske eksempler på hvordan utfordringer kan løses. Et..

Offentlig sektor 06/22/18 Slik sikret Lesja kommune bedre kompetanseheving med digitale verktøy - Veilederen har gitt helseledere og ansatte økt kunnskap og forståelse for viktige helserettslige tema, sier Therese Gjersøe Hole, som er leder for helse, omsorg og folkehelse i Lesja kommune Dokumentet Felles IKT-arkitektur i offentlig sektor setter opp overordnede regler/ønsker for hvordan fremtidige IKT prosjekter skal se ut. I den offentlige økonomiske statistikken er offentlig sektor definert på en noe annen måte enn den formelle inndelingen gitt over Møt oss digitalt på Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor (NOKIOS) Tone Larsen 15. okt. 2020. Konferansen er en møteplass for alle aktører som ved bruk av IKT kan bidra til bedre og mer effektive offentlige tjenester. I år avholdes den digitalt fra 20-22. oktober. Bouvet stiller med.

Sourcingstrategier for IKT i offentlig sektor Fafo

Offentlig sektors dataforum Fagforum for IKT i offentlig

offentlig sektor som med fremveksten av IKT og da særlig internett, har fått muligheter og utfordringer som var ukjent tidligere. For å forsøke å gi et svar på hvordan offentlig sektor har håndtert dette, og hvilke endringer dette eventuelt har ført til, har jeg valgt å ta utgangspunkt Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning. Standardiseringsrådet er et rådgivende organ for Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og består av representanter fra statlige, fylkeskommunal og kommunale organer

av IKT -relaterte investeringer i staten 7 Direktoratet for forvaltning og IKT , 2010: Rapport 2010:17 - Nasjonale felleskomponenter i offentlig s ektor Om prinsippene 4 harmonisering og utvikling av sektorens administrative systemer, og formidling av nasjonale tungregneressurser er eksempler på det siste Den styringsfilosofien for reform av offentlig sektor som vi kjenner som new public management, består derfor av ulike mekanismer for å simulere privat sektors incentiver ved hjelp av forskjellige surrogater. Mest kjent og omtalt av disse mekanismene er den såkalte mål- og resultatstyring Vi har mye erfaring fra offentlig sektor, og kjenner godt bakgrunnen for de krav som stilles til kommunenes IKT-tjenester. Implementering av nye IKT-tjenester gir store investeringer. Sammen kan vi lage riktigere bestillinger

14.09.2016 Kristian Bergem Direktoratet for forvaltning og IKT Avdeling for digital forvaltning Seksjon for nasjonal arkitektur Skrifttegn i offentlig sektor Trusselbildet i offentlig sektor Det er en stadig voksende trend at organisasjoner både i det private og det offentlige blir utsatt for IT-angrep. I det siste har angrepet mot Hedmark IKT, som er leverandør av tjenester til flere kommuner i Innlandet fylket, samt angrepet mot Stortinget, preget nyhetsbildet Ønsker offentlig IKT-doktorgrad Publisert fredag 01. mars 2013 - 05:00 Fornyings- og administrasjonsminister Rigmor Aasrud vil gå nye veier for å styrke den avanserte IKT-kompetansen i offentlig sektor, melder Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i en pressemelding

Karriere i Fujitsu - Fujitsu Norge

Video: Indikatorer for digitalisering i offentlig sektor

Politikk og IKT i offentlig sektor. Skrevet av ostanum den 29. februar 2012. Postet i: eGovernment. Merket: Digitale tjenester, Google Apps, IKT, Kommunal, Offentlig, Politikk. Legg igjen en kommentar. På samme måte som resten av samfunnet blir også politikerne stadig mer opptatt av teknologi og digitale tjenester. Fokus ligger. Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor (NOKIOS) er en årlig konferanse som blir arrangert i Trondheim i oktober måned.. NTNU tok i 2006 initiativet til en ny, årlig konferanse innen området IKT i offentlig sektor: Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor, NOKIOS .Målet var å skape en nettverksarena for utviklingen av en moderne offentlig sektor NOKIOS - Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor. 1 138 liker dette · 2 snakker om dette. Fokus på løsninger og faktiske eksempler på hvordan utfordringer kan løses. Et møtested for alle aktører..

standarder i offentlig sektor Hvorfor? Samhandling i offentlig sektor og med innbyggere og næringsliv Hindre bindinger til enkelt leverandører Sikre tilgang til offentlige tjenester og info uavhengig av funksjonsnivå og brukerutstyr God konkurranse i IT-markedet Direktoratet for forvaltning og IKT IKT-politikk for skytjenester i offentlig sektor Bruk av skytjenester som leveransemodell har potensiale til å gi økt fleksibilitet, reduserte kostnader og økt tjenestekvalitet. Dette kan realiseres som stordriftsfordeler bl.a. gjennom konsolidering av offentlige driftsmiljøer og mer kjøp av private skytjenester på alle de tre teknoivåene beskrevet over i offentlig sektor inngått i to eNorge-planer5 og 5) eNorge 2005 og eNorge 2009 - det digitale spranget. en ikt-strategi6. Senere er Stortingsmelding nr. 17 (2006-2007) Eit informasjonssamfunn for alle, den første helhetlige stortingsmeldingen om ikt-politikk, behandlet i Stortinget. Også her un-derstrekes viktigheten av samhandling på tver Offentlig sektor har ikke vært opptatt av gevinstrealisering Med tanke på milliardbevilgningene til offentlige IT-prosjekter, dyrekjøpte erfaringer med feilslåtte prosjekter og det faktum at vi lever i et høydigitalt samfunn skulle en tro at myndighetene la stor vekt på gevinstrealisering på IT-området Formålet er å sikre god sammenheng mellom arbeidsprosesser og IKT-løsninger, og å unngå at det etableres informasjonssystemer som ikke snakker sammen, såkalte siloer. Felles arkitektur i offentlig sektor innebærer en felles virksomhetsarkitektur for offentlig sektor

Digitalisering av offentlig sektor - Venstr

Difis rapport identifiserer integrasjonen som den viktigste kostnadsdriveren når offentlig sektor digitaliserer meldingsutvekslingsprosesser, ikke kostnaden ved selve formidlingen. Denne kostnaden er både direkte i form av drift og forvaltning, og indirekte gjennom lavt endringstempo på tilknyttede løsninger og unødig høye kompetansekrav for alle deltakerne Paneldebatt - Hva vil vi med IKT i offentlig sektor, hva kan IKT bidra med, hva slags samfunn vil vi skape og hva må til for å nå visjonene? I panelet stiller: Shahzad Rana, styreformann Questpoint Hans Christian Holte, direktør Difi Erik Fossum, direktør Brønnøysundregistrene Arild Sundberg,. Hvordan lykkes som (IKT) leder i offentlig sektor Published on November 11, 2014 November 11, 2014 • 63 Likes • 5 Comment Innovasjon i offentlig sektor. Innovasjon er å fornye eller lage noe nytt som skaper verdi for virksomhet, samfunn eller innbyggere. Formen er eksperimenterende og løsningen er ikke kjent på forhånd. StimuLab. StimuLab er en stimuleringsordning for å øke bruken av innovative metoder og tjenestedesign i forvaltningen

Omstilling til ny IKT-infrastruktur i offentlig sektor

Rødgrønne ambisjoner for offentlig IKT-satsing - Det er lite i regjeringens strategi for bruk av skytjenester som viser at det er gjort vurderinger av digital autonomi eller av behovet for å sikre digital kompetanse i offentlig sektor, sa seniorforsker ved Fafo Åsmund Arup Seip da han la fram rapporten om sourcingstrategier for IKT i offentlig sektor, som Fafo har laget på oppdrag fra NTL. Offentlig sektor må sikre en åpen og gjennomsiktig utvikling av IKT-løsninger der personvern ivaretas og relevante aktører blir inkludert. Styre og koordinere utviklingen Staten må ta en aktiv rolle i utviklingen av IKT-løsninger og legge føringer for arbeidet som skal utføres. Det må tilrettelegges for tverrsektorielle IKT-løsninger o - AFP i offentlig og privat sektor var to like ordninger frem til 2011. I offentlig sektor fortsatte ordningen på samme måte som når den ble innført, mens det ble gjort endringer i privat sektor, forklarer Bergo. Mens AFP i privat sektor er en livslang pensjon, kan du i offentlig sektor få AFP fra du er 62 år til du er 67 år

Digitalisering av offentlig sektor. Digitalisering av offentlige tjenester og samordning mellom myndigheter gir store sosiale fordeler for både innbyggere og organisasjoner. Vår oppgave er å være tilgjengelige på lang sikt for å hjelpe offentlig sektor å fornye og utvikle samfunns- og forretningskritiske applikasjoner. Det har vi gjort i. ‑ Regjeringens satsing på IKT og digitalisering er viktig for å gi fart til den digitale omstillingen i offentlig sektor. Farten og innsatsen må likevel økes, sier Erik Kollerud. Samarbeid med tillitsvalgte. Han understreker at arbeidet må foregå innen rammene av partsamarbeidet og den norske arbeidslivsmodellen Delprosjektet IKT Midt-Norge er en del av forskningsprosjektet Forskning og innovasjon i offentlig sektor. Det overordnede målet for hovedprosjektet er å utrede potensialet for forskningsprosjekter i Midt-Norge med sikte på å stimulere til innovasjon i regional offentlig tjenesteyting Offentlig sektor sliter med rekruttering av IT-kompetanse Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser nettopp dette. I statlige virksomheter oppgir hele 35,5 % at manglende kompetanse i virksomheten hindrer de i utvikling av digitale tjenester

Difi-sjefen: – Vi er sent ute med omstillingen - DagensPlenum - Siri Hatlen - Fra offshore utbyggingsprosjekt tilIKT for personer med nedsatt kognitiv funksjonsevne | Karde AS

sektor Data er viktig for innovasjon i den offentlig sektor 19. september 2012 Direktoratet for forvaltning og IKT Rød - Lukket data - bare for internt bruk og til kunden Oransje - Delt data - bare for deling i offentlig sektor og til kunden Grønn- Åpne data, fritt tilgjengelig for alle Offentlig sektor. Offentlige sektor er blant våre viktigste kundegrupper. Vi kjenner og forstår de konkrete utfordringene og spesielle kravene innenfor offentlig investering, eiendommer og infrastruktur. Vi tilbyr løsninger som er både økonomisk, teknologisk og driftsmessig optimale for offentlige bygninger og infrastruktur Stor tillit til digitaliseringen i offentlig sektor. Ny undersøkelse viser at nordmenn har svært stor tillit til at offentlig sektor har de ansatte som trenges for videre digitalisering. Tilliten til at it-sikkerheten er god nok, er også høy

 • Hvor mange døde i dresden.
 • Hjortekjøtt gryte.
 • Latter on tour ålesund.
 • Voltaren reseptfritt.
 • Meat loaf i d do anything for love priser.
 • Roxette the look lyrics.
 • Tanzlokal wetzlar.
 • Frimerker verdi stemplet.
 • Kaptein sabeltann billetter 2018.
 • Hvordan trekke tilfeldig vinner.
 • Abievents tickets verkaufen.
 • Søndagsåpne restauranter oslo.
 • Weber klasse.
 • Lisa aisato astrid lindgren.
 • Tale til bestefar 70 år.
 • Hellstrøm kokebok.
 • Sykkelturer romerike.
 • Peanøttsmør milkshake.
 • Fredrikstad tannlegeklinikk.
 • Child's play 5.
 • Gifte seg i kommunen.
 • Fossiler i norge.
 • Studere dans.
 • The swinging 20s.
 • Hochmoor schwarzwald bad wildbad.
 • Comfort hotel union brygge frokost.
 • Hva er bull og bear.
 • Trapp ute tegning.
 • Eie leilighet i utlandet.
 • Halloween veranstaltungen stuttgart.
 • Stadt oldenburg stellenangebote.
 • Open air losheim 2018.
 • Sykkel hardangervidda nasjonalpark.
 • Prøvingsattest vigsler.
 • Dupuytrens kontraktur behandling.
 • Holmen bad åpningstider.
 • Exklusive partnervermittlung österreich.
 • Hva betyr psykedelisk.
 • Faz verlag.
 • Wiki sodium bicarbonate.
 • Olivenolje test tv2.