Home

Finansielle begreper

 1. 3 Diverse begreper knyttet til handel med finansielle instrumenter (alfabetisk ordnet) 3.1 Ad hoc-opsjoner 3.2 Aksjeindeks 3.3 Aksjeindeksobligasjon 3.4 Amerikansk opsjon 3.5 Bortfall 3.6 Børsnotert finansielt instrument 3.7 Call(-opsjon) 3.8 CFD (Contract for Difference) 3.9 Clearing 3.10 Depotkonto 3.11 Derivater 3.12 Differanseavregnin
 2. Vi er omringet av finansielle begreper. Da er det viktig å forstå hva begrepene betyr. Vi ser på flere begreper her som er viktige om du skal starte ditt egent selskap, kjøpe hus eller om du jobber for et større selskap som er involvert i salg og oppkjøp av bedrifter. Alle finansielle transaksjer krever vanligvis [
 3. ologi. Før du begynner
 4. Finansielle instrumenter er penger, eiendeler eller en kontraktfestet rett til å motta eller levere penger eller andre finansielle instrumenter.. I norsk lovgivning er finansielle instrumenter definert som (Verdipapirhandellovens §2-2): Omsettelige verdipapirer, det vil si de klasser av verdipapirer som kan omsettes på kapitalmarkedet, herunder
 5. Forståelse for sentrale finansielle begreper måles ofte ved å stille enkle spørsmål om begreper som rente, rentes rente, inflasjon og finansiell risiko. Spesielt har OECD (Organisasjonen for Økonomisk Samarbeid og Utvikling) vært pådriver for å utvikle en indeks som kan brukes i alle land. OECD har som mål at privatøkonomi skal få en større plass i skolenes læreplaner
 6. Her kan du søke og finne forklaring på mer en 3000 forretningsrelaterte begreper. Eksempler på finansielle eiendeler er kontanter, utlån og verdipapirer som aksjer og obligasjoner. Tips. På lederkilden.no kan du dra nytte av kunnskap og erfaring fra mer enn 60 fagfolk og ledere. Del på sosiale medier /lederkilde
Finansielle sektorregnskaper - SSB

pensjon fra folketrygden som er tjent opp gjennom inntektsgivende arbeid. Merknad 1: gjelder personer født i 1962 eller tidligere.Personer født i 1954-62 får alderspensjon beregnet etter både gamle og nye opptjeningsregler, og vil kunne få tilleggspensjon i den delen som beregnes etter gamle regler.. Merknad 2: Full tilleggspensjon forutsetter minst 40 år med pensjonspoeng (dvs. år med. Langvarige finansielle investeringer som inngår under anleggsmidler på balansens eiendelsside. Finanansielle anleggsmidler omfatter den bokførte verdien av slikt som investeringer i bedrifter der selskapet ønsker å ha en strategisk eierinteresse, plasseringer i aksjer/aksjefond, utlån etc. med tidshorisont over 12 måneder

Viktige begreper i finans - Blekkexpress Finansage

Lovens formål er å legge til rette for en sikker, ordnet og effektiv handel i finansielle instrumenter, det vil si verdipapirer. Loven gjelder for virksomhet i Norge, med mindre noe annet er bestemt. Loven er inndelt i seks deler. Del 1 gir bestemmelser om lovens formål og virkeområde og definisjon av en del begreper Finansportalen er en tjeneste fra Forbrukerrådet. Les mer om Finansportalen.Har du kommentarer til nettstedet, ta kontakt Siden starten i 2007, har dette leksikonet vokst seg til å bli det mest komplette åpne finansielle leksikonet på norsk. Et leksikon som er laget spesielt for deg som interesserer deg for feltet, eller som rett og slett trenger hjelp til bedre å forstå sammenhengen i finansielle begreper Flere begreper fra finansverdenen: Aksje. Finansielle instrumenter (også kalt finansprodukter og derivater) kan være eiendomsrett til penger, verdipapirer eller andre eiendeler. Det kan også være kontraktfestede rettigheter til å motta eller levere penger, verdipapirer eller andre eiendeler på et framtidig tidspunkt

Det finansielle perspektiv er 1 av 4 perspektiv som tilsammen danner måling- og styringsverktøyet Balanced Scorecard.. I arbeide med å lage et Balanced ScoreCard starter man alltid med det finansielle perspektiv, da det danner de overordnede målene og strategiene som de 3 andre perspektivene vil være utledet av o som de jobber mot å nå Sentrale spørsmål og begreper i økonomien og det finansielle systemet - kort forklar Verdivurdering, finansielle begreper og emner • Grunnleggende bedriftsøkonomiske utgangspunkter og begreper, herunder om Inntjening, driftsresultat, kontantstrøm, Nåverdi, Internrente, diskonteringsrente, Balanse, eiendeler, goodwill, arbeidskapital, kapitalstruktur • Hvordan sette seg raskt inn i en bedrifts økonomiske situasjo 10 vanlige økonomiske begreper og ord. Når brevene fra banken begynner å bli gresk, er det på tide å lære seg noen nyttige økonomiske begreper og ord. Viktigheten av å forstå økonomiske begreper, kan ikke undervurderes dersom du skal ta opp lån eller foreta andre finansielle vurderinger Kron er testvinneren av spareroboter hos Dine Penger! Vi har gjort fondssparing enkelt og forståelig. Med Kron får du alt som trengs for å få med deg det siste innen økonomiverden. Du får daglige oppdateringer fra oss - helt uten tunge finansielle begreper! Hvordan fungerer det? - Du svarer bare på noen enkle spørsmål og sammen lager vi en spareplan

3.1. Finansielle metoder effektiv og nominell rente, internrente og nåverdi 3.2. Aksje- og obligasjonsmarkedet 3.3. Kundens risikoholdning og mål for plasseringen 3.4. Risikoreduksjon og porteføljesammensetning 3.5. Opsjoner egenskaper og begreper 3.6. Prinsipper for skatt på finansielle instrumenter. Produktgrupper 4.1. Banksparing 4.2. Den informasjonen man trenger for finansielle analyser som hensyntar bærekraft er både vanskelig å skaffe, og den har lavere kvalitet og sammenlignbarhet på grunn av manglende standardisering av begreper og nøkkeltall. MÅLGRUPPE. Studiet er aktuelt for investorer, analytikere, porteføljeforvaltere, økonomiledere, revisorer, rådgivere,. Hvordan vurdere bedriftens verdi Beregnet bedriftsverdi Faktisk kjøps-/salgsverdi dvs. pris på bedriftens aksjer Viktige finansielle forhold ved kjøp/salg/fusjon Gjennomgang eksempler - Kl 12.00 - 13.00: Lunch Kl 13.00 - 14.00: Mer om finansielle begreper og emner. Eksempler Finansielle emner relevant ved beregning av bedriftsverdi og.

Kron by KronAS

Ordliste av finans begreper og definisjoner - Finansier

 1. Gjennom kurset tilegner du deg nødvendige kunnskaper om begreper om metoder som benyttes for å fatte gode investeringsbeslutninger. Metodene som benyttes i kurset er anvendbare på finansielle investeringer som aksjer og obligasjoner, så vel som på realinvesteringer som blant annet omfatter utbygginger. Emneoversikt
 2. dre regelbasert, men det er relative begreper. Selv om prinsipper i større grad ligger til grunn for utviklingen av IFRS 9, er også denne standarden blitt nokså regelbasert
 3. Hvor klare er vi til å ta i bruk nye digitale løsninger for vår finansielle hverdag? Og hva betyr forkortelsene GDPR, PSD2 og MiFID? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija og Chief Digital Officer i Sbanken, Christoffer Hernæs, om personlig økonomi, begreper i FinTech og hvorvidt massemarkedet er klare til å ta i bruk nye digitale løsninger
 4. Grunnleggende Regnskaps begreper og prinsipper forklart ganske enkelt. Finansielle regnskap følger visse regler og retningslinjer for å utarbeide rapporter om den finansielle situasjonen til en enhet. Disse reglene og retningslinjene er vanligvis referert til som god regnskapsskikk (GAAP)
 5. Forklaringer på ulike begreper i bank og finans. Mange finansielle begrep kan være svært like, men har ofte en veldig ulik betydning. Dette kan være forvirrende og vi skal nå gi deg en innføring i hva ulike økonomiske begrep egentlig betyr - samt hva de har å si for deg

Finansielle instrumenter - Wikipedi

finansiell kunnskap - Store norske leksiko

Lønnsomhet er et økonomisk faguttrykk. Det brukes innen økonomiteorien for å angi avkastningen av den innsatsen som legges i en virksomhet i form av penger (), arbeid og kunnskap. Regnskapsfaget omfatter fagområdet «verdsettelse av innsats» og gir grunnlag for beregning av lønnsomhet.. Lønnsomhetsberegning. I økonomisk terminologi brukes «resultat» sammen med «inntekt» og. Last ned hele sammendraget her. Balansert målstyring har som formål å gi ledelsen et verktøy for å styre gjennomføringen av virksomhetens strategi og måle resultatoppnåelsen av strategiske målsettinger. Dette gjøres ved å se på driverne bak økonomiske resultater. For å forbedre våre finansielle prestasjoner, må vi ha innsikt i selve verdiskapningsprosessen, og vi må påvirk INFORMASJON. Investikon.no er en tjeneste levert av Lead Service AS Org.nr 922 997 454 Bogstadveien 27B 0355 Oslo kontakt@investikon.n En finansboble brukes som betegnelse på en situasjon der prisen på f eks verdipapirer eller eiendom stiger svært mye, først og fremst basert på en forventning om videre prisstigning, til prisen når et slikt nivå at den ikke reflekterer noen egentlig verdi i en stabil situasjon. Mens boblen pågår, kan det være vanskelig for aktørene Les mer »Finansbobl All handel med finansielle instrumenter innebærer risiko, noe som også gjelder valutahandel og CFD-handel. Sats bare kapital du er forberedt på å tape. Tidligere resultater garanterer ikke fremtidige resultater. Informasjonen på denne nettsiden gis i opplæringsformål, og skal ikke betraktes som investeringsrådgivning

I Rapport 10 balanse brukes det flere begreper for avgrensning av varighet vedr finansobjektene, i feltet underobjekt som inneholder bl.a. opprinnelig løpetid, oppsigelsesfrist og bindingstid. Disse dataene hentes ikke i løpetidsfeltet, fordi det er veldig ulike begreper som er relevant for de ulike postene. 2 Her kan både barn og voksne leke og lære om personlig økonomi. Også voksne kan ha glede av vårt lærerverktøy for 10. - klassinger Dette omfatter å føre tilsyn med den finansielle rapporteringsprosessen. For noen enheter i noen jurisdiksjoner kan de som har overordnet ansvar for styring og kontroll, omfatte medlemmer av ledelsen, for eksempel ledere som er styremedlemmer i en enhet i privat eller offentlig sektor, eller en eier-leder. 5

finansiell eiendel - Ordliste - lederkilden

sentrale begreper og innhold Publisert: 20.11.2019 kl 12:55 Vurderingsposter vil være en sentral del av regnskapet for de fleste selskaper. Ledelsen må ta stilling til om disse er vesentlig for regnskapet, og om postene er tilstrekkelig dokumentert. Ledelsesansvar Definisjoner av vurderingsposter Vurderingsmemoer Revisjon Rapporterin Det norske finansielle systemet. Utlån fra finansforetak til kunder 4 784 mrd Innskudd i bankene 2 308 mrd Oslo Børs verdi av aksjer 2 208 mrd Forbrukslån 15 % vekst 1.2.1 Sentrale begreper i obligasjonsmarkedet 26 Boks: Renter og risikopåslag på obligasjoner 2 Fagplan Finansielle rådgivere (AFR) 2019 | Side 2 Innhold DEL 1 INFORMASJON OM KUNNSKAPSPRØVEN 4 Hensikt og mål med kunnskapsprøven 4 Oversikt over prøvens innhold 4 begreper som personinntekt, alminnelig inntekt, trygdeavgift, trinnskatt, formuesrabatt og marginalskatt e 3.2 Finansielle og materielle ressurser 12 3.3 Organisering og styring av forskningen 13 3.4 Ledelse, samarbeid og sjonelle og kvantifiserbare begreper. Bedømmelse av forskningskvalitet må derfor bygge på et betydelig element av skjønn og subjektiv vurdering

‹ Tilbake til artikler. Tidlig i januar 2017 publiserte PwC en veiledning om finansiell restrukturering av større selskaper, myntet på styremedlemmer, ledelse, aksjonærer og långivere.Det norske regimet for finansiell restrukturering av selskapene (lov om gjeldsforhandling og konkurs) brukes ikke i praksis når et selskap skal restruktureres, og en finansiell restrukturering er derfor. Etter endt kurs skal studentene kunne (a) anvende tilegnede kunnskaper (dvs. begreper og verktøy) i analyser og diskusjoner av finansielle problemstillinger, (b) skille mellom relevant og irrelevant informasjon, og (c) gi skriftlige svar på spørsmål som gjør at leserne forstår anvendt fremgangsmåte og svaret som fremkommer finansielle instrumenter til notering samt definisjon av begreper for nevnte direktivs formål(*) 2010/EØS/23/41. 6.5.2010 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 23/367 internhandel eller utenfor disse omsetningsstedene. Disse kravene er en del av et større regelverk som skal fremm

Finansielle leieavtaler - utleier Følgende begreper brukes i denne standarden: Leieavtale er en avtale hvor leietaker mot en eller flere betalinger får bruksrett til leieobjektet for en nærmere angitt periode

finansielle tjenester. I punkt 8 sammenfatter jeg de mest sentrale momentene som kan utledes fra praksis. I kapittel 9 kommer jeg med avsluttende betraktninger vedrørende unntaket. 2. Merverdiavgiftssystemet - sentrale begreper og rettskilder 2.1 Kort om merverdiavgiftssystemet og sentrale begreper. De finansielle virkningene av at fôrvirksomheten er solgt, er derfor begrensede. Den videreførte oppdrettsvirksomheten vil ha fôrkostnader som før. Cermaq har i delårsregnskapet for 3. og 4. kvartal 2013, samt i årsregnskapet for 2013, presentert resultatene fra fôrvirksomheten med ett enkeltbeløp i resultatoppstillingen i samsvar med IFRS 5.1b) og 33 Norsk guide til aksjehandel. Tjen penger på aksjer. Lær deg strategier som hjelper deg med bedre investeringer og få høyere avkastning på din trading. Finn ut hvordan du kan tjene på handel i aksjer, råvarer, valuta, derivater og annet som kan være relevant for din økonomi

Ord og begreper. Krav til inntekt i familieinnvandringssaker. Tilbake til forrige side (Familieinnvandring med norsk eller nordisk statsborger) Krav til inntekt i familieinnvandringssaker I søknader om familieinnvandring må referansepersonene kunne. Finansielle tjenester er tjenestene som tilbys av finansselskaper, som er organisasjoner som driver med forvaltning av penger. 27 relasjoner *Norske tog bruker følgende begreper om togmateriellet selskapet eier: togmateriell, jernbanekjøretøy, tog, kjøretøy, persontog, materiell, togsett og persontogkjøretøy. Finansielle nøkkeltall (MNOK) Finansielle nøkkeltall (MNOK) 2018 2017. Sentrale økonomiske begreper og sammenhenger; Sammenhengen mellom de ulike elementene i finansiell rapportering Hvordan tolke og leser finansielle rapporter; Stryke din evne til å fatte lønnsomme og ansvarlige beslutninger; Lære hvordan lønnsomhet og likviditet kan følges opp på en effektiv måte; Målstyring og effektiv budsjettoppfølgnin

Utfyllende bestemmelser til MiFID II om organisatoriske krav for verdipapirforetak og definisjoner av begreper. Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/565 av 25. april 2016 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU når det gjelder de organisatorisk krav og vilkår for drift av verdipapirforetak samt definisjoner av begreper med hensyn til nevnte direkti Cyberangrep og cybertrusler er vide begreper som favner mange former for kriminalitet. Det kan være forsøk på å slå ut kritiske funksjoner - ofte for å destabilisere et samfunn, utpressing etter for eksempel å ha låst bedrifters eller personer datasystemer, tyveri av kritiske data for eksempel som et ledd i industrispionasje, trusler om ubehagelige konsekvenser om man ikke betaler.

Video: Ordliste Finans Norg

Grunnleggende begreper: Risikomål og stresstesting. Læringsutbytte. Kunnskaper: - Studentene vil ha en oversikt over finansielle institusjoner og deres operative rolle i finansmarkedene - Studentene vil ha en forståelse av hvordan viktige risikoeksponeringer for finansinstitusjoner måles og vurdere Grunnleggende begreper gjennomgår en fullstendig omdefinering som konsekvens av den finansielle krisen. Det gjelder også hva som er det optimale nivå for regelutvikling, tilsyn og annen myndighetsutøvelse. En samlet analyse av disse kompliserte institusjonelle spørsmålene er påtrengende nødvendig Dette er en gledelig melding til norske forbrukere av finansielle tjenester. Finanstilsynets beslutning gjør det enklere for forbrukerne å sammenlikne tilbud fra ulike leverandører, og bidrar til at konkurransen om kundene opprettholdes, sier daglig leder for Finansportalen Elisabeth Realfsen

Uten at du har de finansielle forholdene i orden, blir det heller ikke noe av dine etableringsplaner. Vi ser i denne artikkelen nærmere på hvilke finansielle forhold det er viktig å få oversikt over og planlegge for I do battle for the creation/of a human world-that is, a world of reciprocal recognition. Frantz Fanon Kunnskap om type, sammensetning, holdninger o 2.3 Begreper og definisjoner Hvordan det finansielle systemet fungerer påvirker derfor ikke bare partene i transaksjo-nen, men også samfunnets mulighet 1for vekst og utvikling. For ti år siden opplevde verden den alvorligste finansielle krisen siden 1930-tallet

Statistisk analyse og modellering er viktige komponenter i alle systemer for å beregne finansiell risiko. Norsk Regnesentral (NR) har utstrakt erfaring i statistisk analyse av finansielle data. Gjennom et stort antall prosjekter utført for våre bank- og forsikringskunder har vi opparbeidet kompetanse på hvilke aspekter som er sentrale når man skal modellere finansielle tidsrekker i praksis Ally Financial, tidligere General Motors Acceptance Corporation (GMAC) er et datterselskap av General Motors som tilbyr finansielle tjenester, blant annet billån. 5 relasjoner

finansielle anleggsmidler - Ordliste - lederkilden

Ord og begreper. Forsiden. Ord og begreper. Krav til inntekt i familieinnvandringssaker. Krav til inntekt i familieinnvandringssaker I søknader om familieinnvandring må referansepersonene kunne dokumentere at de har inntekt. I noen tilfeller er det mulig å få unntak fra dette kravet Både finansielle og operasjonelle leasingavtaler er å anse som utleie når det gjelder skatt. Det betyr at leasingselskapet aktiverer objektet og foretar skattemessige avskrivninger. Kunden utgiftsfører leiebeløpet i resultatregnskapet. Leasing i praksi Gjør analyser og forbedre kunnskapen din. Hos IG får du siste nytt innen trading og analyser fra eksperte, du kan forbedre tradingstrategien din, ta tradingkurs i IG Academy, motta markedsanalyser direkte i innboksen din med mer Både finansielle rådgivere og de lederne som har faglig oppfølgingsansvar for rådgiverne skal autoriseres. Medarbeidere som arbeider med ren ekspedisjon • huske eller gjengi informasjon, fakta, begreper, definisjoner og prinsipper • vite at noe er som det er • kjenne til metoder, lover etc. Forståels

IFRS 7.8. Foretaket opplyser at balanseført verdi av finansielle eiendeler og forpliktelser fremgår av note 26 til årsregnskapet, men erkjenner at denne i sin ordlyd avviker fra definisjonene i IAS 39. Foretaket vil i fremtidig rapportering benytte de begreper som er definert i IAS 39. Dette er innarbeidet i årsregnskapet for 2009 Finansielle anleggsmidler som for eksempel investeringer i aksjer og andeler, datterselskap. Anskaffelseskost (kostpris) ved kjøp er kjøpspris med tillegg av kjøpsutgifter som for (Microsoft Word - Definisjoner p\345 regnskapsmessige begreper ver. 1.0.doc) Author Den avkastningen som er oppnådd på finansielle investeringer i selskapsporteføljen. Avkortningsfaktor . For å få full pensjon må den pensjonsgivende tjenestetiden være 30 år eller mer. Pensjonen avkortes med 1/30 for hvert år som mangler på 30 år. Det betyr at hvis medlemstiden din er 20 år, blir pensjonen 20/30 av full pensjon Begreper og formler 3. Universitet. Handelshøyskolen BI. Fag. Praktisk økonomi og virksomhetsstyring (BØK 3551) Boktittel Økonomisk styring 2.0; Forfatter. Svein H. Gjønnes; Tor Tangenes. Studieår. 17/1

Avstemmingen, penger, og, rettferdighet Arkivfoto

Økonomisk ordlist

viktige begreper kap begrensede resurser ressurser som naturressurser (f.eks olje, landareal), prisene disse vil av bransjen. normativ det vil si e Historiske begreper innen børs og finans. Brødsmulesti Store medisinske leksikon. Økonomi og næringsliv. Fonds- eller aksjebørs: handel med aksjer, obligasjoner, finansielle futures, opsjoner og andre derivater Valutabørs: valutahandel Varebørs eller råvarebørs: spot- og futureshandel . Hele artikkelen. Fagansvarlig. Espen Sirne

Begreper i nasjonalregnskapet - SS

Finans ordbok - Aksjehandel

Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. Tap kan forekomme ekstremt raskt. All trading involverer risiko. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. CFD-kontoer leveres av IG Markets Ltd. CFD-, opsjons- og derivatkontoer leveres av IG Europe GmbH begreper i lovgivningen en nærmere beskrivelse. Det er imidlertid de kommunale regnskapsstandardene slik disse er nedfelt i standarder for I forarbeidene til kommuneloven er det finansielle ansvarsprinsipp omtalt slik: Det finansielle ansvarsprinsipp innebærer at de som drar nytte av et tilbud også bærer kostnaden ved tilbudet

KBNs låneveileder - KB

FINANSIELLE OVERSETTELSER. er det vi gjør. Vi er fagfolk i finans med bred erfaring fra bransjen og førsteklasses språkferdigheter. FINANIELL LOGIKK. Å sette sammen ordene kan være en vanskelig oppgave. Full forståelse av innholdet er nøkkelen i overføringen til et annet språk.. Finansielle styringsmetoder - Administrasjon - 2020 Finansiell ledelse i bedrifter utføres vanligvis av ledere og finansdirektører. Deres ansvar omfatter opprettelsen av et system for økonomiske forhold i bedriften, som en egen forretningsenhet Den moderne økonomien antas som en av de grunnleggende faktorene for effektivitet, behovet for å kontrollere og regulere finansielle strømninger. Dette problemet, som regel, er løst av økonomistyring hos bedriften. Det er for dette formålet at en konstant samhandling mellom ledere og finansielle tjenester er organisert. Finansens rolle i en markedsøkonomi innebærer et objektivt behov. Finansielle eiendeler inkluderer kontanter og bankkonti pluss verdipapirer og investeringskontoer som enkelt kan konverteres til kontanter. De er også kjent som Investable Assets eller Wealth. Utelukket er flytende fysiske eiendeler (ikke lett konvertert til kontanter) som eiendomsmegling, biler, kunst, smykker, møbler, samleobjekter, etc., som inngår i beregningene av ens nettverdi Her er en valutahandel ordliste. Nyttig hvis du ønsker å begynne med forex. Ordforklaring til ofte brukte ord. Valutahandel ordliste - vanlige begreper om valuta og Forex. Valutahandel. Valuta & Trading guide

Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) - Lovdat

Det norske finansielle systemet. Utlån fra finansforetak til privatpersoner, bedrifter og kommuner 5 351 mrd Forsikringsforetakenes forvaltningskapital 1 674 mrd Verdi på 1.2.1 Sentrale begreper i obligasjonsmarkedet 26 Boks: Renter og risikopåslag på obligasjoner 2 Abonner på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert i den finansielle verden. Jeg kan når som helst trekke tilbake samtykket mitt. Din email Din email. Tilmeld deg. Lånekalkulator avdrag og betalingsutsettelser er bare for å nevne noen av de fremmede begreper man skal sette seg inn i hvis man skal finne det perfekte lånet selv

Det norske finansielle systemet. Utlån fra finansforetak til kunder 5 079 mrd Innskudd i bankene 2 439 mrd Oslo Børs verdi av aksjer 2 520 mrd Gjeld som andel av BNP 206 % 1.2.1 Sentrale begreper i obligasjonsmarkedet 26 Boks: Renter og risikopåslag på obligasjoner 2 Kapital handler om en beholdning av økonomiske goder, som inneholder alt fra bygninger og maskiner, til kontanter og aksjer.. Kapital er et litt bredt begrep, som i den private økonomien kan forstås som noe som går inn i formuen man har. I sammenheng med virksomheter handler det om en samlebetegnelse for det som kalles realkapital og finanskapital, og man kan også snakke om begreper som. Finansielle Infographics Opprett en Finansiell Infografisk Opprett en finansiell infografisk Maler og eksempler . Å forsøke å forklare komplekse økonomiske situasjoner for de som ikke er kjent med økonomiske vilkår eller begreper, er ikke en lett oppgave. Folk kan ofte. Finansielle rapporter Fra grønne obligasjoner til grønne lån. Midlene vi låner inn gjennom grønne obligasjoner går utelukkende videre til grønne utlån. Miljøeffektrapporten presenterer prosjektene som er finansiert med grønne lån til norske kommuner

Husholdningenes finansregnskap viser at den finansielle nettoformuen deres øker og nærmer seg 1 000 milliarder kroner. Dette skjer på tross av negative netto finansinvesteringer. Det er positive netto gevinster som gjør at nettoformuen øker Ha inngående kunnskap om virkelig verdi (IFRS 13) og bruksverdi (IAS 36) som begreper og praktisering på ulike områder; Ha inngående kunnskap om verdsettelsesmetoder anvendt i regnskapet for ulike poster, inklusive avkastningskrav og forstå konsistent behandling av estimerte kontantstrømmer og avkastningskra {{#each values }} {{! loop through ConceptPropertyValue objects }} {{#if prefLabel }} {{#if notation }} {{ notation }} {{/if}}{{ prefLabel }} {{#ifDifferentLabelLang. Andelen av de finansielle posisjonene gir enten økonomisk gevinst eller tap for kunde avhengig av markedsverdi ved utgang. Ved avtaler hvor Kunde har finansielle posisjoner vil det ved utgang i leveringsperiode faktureres oppgjørsadministrasjon per anlegg pålydende NOK 1500,- Dersom kunde er uten gyldig kraft-leveringskontrakt fortsetter Fjordkraft levering frem til ny kontrakt/oppsigelse. Europas #1 CFD-handelsplattform (etter antall nye tradere i 2018). Handl verdens mest populære markedene: CFDer på forex, kryptovaluta, aksjer, råvarer, indekser, ETFer & opsjoner

Ord og begreper - Finansportale

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet - Ha god kunnskap om sentrale problemstillinger og viktige begreper knyttet til finansiell rapportering - Kunne forstå finansielle rapporter - Kunne trekke selvstendige konklusjoner basert på økonomiske analyser og vurdere økonomiske konsekvenser av beslutningen

av salg da salg av finansielle eiendeler er en integrert del av forretningsmodellen. Det foreligger ingen definert terskel i IFRS 9 for frekvens og verdi av salg som må være tilstede i denne forretningsmodellen da både å inndrive kontraktsmessige kontantstrømmer og salg av finansielle eiendeler er en integrert del av formålet Husholdningenes nettofordringer var på 896 milliarder kroner ved utgangen av 2. kvartal i år, mot 789 milliarder kroner ved utgangen av 2. kvartal 2013. Husholdningenes nettofinansinvesteringer i denne perioden var på -12 milliarder kroner, mens netto gevinster utgjorde 120 milliarder kroner Navn og begreper. Både behandlingsforsikring og kritisk sykdomsforsikring er eksempler på helseforsikringer. For noen kan det være litt uklart hva som er hva, fordi enkelte forsikringsselskap bruker ordet helseforsikring når de mener behandlingsforsikring

Finansleksikon hovedsid

Forskjellige aktivaklasser representerer kategorier av finansielle instrumenter. f.eks; Aksjer, Obligasjoner, Derivater, Valuta, Eiendom mv.). Det Europeiske Finanstilsynest (ESMA) standardadvarsel: CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring Relevante begreper lån og kredittkort B Betalingsanmerkning: En betalingsanmerkning betyr at du ved et eller annet tidspunkt ikke har klart å betale en regning hverken ved 1. eller 2. gangs purring slik at regningen har gått til inkasso

3.7 Finansielle prestasjoner.. 16 3.8 Sammenhengen mellom varelagereffektivitet og finansielle prestasjoner 4.3.5 Andre statistiske begreper.. 33 5 Hypoteser, variabler og modelldesign. Begreper; Virksomhetsstyring inkludert finansielle systemer for overvåkning og styring, er på plass for å sikre ivaretakelse av eiendeler, inntjening og virksomhetens omdømme. Prince2, norsk: Eierstyring (virksomhet) Prince2, engelsk: Governance (corporate). Emnet gir først en innføring i bedriftsøkonomi med utgangspunkt i grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse hvor bedriften settes inn i et helhetlig perspektiv og forståelsen bygges opp ved hjelp av kostnads- og inntektsanalyse. Deretter kommer del om finansregnskap hvor studenten skal skjønne prinsippene for finansregnskap, og det vil bli forklart og gitt øvinger i at studentene skal. Det har ikke vært nødvendig å forholde seg til begreper som «operasjonell» og «finansiell» leasing, når det gjelder moms. Begge deler har vært ansett som utleie, Ved inngåelse av finansielle leasingavtaler vil man etter den nye uttalelsen få en usikkerhet knyttet til den merverdiavgiftsmessige klassifiseringen;. Høgskolen i Gjøvik, Ålesund og Sør-Trøndelag fusjonerte 01.01.2016 med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). HiG ble etablert i 1994 som følge av den nasjonale omorganiseringen av høgere utdanning. HiG besto tidligere av profesjonshøgskolene Gjøvik ingeniørhøgskole og Sykepleierhøgskolen i Oppland, som ble slått sammen til en høgskole

Ordliste: Finansielle instrumenter Attac Norg

Finansielle tjenester stod også for elleve prosent av inntektene til Telenor Pakistan i 2015. Med erfaringen fra Pakistan kunne vi utvikle denne tjenesten også i Myanmar. Landet har vært isolert i mer enn 50 år, men siden vi begynte å bygge vårt mobilnettverk i 2014, har bruken av smarttelefoner gått opp til 70 prosent, og 72 prosent av burmeserne har i dag mobiltelefon Få en bedre forståelse for ord og begreper om bil og bilforsikring med Gjensidiges bil-ordbok. Lær om begreper som bonus, egenandelsfordel, totalskadegaranti og mer Finansielle ressurser og styring 1 Rethinking sustainable cities. 2 Realdania By og Byg. bærekraftig byutvikling er brede og omfattende begreper. Difi definerer innovasjon som «å fornye eller lage noe nytt som skaper verdi for virksomhet, samfunn eller innbyggere

 • Strada lillehammer.
 • World cup 2018 dates and venues.
 • Never back down 2 stream deutsch.
 • Naturkundemuseum berlin taschenlampenführung kinder.
 • Wie macht man milchschaum.
 • Hytter saltstraumen.
 • Coop kaffebrenneri.
 • Världscupen i längdåkning 2017 2018.
 • Europris potter.
 • Vitamin b3 overdose.
 • Titanoboa.
 • Det golden ratio.
 • Hvor mange soldater har sverige.
 • Desinfisere flasker i ovn.
 • Besame vintage cosmetics.
 • Hestesport på eurosport.
 • Privat pensjonssparing best i test.
 • Tine meieriet nærbø.
 • Cod ww2 walkthrough.
 • Aluminium rør styrke.
 • Cinderella forbrenningstoalett poser.
 • The breaker new waves wiki.
 • Sammelband erkennen.
 • Grunerløkka kommune.
 • Polaris skjær.
 • Ideal maratonsele.
 • N1 pressing bih.
 • Hva er en sosiopat.
 • Kindergarten rosengarten.
 • Rebell produksjonsbyrå as.
 • Flohmarkt landkreis stade 2018.
 • Restaurangtips london 2017.
 • Ikea oppvaskmaskin pumper ikke ut vann.
 • Nicolas vahe gavepakke.
 • Cis fredrikstad erfaringer.
 • Relasjonell identitet.
 • Hvor mange oreo er det i en pakke.
 • Generaler i luftforsvaret.
 • Synkronmotor virkemåte.
 • Lammelår med rotgrønnsaker.
 • Sweetamoris des.