Home

Divisjon av brøk

Multiplikasjon og divisjon av brøk - YouTube

Divisjon av brøk - YouTub

Addisjon, multiplikasjon og divisjon av brøke

Brøk kan brukes ved deling i like store biter. Figuren under til venstre kan representere en brøk som angir del av noe, fordi alle bitene er like store. Dersom to personer får en bit hver har begge fått like stor mengde, $\frac{1}{18}$. Figuren til høyre består også av atten biter, men her er bitene av forskjellig størrelse

Matematikkens Verden: Divisjon med brøk

Divisjon av brøk illusrtert med rektangler, tallinjer i tillegg til utregning med tallsymbole Divisjon Divisjon med brøk er mer komplisert. Elevene lærer ofte bare en regel uten forklaring, for eksempel ganger med den omvendte brøk. Ofte husker de ikke hvilken brøk de skal snu, så de snur like godt den første. Divisjon med brøk kan være vanskelig å se for seg dette i praktiske situasjoner og få et bild Multiplikasjon og divisjon av brøk, rent mekanisk, er enkelt. I multiplikasjon er huskeregelen multiplisere teller med teller og nevner med nevner, og i divisjon snu den bakerste brøken og multiplisere. Når reglene er så enkle, er det mer fristende å bare pugge dem enn å prøve å forstå hvorfor de virker Divisjon og multiplikasjon mellom brøk og hele tall. Hele tall er også brøk Multiplikasjon og divisjon av brøk I denne artikkelen vil vi behandle multiplika-sjon og divisjon av brøk, med særlig vekt på hvilke kontekster vi kan bruke og hvordan vi kan illustrere brøkregning med tegninger. Vi tror at mange av problemene med brøkregning kommer av at man for tidlig gir slipp på konkre

Multiplikasjon og divisjon med brøker - NDL

Divisjon av br k. Man deler en br k med en annen br k ved at telleren og nevneren i den andre br ken bytter plass, og deretter ganges denne br ken med den f rste br ken. T elleren og nevneren i den andre br ken bytter plass: Deretter forkorter vi som vanlig felles faktorer Divisjon av brøk. Her kan du stille spørsmål vedrørende problemer og oppgaver i matematikk på høyskolenivå. Alle som har kunnskapen er velkommen med et svar. Men, ikke forvent at admin i matematikk.net er spesielt aktive her. Divisjon av brøk. TullaX » 13/11-2011 16:33 Forkorting av brøker er viktig å beherske for å kunne gjøre følgende brøkøvelser. Andre øvelser som kan gjøres er: addisjon, multiplikasjon, divisjon, subtraksjon og det å finne fellesnevner. Du kan også øve på å uttrykke brøker på prosentform og bruke brøkkalkulatoren, som er spesielt laget for bruk av brøker i matematikk

Brøk kalkulator Addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon av brøker og blandede tall. Brøk kalkulator kan addere, subtrahere, multiplisere og dividere med to, tre, fire, fem og seks brøker Divisjon av brøker gjøres ved at du ganger med den omvendte brøk. Jeg kaller dette for saltoformelen fordi brøken i nevneren tar en salto, og deling blir ganging Misoppfatninger knyttet til Brøk og prosent Her finner du eksempler på typiske misoppfatninger knyttet til brøk og prosent, diagnostiske oppgaver som kan avdekke disse misoppfatningene, analyser av oppgavene, utvalgte papiroppgaver og forslag til undervisningsopplegg som kan hjelpe eleven videre til mestring Når vi multipliserer brøk med tall og bokstaver, er det viktig at vi faktoriserer. Noen ganger må du også faktorisere uttrykk. Det samme gjelder divisjon av brøk med tall og bokstaver; først snur du bakerste brøk og så følger du samme fremgangsmåte som når du multipliserer Divisjon av brøk med blandet tall. Brøk kalkulator kan addere, subtrahere, multiplisere og dividere med to, tre, fire, fem og seks brøker. Kalkulatoren beregner ekte og uekte brøker, blandet tall og heltall. Last ned

Divisjon av brøk. Her kan du stille spørsmål om oppgaver i matematikk på ungdomsskole og barneskole nivå. Alle som føler at de kan bidra er velkommen til å svare. Divisjon av brøk. Lurer » 26/04-2006 07:23 . Hvordan forklare med ord HVORFOR 1/2 : 2/3 = 1/2 * 3/2[/u] - rekne med brøk, utføre divisjon av brøkar og forenkle brøkuttrykk - behandle, faktorisere og forenkle algebrauttrykk, knyte uttrykka til praktiske situasjonar, rekne med formlar, parentesar og brøkuttrykk og bruke kvadratsetningane. Kompetansemål etter 2. årssteget Ta Brøk er nært knyttet til divisjon der en mengde eller hel del deles i like deler. Disse delene skal være nøyaktig like, men dette betyr ikke at de må ha lik form. Når vi skriver 2:3 på brøkform setter vi 2 over brøkstreken og 3 under brøkstreken

Mattehjelpen - Multiplikasjon og divisjon brøker - Intro 2

Brøk. Hva er brøk? (tigrinja) Addisjon og subtraksjon med lik nevner (tigrinja) Addisjon og subtraksjon med ulik nevner (tigrinja) Multiplikasjon med brøk (tigrinja) Divisjon med brøk (tigrinja) Forkorting og utvidelse av brøk (tigrinja) Sammenligning av brøker (tigrinja) Fra blandet tall til uekte brøk (tigrinja Divisjon med store tall. Divisjon med rest. Hoderegning. Exceloppgaver. Førstemann til hundre. Brøk og desimaltall. Bingo med brøk, % og desimaltall. For innlæring av omregning av brøk og finne fellesnevner anbefales matematikbogen.dk sine oppgaver om pizzaregning Når et grunntall er opphøyet i en brøk tilsvarer det til å ta nevnerens (i's) rot av grunntallet opphøyd i telleren (n). Deretter ser vi at: a opphøyd i en ½ tilsvarer kvadratroten av a. Når eksponenten ikke er en ½, skrives det slik: (I alle eksempler med potensregler er resultatet gitt med 11 siffer

Multiplikasjon og divisjon av brøk - Matematikk

Repetisjonsoppgaver tar for seg begrepene addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon, ligninger i form av regnestykker, negative tall, enkel regning med brøk, måling og enheter, omkrets og areal samt behandling av data/å lese et diagram Her finner du nivådelte oppgaver knyttet til multiplikasjon og divisjon av brøk. Som i Tetra elevbøker er oppgavestoffet nivådelt i blå, grønne og røde oppgaver Drilleoppgaver i matematikk som er egnet som ukentlig mattelekse/skoleoppgave ligger her sammen med andre oppgaver for 4.- 7. trin

matematikk.net • Se emne - Divisjon av brøk

 1. Brøk. Hva er brøk? (somali) Addisjon og subtraksjon med lik nevner (somali) Addisjon og subtraksjon med ulik nevner (somali) Multiplikasjon med brøk (somali) Divisjon med brøk (somali) Forkorting og utvidelse av brøk (somali) Sammenligning av brøker (somali) Fra blandet tall til uekte brøk (somali) Fra uekte brøk til blandet tall (somali
 2. Multiplikasjon med brøk (arabisk) Divisjon med brøk (arabisk) Forkorting og utvidelse av brøk (arabisk) Sammenligning av brøker (arabisk) Fra blandet tall til uekte brøk (arabisk) Fra uekte brøk til blandet tall (arabisk) Omgjøring mellom prosent, brøk og desimaltall (arabisk
 3. Brøkmaskinen er et treningsverktøy/program som lager vilkårlige regnestykker i brøk algebra over nett. Du vil bli trenet i brøk addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon, forkorting av brøken. Samtidig vil du få trening i hoderegning
 4. 8_3_8_Divisjon_av_brøk. Create . Make social videos in an instant: use custom templates to tell the right story for your business

Et nettsted der du selv kan gjøre oppgaver for å lære deg norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk. Du kan velge mellom språkene norsk bokmål, norsk nynorsk, engelsk English, arabisk العربية , dari دری, pashto پښتو , tigrinja ትግርኛ og kurmandji Kurmancî Det er mye tekst til eksemplene, så det er lurt å konsentrere seg om et eksempel av gangen. Divisjon med heltall der svaret blir heltall . Når vi skal dele 125 på 5 begynner vi med å se om 5 går opp i første siffer. Siden det er 1 går ikke det. Da prøver vi de to første siffer

Divisjon av brøk. Divisjon av brøk er ikke veldig mye vanskeligere enn multiplikasjon. Faktisk så er det helt likt, bare at vi må gjøre en liten ting først: snu den bakerste brøken. Snu? Ja, sånn at . blir til . Ser du, telleren og nevneren har byttet plass Din digitale matematikkportal til alle klassetrinn i grunnskolen. MatteMestern hjelper alle på skolen - både elever, lærere og foreldre. På MatteMestern kan du øve på alle former for matematikk - En brøk, sier Alan - Heter det ikke en todel da? sier Daniel. - Det kan hete halvdel eller todel, sier læreren. Læreren tegner en sirkel på tavlen. - Dette er en pizza, sier hun. Hvis dere skal dele den og få like mye hver, hvor stor del får hver av dere? - En halv, sier Alan kjapt

Divisjon av brøker. Vi betrakter følgende generelle oppgave: Løsningen blir da: Oppgaven blir altså gjort om til til en multiplikasjonsoppgave ved at man snur den siste brøken på hodet. Deretter utfører man multiplikasjon av brøkene på vanlig måte. Eks. For mer informasjon om divisjon av brøker, se lærebok En brøk er en måte å representere et tall på ved hjelp av divisjon. Tallet over brøkstreken kalles teller, og tallet under brøkstreken kalles nevner. Nevneren må være forskjellig fra null. Dersom teller er større enn nevner kalles brøken uekte, ellers kalles den ekte. En brøk hvor teller og nevner er heltall kalles et rasjonalt tall Nå kan du øve på divisjon av brøker ved hjelp av 5-stagsplanen. På dette nivået dividerer vi brøker med brøker. Få medaljene og diplomet

Brøk - Matematikk.or

Det betyr av vi nå har trukket fra 588. Det gjenstår 2. E Til slutt deler vi 2 på 4, det betyr at vi får 0,5 - pass på å sette enerne under enerne osv. Deretter adderer du svaret i alle de små delestykkene og får 147,5. Svaret på 590 : 4 =147,5. Alternativ 3 - Loddrett divisjon (dansk divisjon, ballongmetoden, slikkepinnemetoden Ein brøk er ein måte å representere eit tal på ved hjelp av divisjon.Talet over brøkstreken blir kalla teljar, og talet under brøkstreken vert kalla nemnar.Nemnaren må vere ulik frå null.Dersom teljar er større enn nemner kallast brøken uekte, elles blir han kalla ekte Divisjon med desimaltall. Spill. Divisjon med store tall. Divisjon med rest. Hoderegning. Exceloppgaver. Fysisk aktivitet med brøk, prosent og desimaltall finner du her :) Centimeterrutet ark finner du her :) Overlæring av regneferdigheter og innlæring av føring av mattestykker er stikkordene for disse innføringene Sansebasert divisjon av brøk. Tutank. September 17 at 9:55 PM · Vi har gjort divisjon av brøk til en sansebasert lek som er enkel å forstå. Related Videos. 2:52. Multiplikasjon av brøk. Tutank. 254 views · Yesterday. 1:04. Sammenhengen av brøker og brøkmengder. Tutank. 233 views · September 17. 1:43. Sortering av brøk

Oppgaver om divisjon med brøk. Divisjon med brøk, blandet tall og heltall. Alle oppgavene har fire ulike nivåer, kalt spor Oppgaver om divisjon av brøk. Divisjon av brøk med brøk, blandet tall og heltall. Oppgaver med fire ulike nivåer, kalt spor Divisjon er en av de fire regningsartene i aritmetikken. Divisjon er det å dele (dividere) et tall på et annet tall. Divisjon er den omvendte operasjonen av multiplikasjon. Ved divisjon finner man det tallet, kvotienten, som angir hvor mange ganger et gitt tall, divisor, er inneholdt i et annet gitt tall, dividenden. Kvotienten, altså resultatet av en divisjon, er det samme som den brøken. 1) Hvis vi skal finne praktiske eksempler på divisjon med brøk, er det enkleste å bruke målingsdivisjon, dvs. at vi deler med et måltall. Når vi først kommer på denne ideen, er mulighetene for å finne praktiske eksempler ubegrenset. Det er mulig å finne en annen vinkling. La oss tenke oss at av en planke er m lang. Hvor lang er planken? Det gir nøyaktig samme oppstilling som over:2

Addisjon og subtraksjon av brøker Multiplikasjon og divisjon med brøker Kjernestoff. Brudden brøk Kjernestoff. BokstavregningDu er her. Kjernestoff. Kvadratsetningene Kjernestoff. Faktorisering Kjernestoff. Faktorisering av andregradsuttrykk ved å bruke kvadratsetningene. Brøken er et resultat av lik deling. Brøken `(3)/(4)` forteller hvor mye kake hver person får hvis vi deler 3 kaker likt mellom 4 personer. Hver gutt får `(1)/(3)`, mens hver jente får `(3)/(8)`. Dette er ikke opplagt for elevene, spesielt hvis de tidligere kun har erfaringer med brøk som en del av en hel Resultatet av utprøving av oppgavene tyder på at mange elever har mangelfull forståelse for hva brøk som en del av en hel er. Elever som tror at nevner representerer antall deler uavhengig av størrelsen, vil si at både alternativ 2 og 3 i oppgave 1 viser at 1 3 av figuren er fargelagt rød

Mattehjelpen - Brøker Addisjon og Subtraksjon

Medlem i kontrollutvalget i Ringsaker siden 2003. Leder av Prøysens Venner 1997 - 2004. Nåværende verv: * Leder av Nordisk Genèveskoleforbund avd. Norge * Medlem av Internasjonalt utvalg i Hedmark AP, innvalgt 1995, men har hatt noen års avbrudd. * Medlem av miljøutvalget i Hedmark AP * Medlem av Sentralt internasjonalt utvalg i Norsk. Uekte brøk til prosent Gjennomsnitt av observasjoner Kjøp av varer Brøk dividert med et helt tall Går 2 opp i et tall? Oppsparing - Finn antall uker Regneslange (de fire regneartene - tall opp til 100) Større enn - mindre enn - lik (divisjonsstykker) Parenteser med pluss og divisjon Brøk kalkulator med parenteser og potenser Kalkulatoren beregner brøker, blandede tall og desimaltall. Grunnleggende funksjoner: addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, parentes, potenser (heltallige positive og negative eksponenter)

Divisjon med brøk. Divisjon av brøk Divisjon av brøk. Vi trenger en situasjon hvor vi trenger divisjon. Slappe lærerne mine sa at det bare var sånn, men så, etter at jeg begynte å like matte ordentlig forstod jeg det. Dette gjøres på samme måte som ved multiplikasjon av brøker forenkle multiplikasjon av brøker ved hjelp av forkorting, hvis det er mulig. utføre divisjon av brøk med helt tall, brøk med brøk og brøk med blanda tall. vurdere hva svaret blir når divisor har mindre verdi enn 1, f.eks. 35 meter tau delt i lengder på 0,5 meter (målingsdivisjon

Før jeg presenterte tegnet tilnærmet lik, ba jeg elevene lage regnefortellinger som handlet om avrunding av priser på butikken. Jeg brukte kort fra Malimo som elevene fikk trekke fra en bunke. De skulle velge om de hadde 100kr eller 200kr og så skulle de ved hjelp av avrunding finne ut om de hadde nok penger Her lærer du hva du gjør ved divisjon med to brøker. Du får også se hva du gjør når du dividerer et helt tall med en brøk Divisjon av brøk. BRØK 11c Divisjon av brøk Hvis du har en multiplikasjonsoppgave, kan du lage to divisjonsoppgaver av den. F eks 3 * 5 = 15 gir: 15 : 3 = 5 og 15 : 5 = 3 Slik kan du også gjøre med brøk. ½ * ¼ = ⅛ gir ⅛ : ¼ = ½ og ⅛ : ½ = ¼ Oppgave Divisjon av brøk . Her har vi fire hele som hver er delt i tre. Vi ser at vi får 12 slike tredeler. Med andre ord er. 4:13=12. Også her ser vi at vi ville fått det samme ved å snu siste brøken på hodet og gange

Fraksjon kalkulator kan beregne matematiske operasjoner med brøker og blandede tall, for eksempel legge til, trekke fra, multiplisere, subtraksjon og redusere fraksjoner. For å beregne sum, subtraksjon, multiplisere og dividere med to fraksjoner, skriv teller, nevner, heltall delen av brøk, og velg drift fra listen. Skriv negativt fortegn i heltall delen av brøk, hvis det er nødvendig Brøk kalkulator - addisjon og subtraksjon av brøker med lik nevner og ulik nevner, multiplikasjon og divisjon med brøk og heltall. Brøk calculator kan addere, subtrahere, multiplisere og dividere 2 og 3 brøker Fra Brøk til Blandet Tall. En brøk der teller er større enn nevner kalles en uekte brøk. Uekte brøker bør i de fleste tilfeller gjøres om til blandet tall. Det gjøres enkelt ved at man tenker på brøkstreken som et deletegn og utfører divisjonen med tanke på heltall. Resten blir teller i brøken. Eks. Fra Blandet Tall til Brøk I tillegg tester oppgavene forståelsen av prosent og regning med brøk og prosent. Misoppfatninger: Nevneren representerer antall deler, uavhengig av størrelsen Elever som er i denne misoppfatningen, har forstått at brøk kan være del av en helhet, men de fokuserer bare på antall deler og tar ikke hensyn til brøkdelenes størrelse

konkretisering av brøk, brøk som del av en helhet, brøk som måling og brøk som divisjon. Brøks oppbygning Brøk er rasjonale tall. Rasjonale tall tar for seg «hvor mye», istedenfor «hvor mange». Rasjonale tall er målinger som tar for seg mengder i grupper sammenliknet med andre grupper (Lamon, 2005) En brøk kan vi tenke på som deler av et hele, for eksempel kan vi tenke på ${\large \frac{3}{5}}$ som 3 deler av en helhet på 5: Nevneren i brøken angir hvor mange biter helheten er delt opp i, og telleren hvor mange av disse bitene vi har. En brøk er egentlig et divisjonsstykke der brøkstreken erstatter divisjonssymbolet

Addisjon og subtraksjon med brøk - Matematikk

Multiplikasjon og divisjon av brøk. Matematikkord Multiplikasjon av brøk Skriv først på samme brøkstrek. Multipliser teller med teller og nevner med nevner. Forkort dersom det går.. Bjørn O.Thue - Brøk, en del av en mengde. Bjørn O.S.Thue - Likeverdige brøker. 1; Bjørn O.Thue - Brøker med lik verdi.Teori. NRKSkole - Addisjon av brøk. NDLA - Video om addisjon av brøk. NDLA - Addisjon og subtraksjon. Utvid; NRKSkole - Subtraksjon av brøk. Bjørn O.S.Thue - Utviding/forkorting av brøk BRØK 11b Divisjon av brøk Her ser du to klokker. I klokken til venstre er det en rød sirkelsektor som illustrerer 1/4-brøk. Til høyre er det en sirkelsektor som illustrerer 1/12-brøk. Tenk deg at du skal finne ut hvor mange grønne sirkelsektorer det er plass til den røde. Da tar du en kvart delt på en tolvdel, og svaret er 3 ganger. Me På 1800-tallet ble det foreslått av vitenskapsmenn å hogge store skogsområder i Sibir som viste tre kvadrater som omringet en rettvinklet trekant. Dette var for å markere mennesket eksistens, slik at den ble synlig fra verdensrommet. Pytagoras' setning skulle vise at det var intelligent liv på jorda Sett oppgavekort for divisjon av brøk med brøk. Inkluderer kontrollkort. Alle oppgavene kan løses ved help av de røde brøksirklene.*pdf-forma

α00133: Divisjon av brøk. I denne videoen går vi igjennom divisjon av brøker. Utgitt: 2014-07-04. Varighet: 9 minutter og 9 sekunder. β00134: Brudden brøk del 1. I denne videoen forklarer jeg hva brudden brøk er og viser hvordan man ender opp med multiplikasjon av to brøker ved å utvide den brudne brøken med den omvendte nevneren Divisjon av brøk med forkorting av svar og hele tall. Skrevet av steinerskoleniaalesund 27. mars 2020 27. mars 2020 Publisert i Matte 6. klasse. Del dette: Twitter; Facebook; Publisert av steinerskoleniaalesund Høsten 1987 ble Steinerskolen i Ålesund etablert på Gamle Åse skole. Takket være iherdige,. Desimaltall til brøk og brøk til desimal kalkulator, lar deg konvertere brøker og blandede tall til desimaltall fraksjoner, eller desimalbrøker til enkle brøker og blandede tall. For å konvertere brøk til desimaltall, skriv teller, nevner, heltall delen av brøk og negativt fortegn i heltall delen av brøk, hvis det er nødvendig Funnene i undersøkelsen er resultatet av en analyseprosess som har likhetstrekk med tematisk analyse (Braun og Clarke 2006). Gjennom å veksle mellom induktiv og deduktiv bearbeiding av lydopptak fra intervjuene har jeg kommet frem til fire ulike tilnærminger som lærere har til undervisning i emnet divisjon med brøk

divisjon hele tall

Brøkregning - matematikk

Start studying Multiplikasjon og divisjon av brøk. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools rekne med brøk, utføre divisjon av brøkar og forenkle brøkuttrykk bruke faktorar, potensar, kvadratrøter og primtal i berekningar utvikle, bruke og gjere greie for metodar i hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning med dei fire rekneartan

Show simple item record. Å lære bort divisjon med brøk. Hvordan forklarer matematikklærere i ungdomsskolen sin undervisning i emnet divisjon med brøk Halvparten av elevene i klassen på 24 elever er for eksempel 12 elever, mens halvparten av medlemmene i fotballgruppa på 50 barn er 25 barn. • Brøk kan være svaret på en divisjon, for eksempel 2 : 5 = 2 5 • Svaret på divisjon som ikke går opp. Eksakt med brøk. Innledende felles aktiviteter i klassen Brøk er nytt lærestoff for elevene

Maximum 9 Lærerens bok 1

Andre problemer knyttet til brøk Matematikksentere

Hvilke sammenhenger kan vi se mellom elevers forkunnskaper om brøk og hvordan de løser oppgaver knyttet til divisjon med brøk? Hvilke forkunnskaper synes å være mest sentrale for å kunne løse oppgaver med divisjon med brøk? dc.contributor.advisor: Sikko, Svein Arne Multiplikasjon og divisjon med brøk som motsatte regningsarter Hvis vi skal finne halvparten av et tall, kan vi nå gjøre det på to måter. Vi kan multiplisere tallet med eller vi kan dele det med 2. Å gange med en halv og å dele med to er altså det samme

Juleverksted | UNDERVISNING: inspirasjon, tips og idèer

Multiplikasjon og divisjon av brøk og hele tall - YouTub

Brøk FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. - 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til brøk B - 2 2 Grunnleggende om brøk B - 2 2.1 Teller, nevner og brøkstrek B - 6 2.2 Brøk som divisjon B - 8 2.3 Likeverdige brøker B - 8 2.4 Utvide brøker B - 11 2.5 Forkorte brøker B - 1 Her kan du øve på addisjon med blandede tall. Les forklaringen, se på eksemplene og gjør alle øvelsene med 5-stegsplanen for å lære hvordan du kan addere brøker. Dette er addisjon av brøker nivå 3 DIVISJON FRA A TIL Å. 2 HVA ELEVENE SKAL KUNNE ETTER 4. KLASSETRINN. Denne veilederboken er ikke knyttet til noe bestemt læreplan. Når boken skrives (2009 - 2010) gjelder lærerplanen Kunnskapsløftet (Kunnskapsdepartementet an Her kan du øve på Subtraksjon av brøker nivå 2. Les forklaringen, se på eksemplene og gjør alle subtraksjonsøvelsene med 5-stegsplanen for å lære hvordan du kan subtrahere brøker. På dette nivået har ikke brøkene samme nevner

Prosessnotat i matematikk | UNDERVISNINGSMETODER – last

Norsk mattedrama. (4:12) Mirja og venninnen skal spise pizza og kake, men storesøster er sleip og prøver å jukse seg til å få mest ved å bruke brøk. Kan Mirja lære fra MK-X og avsløre søsterens slue plan Misoppfatninger i matematikk. Alle elever gjør i blant feil når de skal løse en matematikkoppgave. Sterke elever gjerne gjør tilfeldige feil som uteglemming av et siffer, det skyldes ikke at de ikke har forstått men heller en konsentrasjonssvikt, litt uoppmerksomhet Divisjon av brøk, s. 173: innføring i divisjon av brøk Plassere desimaltall på tallinja, s. 180: plassere desimaltall på tallinja Divisjon med desimaltall, s. 188: introduksjon til divisjon med desimaltall Regne med prosent, s. 191: innføring i regning med prosent Sammenheng brøk, desimaltall og prosent, s. 192: innføring i å se. Temaer som gjennomgås i dette kurset: Hoderegningsstrategier, Tall og regning, Multiplikasjon og divisjon, Måling, Desimaltall, Geometri, Brøk, Prosent. Divisjon av små heltall der divisjonen går opp, dvs den lille multiplikasjonstabelle ; Her er Divisjon - nivå 1. Logg inn. Multi Nettoppgaver 5- Tall - skolekassa.n . Divisjon

Tall- og mengdeforståelse – samlepakke

Multiplikasjon og divisjon av brøk - YouTub

Her er Multi Nettoppgaver 5-7. Del av en hel, del av en mengde - nivå 1; Del av en hel, del av en mengde - nivå Divisjon av brøk. BRØK HVA OG HVORFOR?. - ppt laste ned. Brøk | UNDERVISNINGSMETODER - last ned gratis En brøk kan gjøres om til en likeverdig brøk ved å Andre problemer knyttet til brøk | Matematikksenteret. Matematikkens Verden: Fellesnevner. Tall

 • Leben in berlin blog.
 • Malaga shopping.
 • Himmelblomsttreet analyse.
 • Höllentrip antarktis.
 • Delft university of technology bachelors in english.
 • Galopperende hjerte i hvile.
 • Lobotomi bivirkninger.
 • The first guillotine.
 • Kleinkind seit 3 tagen fieber.
 • Hebebühne aufbauen fundament.
 • Spellen voor 30 personen.
 • Beste indisk oslo.
 • Albena tripadvisor.
 • Discovery dplay.
 • Wetter clearwater beach.
 • Türkei virus 2017.
 • Norske fengsler i nederland.
 • Vera vannvarmer.
 • Cogito ergo sum übersetzung.
 • Hirseflak babygrøt.
 • Stellenangebote tierpfleger hannover.
 • Alvdal saken mor.
 • Åpne champagne med glass.
 • Reise fra katt.
 • Most beloved president of usa.
 • Finn no hest gis bort.
 • Bootcamp drivers windows 10 download.
 • 2017 best restaurants.
 • Dusk till dawn meaning.
 • Tom clancy the division.
 • Filmer på tv julen 2017.
 • Gabriel iglesias stavanger.
 • Malaga shopping.
 • 4 zimmer wohnung roth.
 • Titelbilder weihnachtszeit.
 • Rfid chip implantat kosten.
 • Brysomme kryssord.
 • 2 stunden ticket nrw preis.
 • Anatolischer hirtenhund kangal.
 • Kylling lårstykker.