Home

Byggesaksforskriften § 4 1

§ 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse § 4-2. Unntak for plassering av særskilt bygning, konstruksjon eller anlegg § 4-3. Unntak fra krav i plan- og bygningslovgivningen for visse tiltak som behandles etter andre lover § 4-4 Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) § 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse. Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse av følgende tiltak er unntatt fra kravet om byggesaksbehandling, dersom tiltaket ikke er i strid med lovens bestemmelser med tilhørende forskrifter,.

§ 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse § 4-2. Unntak for plassering av særskilt bygning, konstruksjon eller anlegg Frister knyttet til planbehandling, konsekvensutredning med videre omfattes ikke av pbl. §§ 21-7 og 21-8 og byggesaksforskriften kapittel 7 Vi viser til e-post av 25.02.2018. I henvendelsen bes det om en tolking av saksbehandlingsforskriften (SAK10) § 4-1 første ledd bokstav b, som bestemmer at tilbygg som ikke inneholder rom til varig opphold eller beboelse er unntatt søknadsplikt. Du spø.. § 12-2 Departementets tolkingsuttalelse - Byggesaksforskriften (SAK 10) § 12-2 Pbl § 21-4 1. ledd og SAK 10 § 12-5 bokstav d - Uavhengig kontroll § 21-5 og SAK10 § 6-2 annet ledd - Departementet besvarer henvendelse om vegmyndighet kan unnlate å gi samtykke,. Kapittel 4. Generelle utredningskrav (§§ 4-1 - 4-3) § 4-1. Planprogram § 4-2. Planbeskrivelse og konsekvensutredning § 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse . Kapittel 5. Medvirkning i planleggingen (§§ 5-1 - 5-7) § 5-1. Medvirkning § 5-2. Høring og offentlig ettersyn § 5-3. Regionalt planforum § 5-4

I statsråd 6. november 2020 ble lov om forlengelse av midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv., midlertidig lov om unntak fra kommuneloven og IKS-loven (tiltak for å avhjelpe konsekvenser av covid-19) og ny integreringslov sanksjonert plan- og bygningsloven (pbl.) § 20-2. Dette med unntak av tiltak som er unntatt fra søknadsplikten og som er listet opp i pbl. § 20-5 første ledd bokstav a- e, og nærmere presisert i byggesaksforskriften (SAK10) § 4-1 første ledd bostav a-d Last ned forskriften som PDF. Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet (nå Arbeids- og sosialdepartementet) 3. august 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 1-4 første, tredje og fjerde ledd, § 3-1 og § 4-1 sjette ledd. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XVIII nr. 16b (direktiv 92/57/EØF) Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) § 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse. Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse av følgende tiltak som er i samsvar med plan- og bygningsloven § 1-6 andre ledd, er unntatt fra kravet om byggesaksbehandling: a § 4-1 første ledd skal lyde: Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse av følgende tiltak er unntatt fra kravet om byggesaksbehandling, dersom tiltakene er i samsvar med plan- og bygningsloven § 1-6 andre ledd: a. Frittliggende bygning på eiendom som ikke skal brukes til beboelse, og som verke

Byggesaksforskriften (SAK10) - Direktoratet for byggkvalite

Lov/forskrift: Byggesaksforskriften § 4-1 - Departementets tolking av saksbehandlingsforskriften (SAK 10) § 4-1 første ledd bokstav b, om hvorvidt et vindfang er rom til varig opphold eller beboelse Lov/forskrift: Byggesaksforskriften Loven utfylles blant med byggesaksforskriften §§ 4-1 som inneholder en rekke bestemmelser om tiltak som er unntatt søknadsplikt, og § 4-2 som gjør unntak fra søknadsplikten for «plassering av særskilt bygning konstruksjon eller anlegg». Begge bestemmelsene oppstiller vilkår for at reglene skal komme til anvendelse

Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) - Lovdat

Byggesaksforskriften (SAK10) med veiledning - Dib

Dette gjelder frittstående bygninger som ikke går inn under unntaksbestemmelsen, jf byggesaksforskriften § 4-1 a. Hvilke tiltak som er unntatt fra byggesaksbehandling kan du lese mer om her. Oppføring av ett enkelt tilbygg hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal er over 50m² Mer informasjon om hva du kan bygge uten å søke finner du i byggesaksforskriften § 4-1. Frittliggende bygning unntatt søknadsplikt. Frittliggende bygning på bebygd eiendom som ikke skal brukes til beboelse, og hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m² Byggesaksforskriften § 4-1 og plan- og bygningsloven § 20-5 lister opp flere tiltak du ikke behøver søke kommunen om.Men husk at i strandsonen (100-metersbeltet) kan også tiltak som er unntatt søknadsplikt likevel være avhengig av dispensasjon

Når du skal bygge noe kan tiltaket være søknadspliktig etter plan- og bygningsloven (pbl) § 20-2 eller det kan være unntatt søknadsplikt etter pbl § 20-5 og byggesaksforskriften (SAK10) § 4-1. Dersom tiltaket er søknadspliktig kan det være at du må engasjere et ansvarlig foretak, etter pbl § 20-3 Noen mindre tiltak er unntatt søknadsplikten jamfør plan- og bygningsloven (PBL) § 20-5 og forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) § 4-1.Det er tiltakshaver selv som er ansvarlig for at tiltaket er i henhold til lover, forskrifter, kommuneplanens arealdel, reguleringsplan eller annet regelverk

Oppsummert, dersom det tiltaket du skal gjøre, er beskrevet i byggesaksforskriften § 4-1, er det dette du kan følge. Er det ikke beskrevet der, man gå over til pbl. § 29-4. Vil man bryte 4-metersregelen man som hovedregel få aksept fra nabo, eller fra kommunen ifølge den «forenklede godkjenningsordningen» Byggesaksforskriften (SAK10). Spørsmål og svar til § 4-. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse. Innledning til veiledning § 4-1. Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling, kvalitetssikring og kontroll, om tilsyn, om . Når det gjelder forslaget til nytt første led er det en henvisning til Hvis naboen oppfører en bygning eller konstruksjon i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven og byggesaksforskriften § 4-1, så er bygningen eller konstruksjonen lovlig. Da kan ikke kommunen behandle en eventuell klagesak. Da må du ta dette som en privatrettslig sak og henvise til naboloven Installering av nytt ildsted, samt endring og reparasjon av eksisterende ildsted i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle er unntatt fra søknadsplikt, jf. byggesaksforskriften § 4-1 bokstav b) nr. 3. Det er altså ikke lenger nødvendig med kvalifisert kontroll av ildsteder etter plan- og bygningslovgivningen Krav. De fleste føler alltid behov for ekstra bodplass, til sykler, skiutstyr og hageredskaper. Og det er ingenting i veien for at du kan sette opp to boder på inntil 15 kvadratmeter gitt at følgende krav (Forskrift til plan- og bygningsloven, byggesaksforskriften § 4-1) er oppfylt

§ 4-1 - Departementets tolking av

Byggesaksforskriften (SAK10) §4-1 lister opp tiltak som er unntatt fra søknadsplikt når det gjelder riving. Dette innebærer riving av mindre frittliggende bygning som ikke er benyttet til beboelse og hvor hverken samlet bruksareal eller bebygd areal er over 50 m 2 er unntatt søknadsplikt byggesaksforskriften (SAK10) § 4-1 bokstav e. Dette følger av lovens system, og er også lagt til grunn av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, se departementets rundskriv H-2015-8, pkt. 4.5.1 Det fremkommer av byggesaksforskriften (SAK10) § 4-1 hvilke typer bygninger som kan oppføres uten at det er krav om byggesøknad. Pergolaen må for eksempel: ikke være større enn 50 m² bebygd areal (BYA) ikke ha større mønehøyde enn 4 m og gesimshøyde mer enn 3 m; ikke plasseres mindre enn 1 m fra nabogrense Byggesaksforskriften § 4-1 Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse. Jernbaneloven § 10 Byggegrenser under, over og langsjernbanen. Lenker . Byggesaksforskriften (SAK 10) Plan- og bygningsloven . Nabovarsel . Dette kan du bygge uten.

Byggesaksforskriften - regjeringen

 1. Riving av tiltak som er nevnt i byggesaksforskriften § 4-1. Stemmer ikke planene dine med ett eller flere av kulepunktene, må et foretak søke på vegne av deg. Foretaket er en såkalt «ansvarlig søker». Ta kontakt med oss om du er usikker
 2. Byggesaksforskriften (SAK10) Kapittel 4 Tiltak som er unntatt fra byggesaksbehandling SAK § 4-1. Svømmebasseng, brønn eller dam. Hvis du ønsker permanent basseng, må du ta kontakt med et profesjonelt foretak som kan stå ansvarlig for søknad og utbygging av bassenget ditt etter plan- og bygningsloven § 20-1
 3. Svar: I utgangspunktet vil oppføringen av denne carporten neppe være søknadspliktig. Etter bestemmelsen i byggesaksforskriften § 4-1 (1) litra a fremgår det nemlig at det ikke er søknadsplikt for frittliggende bygning på bebygd eiendom som ikke skal brukes til beboelse, og som verken har et samlet bruksareal eller bebygd areal på over 50 m²
 4. For en detaljert oversikt over tiltak unntatt søknasdplikt, se byggesaksforskriften §§ 4-1 til 4-3. Merk at tiltaket må være i samsvar med plan for å være unntatt søknadsplikt, se plan- og bygningsloven § 20-3. Er tiltaket ikke i tråd med plan, eksempelvis byggegrense, så må det omsøkes
 5. Les mer om hva du kan gjøre på egen eiendom uten å søke i Plan- og bygningsloven § 20-3 og Byggesaksforskriften § 4-1. Fritak fra søknadsplikten gjelder bare hvis tiltaket ikke kommer i strid med plan-og bygningslovgivningen - dvs. plan- og bygningsloven (pbl.) med forskrifter og arealplaner (kommuneplanens arealdel/reguleringsplan)

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og

Tiltakene fremkommer av plan- og bygningsloven § 20-5 og Byggesaksforskriften § 4-1 med veileder. Disse fritakene gjelder bare søknadsplikten. Du må fortsatt følge de regler som gjelder i plan- og bygningsloven, byggteknisk forskrift og gjeldende plan for eiendommen din ( kommuneplan, kommunedelplan, reguleringsplan ) Det fremkommer av byggesaksforskriften (SAK10) § 4-1 hvilke typer bygninger som kan oppføres uten at det er krav om byggesøknad. For eksempel må følgende vilkår være oppfyllt: bygningen er ikke i strid med gjeldende arealplan for eiendomme byggesaksforskriften (SAK10) § 4-1. Dersom det er søknadspliktig kan det enten være at du må engasjere en ansvarlig søker til å søke for deg, etter pbl § 20-3 , eller du kan som tiltakshaver (tiltakshaver = byggherre / du som skal bygge noe) søke selv, dersom det du skal gjøre kommer inn under bestemmelsene i pbl § 20-4 og SAK10 § 3-1 Byggesaksforskriften § 4-1 og plan- og bygningsloven § 20-3 lister opp en del tiltak du ikke behøver søke kommunen om. Det er fra 1. juli 2015 vedtatt forenklinger i byggesaksforskriften. Les mer om dette på Direktoratet for byggkvalitet sine hjemmesider og følg veiviseren for å avklare om ditt tiltak er unntatt søknadsplikt

Byggesaksforskriften § 4-1 og plan- og bygningsloven § 20-5 lister opp en del tiltak du ikke behøver søke kommunen om. Disse kan du lese på Lovdata sine nettside. Etter konkret vurdering. Kommunen har anledning til å unnta byggetiltak fra søknadsplikt etter en konkret vurdering Byggesaksforskriften, § 4-1 (Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse) Veiledning. Er du i tvil om du må søke eller ikke, kan du kontakte kommunen for nærmere informasjon. Når tiltaket er søknadspliktig, må du legge ved dokumentasjon. Hvilke dokumenter som er nødvendige står oppført i søknadsskjemaet

Det fins imidlertid noen tiltak, som ikke krever verken søknad eller tillatelse, jf. plan- og bygningsloven § 20-3 og byggesaksforskriften § 4-1. Foto: Getty Images Sett deg godt inn i regelverket før du setter i gang Terrasse/platting som du ikke behøver å søke om (plan- og bygningsloven § 20-5 og byggesaksforskriften § 4-1): Mindre terrasse/platting med høyde mer enn 0,5 m over ferdig planert terreng. Bebygd areal (BYA) skal ikke være over 15 m², og den må være understøttet. Avstand til nabogrense må være minst 4,0 m Byggesaksforskriften § 4-1 angir tiltak som unntas fra søknadsplikt. For ikke å være søknadspliktig må tiltaket være utført i samsvar med plan- og bygningslovens øvrige bestemmelser, veglova, tilhørende forskrifter (f.eks. gjeldende teknisk forskrift), reguleringsplan og kommuneplanens arealdel

Verandaer som du ikke behøver å søke om (plan- og bygningsloven § 20-5 og byggesaksforskriften § 4-1): Mindre veranda med høyde mer enn 0,5 m over ferdig planert terreng. Bebygd areal (BYA) skal ikke være over 15 m², og den må være understøttet. Avstand til nabogrense må være minst 4,0 m Byggesaksforskriften § 4-1 Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse. Jernbaneloven § 10 Byggegrenser under, over og langsjernbanen. Lover Jernbaneloven Plan- og bygningsloven Plan og bygningsloven Forskrifter Byggesaksforskriften (SAK 10) Godkjenningsforskriften etter PL Vær oppmerksom på at planbestemmelser kan ha regler om innhegning som går foran reglene i byggesaksforskriften § 4-1. Oppføring av gjerde/innhegning over 1,5 meter og gjerde/ innhegning mot veg som hindrer frisikt (vanligvis tett konstruksjon over 0,5 meter). Slik søker du. Søknad uten ansvarsrett. Nyttige lenker Tette, tyngre gjerder, f.eks. skjermvegg eller der innhegning også er støyskjerm, vil være konstruksjoner som er søknadspliktige og krever tillatelse. Vær oppmerksom på at planbestemmelser kan ha regler om innhegning som går foran reglene i byggesaksforskriften § 4-1. Ta kontakt med kommunen i forkant for informasjon og veiledning

Les mer om hva du kan gjøre på egen eiendom uten å søke i Plan- og bygningsloven § 20-3 og Byggesaksforskriften § 4-1. Dersom du finner at bygningen er søknadspliktig. Hvis bygningen er søknadspliktig må du sjekke om du kan søke selv. Du finner også informasjon om hvordan du søker her. Dersom du finner at bygningen ikke er. Byggesaksforskriften § 4-1 Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse. Jernbaneloven § 10 Byggegrenser under, over og langsjernbanen. Lover Jernbaneloven Plan- og bygningsloven Forskrifter Byggesaksforskriften (SAK 10) Retningslinjer Veiviser - Endre bruken av et rom ___ Skjema. Søknaden sendes til Byggesaksforskriften § 4-1 (Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse) Byggesaksforskriften § 4-2 (Unntak for plassering av særskilt bygning, konstruksjon eller anlegg) Plan- og bygningsloven § 1-6 (Tiltak) Plan- og bygningsloven § 20-5 (Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt

Tre av fire garasjer fortsatt søknadspliktige - Byggmesteren

Byggesaksforskriften kapittel 4 §4-1 forteller hvilke tiltak som er unntatt fra kommunens saksbehandling. Påbygg. Er søknadspliktige etter plan- og bygningslovens § 20-3 og krever ansvarlige foretak, herunder søker, prosjekterende og utførende. Et slikt firma er for eksempel en arkitekt, bygningsingeniør eller en byggmester byggesaksforskriften (SAK10) § 4-1. Dersom det er søknadspliktig kan det enten være at du må engasjere en ansvarlig søker til å søke for deg, etter pbl § 20-3, eller du kan som tiltakshaver (tiltakshaver = byggherre / du som skal bygge noe) søke selv dersom det du skal gjøre kommer inn under bestemmelsene i pbl § 20-4 og SAK10 § 3-1

Forsiden - Lovdat

4.1 Vurderingskriterier 13 DiBK sin veiledning til byggesaksforskriften inneholder for øvrig mye av det samme om tilsyn som temaveiledningen. 14 Ansvarsrett er retten til å kunne påta seg bestemte oppgaver i tiltak som krever tillatelse etter plan- og bygningsloven Montering av skilt er et søknadspliktig tiltak som må forestås av ansvarlig foretak, jamfør plan- og bygningsloven §§ 20-1 til 20-3. Det er imidlertid gjort unntak for søknadsplikt for skilt- og reklameinnretninger på inntil 3,0 m 2 som monteres flatt på vegg, jamfør byggesaksforskriften § 4-1 bokstav e) nr. 4 Om tiltak går fram av byggesaksforskriften § 4-1; Du kan søkja sjølv. Dersom du kan byggja tilsvarande bygg ved å søkja sjølv; Om tiltaket går fram av byggesaksforskriften § 3-1 . I samband med rivinga må du. Varsla eventuelle pantehavarar eller kreditorar som har pengehefte i eigedomen Sjekk om tiltaket ditt er nevnt i byggesaksforskriften § 4-1. Finner du tiltaket ditt i denne listen, så behøver du ikke søke kommunen om å rive det. Følgende mindre tiltak kan du stå ansvarlig for selv. Skal du rive et litt større tiltak, som f.eks. en garasje, større uthus e.l., så må du søke kommunen

Byggesaksforskriften § 4-1 Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse. Jernbaneloven § 10 Byggegrenser under, over og langsjernbanen. Lover Jernbaneloven Plan- og bygningsloven Forskrifter Byggesaksforskriften (SAK 10) Retningslinjer Veiviser - Endre bruken av et rom ___ Skjema. Saksbehandling Byggesaksforskriften § 4-1 Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse. Jernbanelova § 10 Byggegrenser under, over og langs jernbanen. Lover Jernbaneloven Plan- og bygningsloven Forskrifter Byggesaksforskriften (SAK 10) Retningslinjer Veiviser - Endre bruken av et rom ___ Skjema. Saksbehandling. Kontaktinformasjon

20-1 og 20-2 og SAK § 4-1 - Departementets tolking av

Levegger (og jeg antar også gjerder) er ikke søknadspliktige så lenge de er under 1,8m høye og mindre enn 10,0m lange, jfr. byggesaksforskriften § 4-1 bokstav c nummer 1. Kommunen kan imidlertid ha unntatt gjerder i lokal forskrift med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-3 første ledd bokstav f. Kommunen kan veilede deg om dette Byggesaksforskriften § 5-2 presiserer at dersom nabo- eller gjenboereiendom er en festet tomt, skal både eier og fester varsles. SAK § 4-1. Hindret utsikt, bråk og støy i forbindelse med byggingen, felling av trær og økt innsyn, er i utgangspunktet privatrettslige forhold UNNTATT fra søknadsplikt er installering og endring av solenergianlegg i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle, veiledning til Byggesaksforskriften (SAK10) § 4-1 (1) d) nr. 4

Byggesaksforskriften § 4-1 (Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse) Søknad. Er du i tvil om skiltet eller reklamen krever søknad, kan du kontakte kommunen for veiledning. Skal du søke på egen hånd, må du varsle naboer og gjenboere før søknad om tiltak sendes kommunen Byggesaksforskriften (SAK) § 4-1; Naboloven § 2; Plan og bygningsloven § 29-4; Bygge nær offentlige vann- og avløpsledninger; Kontakt Lillestrøm kommune. Snakk med oss. Telefon: 66 93 80 00 (sentralbord) Søk etter ansatte Kontakt oss. Besøk oss. Rådhuset, Jonas Lies gate 18, 2000 Lillestrøm

Etter nåværende § 20-3 kan oppføring av mindre frittliggende bygning unntas fra søknadsplikt, jf. også byggesaksforskriften § 4-1. Det at unntaket gjelder frittliggende bygning innebærer at tiltaket ikke kan være knyttet til en eksisterende bygning Unntatt fra søknadsplikt pbl § 20-5 og SAK 10 § 4-1. Mindre veranda og terrasse med høyde mer enn 0,5 m over ferdig planert terreng. Bebygd areal (BYA) skal ikke være over 15 m2. Avstand til nabogrense minst 4,0 m. Bygging av terrasse/utegulv/platting på bakken i områder med arealformål byggeområde er unntatt søknadsplikt

Bod/uthus - Hadsel kommune

Byggherreforskriften - Arbeidstilsyne

Når du skal bygge noe kan det være søknadspliktig etter pbl § 20­2 eller det kan være unntatt søknadsplikt etter pbl § 20­5 og byggesaksforskriften (SAK10) § 4­1 Byggesaksforskriften § 4-1 Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse. Jernbaneloven § 10 Byggegrenser under, over og langsjernbanen. Jernbaneloven; Plan- og bygningsloven; Byggesaksforskriften (SAK 10) Bygg uten å søke; Hvor stort kan du bygge; Om søknadsprosessen. Skjema for nabovarsel. Brosjyre Før sender inn søknad eller startar rivinga, bør du sjekka gjeldande planstatus for eigedomen. Du treng ikkje søkja Dersom du sjølv kan byggja tilsvarande bygg utan å søkja Om tiltak går fram av byggesaksforskriften § 4-1 Du kan søkja sjølv Dersom du kan byggja tilsvarande bygg ved å søkja sjølv Om tiltaket går fram av byggesaksforskriften § 3-1 I. Byggesaksforskriften § 4-1 (Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse) Byggesaksforskriften § 4-2 (Unntak for plassering av særskilt bygning, konstruksjon eller anlegg) Plan- og bygningsloven § 1-6 (Tiltak) Plan- og bygningsloven § 20-5 (Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt) Kontaktinformasjon. Navn: Terese Kolberg Seynaeve. Tittel. 4.1 Tilbake til meldingsordningen? Byggesaksforskriften innehar detaljer om søknadsplikt, ansvarsrett, kontroll, tilsyn og overtredelsesgebyrer. Formålet med forskriften er å sikre godt forberedte søknader slik at behandlingen.

Endringer i SAK10 fra 1

nærmere krav til foretakets kvalifikasjoner er regulert i byggesaksforskriften kapittel 9, 10 og 11, jf. pbl. § 22-5. Ved søknad om ansvarsrett der foretaket ikke har sentral godkjenning skal foretaket synliggjøre overfor kommunen at det er i stand til å påta seg oppgaven det søkes om ansvarsrett for i det aktuelle tiltaket, jf 4.1 Generelt og definisjoner. For alle søknadspliktige tiltak etter pbl. skal det beregnes grunngebyr, saksbehandlingsgebyr og registreringsgebyr med mindre annet fremgår av regulativet. For tiltak som er unntatt søknadsplikt skal det beregnes registreringsgebyr dersom tiltaket skal matrikkelføres. I kap 4 i dette regulativet menes med Hva gjelder søknadsplikt gjelder det at bygninger med bruksareal og bebygd areal under 50 kvm, gesimshøyde under 3,0 meter og mønehøyde under 4,0 meter er unntatt fra søknadsplikt, jfr. byggesaksforskriften § 4-1 bokstav a. Bygningen må også plasseres minimum 1,0 meter fra nabogrense og ikke over ledninger i grunnen 1.4.1 Begreper En presisering av noen ord og begreper som vil bli brukt. 1.4.1.1 Overtredelse Med overtredelse menes brudd på plan- og bygningslovens regler. Når plan- og bygningsloven bruker begrepet overtredelse så vil også en unnlatelse gå inn under dette begrepet.1 1 Rundskriv H-1/10 byggesaksforskriften (SAK10). Det er i praksis heller ikke særlig aktuelt å dispensere fra lovens krav til estetisk kvalitet i det som bygges, søknadsplikt etter pbl § 20-5 og SAK10 § 4-1. Du kan også velge å søke om dispensasjon samtidig som du søker om selve tiltaket NA.4.1.2 Formann og bas (1) Det daglige arbeidet utføres under ledelse av formann og bas med relevant fagbrev eller yrkesbevis eller tilsvarende kunnskaper, og tilleggskurs i betongteknologi og utførelse samt erfaring fra lignende type arbeid NA.4.1 Forutsetninge

 • Dokumentmappe herre.
 • Traueranzeigen nordkirchen.
 • Audio books online free streaming.
 • Big polar bear.
 • Salzburg leben.
 • Når ble oslo grunnlagt.
 • Papir julestjerne oppskrift.
 • Viltkamera prisjakt.
 • Spirit stallion of the cimarron 2.
 • Mark wahlberg geschwister.
 • For lang tarm.
 • Torsk i form fløte.
 • Speiche bremen werkstatt.
 • Oppvarmet drikkeflaske til kanin.
 • Dtu triathlon.
 • Eric stefani.
 • Canon eos m7.
 • Prophet ibrahim geschichte für kinder.
 • Tømmermenn insekt.
 • Det golden ratio.
 • Gamle fiskeredskaper.
 • Ncs 5038 y83r.
 • Lysåpning 90 dør.
 • Cafe telegraph karte.
 • Egne bilder på lys.
 • Anna faris 2016.
 • Johnny knoxville instagram.
 • Spisesteder i bodø.
 • Saldo kontantkort telenor.
 • Greencard lotterie.
 • Twitch wow addons.
 • David poisson død.
 • Loriot cartoon.
 • Fragnebenan account löschen.
 • Wohnberechtigungsschein berechnen.
 • Wetter clearwater beach.
 • Trenger jeg lesebriller.
 • Åpne sår i underlivet.
 • Disco dancing.
 • Aprilia norge.
 • Magi wiki sinbad.