Home

Konsesjon vindkraft

Konsesjonssaker - NV

Lover og regler - NV

Vindkraft. Dette mener Fremskrittspartiet om vindkraftutbygging. De siste årene har det blitt bygget mye vindkraft i Norge, og det har mange steder ført til store konflikter. FrP stoppet behandlingen av alle søknader om vindkraftkonsesjoner allerede 1. april 2019, for å oppdatere og utbedre konsesjonssystemet NVE ga konsesjon til vindkraftverket i desember 2017. NVEs vedtak ble påklaget av natur- og friluftsorganisasjoner og av naboer til vindkraftverket. Det er gjennomført tilleggsutredninger om naturmangfold under klagebehandlingen, og departementet har lagt det oppdaterte kunnskapsgrunnlaget til grunn for vurderingen av virkningen for naturmangfold Vindkraft er en fornybar energikilde der bevegelsesenergien i vind blir omdannet til elektrisitet ved hjelp av vindturbiner. Vinden blåser på bladene, som roterer og driver en generator som genererer elektrisitet. Vind er dessverre ikke en konstant ressurskilde, noe som betyr at strømproduksjonen varierer etter hvor mye og hvor ofte det blåser I 2019 ble det produsert 5,5 TWh fra vindkraft i Norge. Samlet installert effekt var på 2 444 MW fordelt på 800 vindturbiner. Av dette ble 780 MW og 2,5 TWh ferdigstilt i løpet av 2019. Vindkraften stod for om lag fire prosent av den samlede kraftproduksjonen i Norge Innstramming i konsesjonsreglene Arbeiderpartiet har lenge ment at det er behov for innstramminger i konsesjonssystemet for vindkraft. Vi mener tiden mellom konsesjon og faktisk utbygging må kortes ned, og at vi må sikre godt samsvar mellom hva som blir vedtatt og hva som faktisk blir bygget

Vindkraftanlegg - ikke forlenget frist for idriftsettelse

 1. Utbygging av vindkraft innebærer betydelige arealinngrep og store naturødeleggelser. Naturvernforbundet er sterkt imot utbygging av vindkraft i sårbare og verdifulle naturområder. Nå skjer utbygging av vindkraft i kyst- og fjellområder der konsesjon aldri skulle vært gitt
 2. En samling av artikler som omhandler vindkraft og utbygging. Her er en samling artikler og saker om vindkraft, konsesjoner og annet. En kort omtale og link videre til de aktuelle sakene. Dieselutslipp fra vindturbinparker tilsvarer 1,9 mill dieselbiler. Bidrag fra Edmund Østmark: Produksjon av vindturbiner gir utslipp og påvirkning av natur
 3. Olje- og energidepartementet har i dag gitt Vardafjell Vindkraft AS konsesjon til bygging av Vardafjell vindkraftverk i Sandnes. Med full utbygging kan vindkraftverket gi i underkant av 90 Gigawattimer (GWh) årlig produksjon, tilsvarende årsforbruket til rundt 4500 husstander
 4. Olje- og energidepartementet har i dag gitt Dalbygda Kraftsenter AS konsesjon til bygging av Dalbygda vindkraftverk i Tysvær, Rogaland. Med full utbygging kan vindkraftverket gi i underkant av 125 GWh årlig produksjon, tilsvarende årsforbruket til rundt 6250 husstander
 5. vindkraft er tilfredsstillende som beslutningsgrunnlag for å avgjøre om prosjektene bør få konsesjon eller ikke, og om fastsatte utredningsprogram (UP) har blitt tilstrekkelig spisset mot 1 10 MW=Grensen for KU-plikt. I tillegg til de 205 kommer ca. 40 landprosjekter under 10 MW (totalt 200 MW) og ca. 2
 6. st sju-åtte år fra NVE starter den planlagte regionvise vindkraft-behandlingen, til et vindkraftverk kan settes i drift. Nye vindkraft-konsesjoner vil ikke bli gitt før i siste halvdel av 2020-tallet. 12. oktober 2020 13:36 Oppdatert 12. oktober 2020 13:48
 7. Konsesjon for vindkraft Norges vassdrags- og enregidirektorat, NVE, ga idag Statkraft konsesjon for bygging og drift av vindmølleparker på Smøla, Stadlandet og Hitra. Publisert 20.12.2000, kl.

Konsesjon betyr tillatelse frå kommunen for å overføre større eigedomar. Hovudsakleg gjeld dette for landbrukseigedomar, men i mange tilfeller må kommunen registrere eigefråsegn om konsesjonsfridom. Konsesjon eller ikkje ved overføring av eigedom? Du må fyrst kontakte kommunen for å sjekke om du treng å søkje om konsesjon Ber staten sikre vindkraft-utbygging på Frøya: - Må ikke skapes tvil. Staten bør sikre at Trønderenergi får bygge ut vindkraft på Frøya slik de har fått konsesjon til, mener flere aktører i kraftbransjen og miljøorganisasjonen Zero Når NVEs rammeplan for vindkraft på land blir vedtatt, vil den fortelle hvor det er mest hensiktsmessig å bygge ut vindkraft, og dermed utelukke andre steder. De som vil bygge vindmøller må fortsatt søke konsesjon for dette, det betyr altså at det ikke automatisk blir utbygging i disse områdene

Vindkraft - Fr

 1. Miljøpartiet De Grønne er for vindkraft i Norge, men mener samtidig at all utbygging av ny fornybar kraftproduksjon, inkludert vindkraft, skal ta hensyn til natur- og friluftsverdier, dyreliv, og livet i vassdrag og i havet
 2. Olje- og energidepartementet har stadfestet NVEs konsesjon til Buheii Vindkraft AS om bygging og drift av Buheii vindkraftverk i Kvinesdal kommune. - Buheii vindkraftverk er et teknisk/økonomisk godt prosjekt og kommunen lokalt er positiv til prosjektet
 3. Gjeldende konsesjon for Haram vindkraftverk ble gitt av NVE 7. februar 2019. Haram Kraft er 100% eid av finske Taaleri Energia. Utbygging av vindkraft er svært kapitalkrevende og utbyggingen vil bli finansiert med egenkapital fra Taaleri Energia og med lån fra bank
 4. Krever endringer i konsesjonsbehandlingen av vindkraft. Publisert 08.10.2020 07:32. Oppdatert 08.10.2020 10:40. Alle de store natur- og friluftsorganisasjonene går sammen om et felles innspill til Stortinget rundt vindkraftmeldingen
 5. isteren måtte svare for seg. Departementet har gitt 12 vindprosjekt avslag til tross for at kommunen var positiv, i ett tilfelle ble konsesjon gitt mot kommunens vilje. Vindturbiner i Midtfjellet vindpark i Fitjar kommune sett fra Tjernagel i Sveio kommune
 6. Konsesjon ble gitt 2012, denne ble påklaget og endelig tillatelse ble gitt av Olje- og energidepartementet i august 2013. Byggestart rundt 1. april. Vil du jobbe med vindkraft i TrønderEnergi? Følg med på ledige stillinger HER. Oversiktskart Frøya vindpark: Kontaktperson TrønderEnergi: Prosjektleder Torgrim Schnitle
Ja til Midtfjellet vindpark - Tu

Til nå er det gitt 88 konsesjoner for vindkraft. Antatt gjennomsnitt på konsesjonsområdet per konsesjon er 20 km2. Det innebærer at det, over en relativt kort tidsperiode, er forutsatt at 1760 km2 areal er omdisponert fra friluftsområder (LNFR) til bygge- og anleggsområder for vindkraft i kommuneplanen Red.anm.) i seg selv, og for vindkraft-KUene sett i lys av konsekvensutredninger i andre sektorer Standarden på meldingene (en tidlig varsling av et planlagt vind-prosjekt. Red.anm.) er for øvrig svært variabel, Dersom riktige støymålinger hadde blitt lagt til grunn ville vindkraftanlegget høyst sannsynlig ikke fått konsesjon Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen har gjort helomvending etter å ha sagt at vindkraft i Norge er et satsingsområde framover, skriver Dagens Næringsliv. - Vi ferdigstiller Fosen, og ønsker å bygge de to vindparkene vi har konsesjon til i Kvinesdal og på Remmafjellet, men så kommer vi ikke til å lete mer i Norge, sier Tønnesen - Fram til et prosjekt har fått konsesjon etter eventuell klagebehandling i Olje- og energidepartementet (OED) kan utviklingskostnadene, inkludert kostnader for vindmålinger, typisk ligge et sted mellom 10 og 14 millioner kroner, sier prosjektleder Gudmund Sydness i Nordisk Vindkraft til Teknisk Ukeblad

Trønder Energi Kraft AS fikk konsesjon av NVE til bygging av et vindkraftverk på inntil 90 megawatt (MW) på Stokkfjellet i Selbu kommune. NVEs vedtak ble påklaget av reindriftsinteressene, interesseorganisasjoner og enkelte privatpersoner. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag fremmet innsigelse til konsesjonssøknaden Å forbedre konsesjonssystemet for vindkraft er bare én av flere forutsetninger for at det skal være lettere å akseptere nye vindkraftverk i Norge. Vi trenger også : Et naturbudsjett som setter nasjonale grenser for naturtap og mål for restaurering: Vi kan aldri være sikker på at et naturinngrep er akseptabelt før det inngår i et budsjett som har et resultat vi kan akseptere Regjeringen foreslår å stramme inn reglene for å få lov til å sette opp nye vindmøller. Nå skal det gå maks 2-3 år fra konsesjonen gis til bygging starter

En vindkraftutbygger kan altså få konsesjon til å bygge vindpark, uten at kommunen har gjort en arealavklaring. Flertall for lovendring. Flere, både politikere og organisasjoner, tar nå til orde for en lovendring som innebærer å løfte fram plan- og bygningsloven også i saker om vindkraft Onsdag sendte NVE et brev til alle med konsesjon for vindkraft i Norge, og varslet at det normalt ikke vil bli gitt forlenget frist for å sette kraftverket i drift etter 31.12.2021. Denne fristen er knyttet til elsertifikatordningen, som avsluttes samme dato. Støtteordningen var laget for å øke produksjonen av fornybar kraft VINDKRAFT I NOREG: Per i dag er det gitt konsesjon til nesten 23 TWh vindkraft i Noreg. Av dette er omlag 10 TWh i drift eller under bygging. Med ein samla fornybarproduksjon på omlag 145 TWh er vindkraft framleis veslebroren i norsk kraftforsyning Konsesjon til vindkraft i Nord-Odal. Nord-Odal kommune mottok i dag vedtaksbrev fra Olje- og energidepartementet i saken om konsesjon til E.ON for bygging og drift av Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk. I sitt vedtak skjerper OED konsesjonskravene noe Vindkraft og naturen Verden trenger mer fornybar energi for å erstatte kull, olje og gass. Men ny fornybar energi innebærer nye naturinngrep. For å begrense inngrepene fra vindkraft i Norge, vil WWF ha strengere konsesjonskrav og en ny naturavgift

Bergens Tidende, 15.9.2015, Pengene blåste bort på vindkraft; Bergens Tidende 17.12.2013 Får konsesjon til vindkraft; NRK.no 13.6.2013 Sognekraft vil ut av vindkraft; Kronikker. Fjordabladet 17.06.20 - Okla vindkraftverk - ein verkebyll for kommunen? Fjordenes Tidende 21.04.20 Kven eig Stadlandet? Fjordenes Tidende 15.04.20 Kva vil Okla. Konsesjon til vindkraft på Stokkfjellet i Selbu Pressemelding • sep 19, 2017 10:05 CEST Nå kan det bli vindkraftproduksjon fra Stokkfjellet i Selb I forslaget er det pekt ut 13 områder som direktoratet mener er de mest egnede for vindkraft på land i Norge. Saken er ute på høring. - Hvor lett vil det bli å få konsesjon i årene som. Stortinget ber regjeringen gjøre en gjennomgang av konsesjonene som er gitt til vindkraft og stanse prosjekter med feil og mangler. Publisert: Publisert: 19. juni. Stortinget krever en ny gjennomgang av konsesjonene som er gitt til vindkraft. Bildet viser Guleslettene vindpark ved Florø Meldingen behandler også økonomi, og sier at utbyggingen av fornybar kraftproduksjon, og herunder vindkraft, skal være samfunnsøkonomisk lønnsom. Faktisk sies det enda sterkere: 'Kraftproduksjon skal bygges (ut) etter samfunnsøkonomisk lønnsomhet' (s. 76). Dette betyr at det helt klart ikke kun er bedriftsøkonomi som skal inngå i vurderingsgrunnlaget konsesjonsmyndigheten NVE.

Konsesjon ble gitt i juni 2015. Konsesjon på vindkraftverk gis for 25 år. Statkraft om vindkraft. Fornybar.no om vindkraft. Endelig avtale mellom Austri og Trysil og Åmot kommuner. Trysil kommunestyres uttalelse til konsesjonssøknaden - saksframlegg, vedlegg og vedtak - november 2013 Det ble blant annet uttalt at det ikke vil bli gitt konsesjon til vindkraftprosjekter i samme område som det er gitt utvinningstillatelser etter petroleumsloven, med mindre det er presisert i utvinningstillatelsen at slik vindkraft kan bli aktuelt i området eller det er inngått avtale om dette med de aktuelle innehavere av utvinningstillatelser etter petroleumsloven

Det er stadig flere som er imot vindkraft på land. På ett år er motstanden gått fra 24 til 34 prosent, og alle har fått med seg de hissige demonstrasjonene på Haramsøya. Lokalbefolkningen vil ikke ha vindmøllene, og sperret veien til utbyggingsområdet, mens politi sørget for at anleggsmaskinene fikk startet opp. Politiet vinner alltid til slutt Vindkraft Kun én kommune har blitt overkjørt på vindkraft. I kun ett tilfelle er det gitt konsesjon til vindkraftutbygging der en kommune har sagt nei, viser tall fra NVE. Bare én kommune er hittil overkjørt av sentrale myndigheter i spørsmålet om vindkraftverk Vindkraft og støy. I et moderne samfunn er det mange kilder til støy eller uønsket lyd. forholder seg til den anbefalte grenseverdien og til utdypninger i Miljødirektoratets veileder for støy ved vedtak om konsesjon og fastsettelse av konsesjonsvilkår for vindkraftverk Norges Vassdrags- og energidirektorat ga i desember 2014 Zephyr AS konsesjon til bygging og drift av et vindkraftverk på inntil 115 megawatt (MW) i området rundt Innvordfjellet. Vindkraftverket er antatt å kunne gi en årlig kraftproduksjon på rundt 390 gigawattimer (GWh) Statkraft, som er heleid av den norske staten, satser gjennom selskapet Statkraft Vind Utvikling DA på vindkraft. De har bygget flere vindkraftverk lenger nord i landet, og fikk i 2016 konsesjon fra NVE til å bygge 27 vindmøller på Kvinesheia, i kommunene Kvinesdal og Lyngdal

Konsesjon til vindkraftutbygging i Birkenes - regjeringen

 1. Planområdet dekker 5,8 km2. Konsesjon ble gitt i 2014, som det eneste av 4 omsøkt prosjekt i nærliggende område på den tiden. Endelig tillatelse ble gitt av Olje- og energidepartementet i september 2017. Konsesjonsgitt ytelse er 90 MW. Byggestart rundt 1. april. Vil du jobbe med vindkraft i TrønderEnergi? Følg med på ledige stillinger HER
 2. Det tyske energiselskapet E.ON ble gitt endelig konsesjon for Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk i april 2016. I oktober 2019 overtok det tyske selskapet RWE konsesjonen, og i april 2020 ble det kjent at Akershus Energi overtar konsesjonen.I forbindelse med konsesjon for vindkraftverket ble Eidsiva Nett i 2018 gitt anleggskonsesjon for nettilknytningen
 3. Vindkraft konsesjon gitt, Vindkraft avslått ikke utbygd <= 10 MW 10 - 100 MW > 100 MW Vi Vindkraftområde Under arbeid Utbygd Ikke påbegynt Vindturbin Utbygd Under bygging VINDKRAFT = 10 MW - 100 MW Vindkraft konsesjon gitt = 10 MW 10 - <= 10 MW 10 - 100 MW > 100 MW ndkraft planlegging avsluttet <= 10 MW 10 - 100 M
 4. Tilbyr grunneierne millionbeløp for vindkraft på Tønsheia. - Alt av veier inn må jo sprenges, det vil ikke bli mulig å tilbakeføre etter en konsesjon tar slutt, påpeker Ole Jacob Olsen som ga uttrykk for sin motstand på møte med Fortum Nordkraft

Video: Hva er vindkraft UngEnerg

Får konsesjon til vindkraft. Vestavind Kraft får konsesjon til å investere 200 millioner i vindkraftverk på Stad. Men Fylkesmannen kan velte planene. Publisert Publisert . 17. desember 2013. RUVER: Her er vindkraftverket tegnet inn på et bilde tatt fra veien opp mot Kjerringa/Vestkapp Vindkraft i Sandnes. I 2013 sa bystyret i Sandnes ja til planene om et vindkraftverk på Vardafjell. I 2014 fikk selskapet Vardafjell Vindkraft AS, som eies av HybridTech AS og Nordisk Vindkraft AB, konsesjon av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til bygging og drift av et vindkraftverk på inntil 30 megawatt Konsesjon er tillatelse, godkjenning, bevilling, særlig en tillatelse av offentlig myndighet som etter lovgivningen er nødvendig for å sette i verk en virksomhet eller et tiltak, for eksempel kjøp av landbrukseiendom, bygging av kraftverk, etablering av oppdrettsanlegg eller igangsetting av visse andre slags næringsvirksomheter. En velkjent konsesjonsordning er krav til boplikt ved erverv. Mange konsesjoner ble gitt, men flere av de som fikk konsesjon var avventende, og først etter 2016 ble det rekordstore investeringer i vindkraft. Også for konsesjonærer av vindkraft, følger det av konsesjonsvilkårene krav om at en detaljplan av utbyggingsløsning skal omfatte miljø-, transport og anleggsplan som NVE skal godkjenne før utbyggingen kan starte Zephyr har søkt om konsesjon til å bygge Dalsbotnfjellet Vindkraftverk i Gulen kommune. Zephyr venter på endelig avgjørelse fra Olje- og energidepartementet. Dalsbotnfjellet vindkraftverk er planlagt bygget i et ca 25 kvadratkilometer stort planområde som ligger 500-600 moh

Buheii Vindkraft AS har søkt om konsesjon for å bygge og drive et vindkraftverk på Buheii i Kvinesdal kommune. Vindkraftverket vil få en samlet installert effekt på 81 MW og en midlere årsproduksjon på 230 GWh. Vindkraftverket er tenkt tilknyttet eksisterende kraftnett via en ny 132 kV kraftledning frem til Ertsmyra transformatorstasjon ved Tonstad. P Tekniske fakta. Konsesjon på 66 MW og inntil 16 vindturbiner med max rotordiameter 120 m. Effekt: 36,6 MW, MTA plan godkjent av NVE Årsproduksjon: 100 Gwh (50 % av det som låg til grunn i konsesjonssøknaden) Tal: 8 stk. Vestas 4,2 MW Navhøgde: 82 m Rotorspenn: 136 m (16 m meir enn i opphavleg konsesjon) Totalhøgde: 150 m Anleggsvegar lengde: 5,4 km; 3,3 km ny veg og oppgradering av 2,1. Landbasert vindkraft . Utbygging av vindkraft på land har ført til betydelige inngrep i naturen og konsekvenser for reindriften. SV har derfor gått inn for ikke gi konsesjon i samiske områder inntil rettssituasjonen er avklart gjennom behandling av Samerettsutvalg II

Mens vindkraft på land møter stadig sterkere motstand, er flytende havvind bokstavelig talt i vinden. I slutten av august ga Enova tilsagn om støtte på 2,3 milliarder kroner til Equniors vindkraftprosjekt Hywind Tampen, og nylig lanserte Menon en rapport som estimerer verdiskapingspotensialet i norsk satsing på flytende havvind til 117 milliarder kroner fram mot 2050 Hei!er strømmen dere leverer basert på vindkraft? Velkommen til NTEs kunde- og supportforum! Her vil du finne svar på det du lurer på

Vindkraft - NV

- Vi sa ja fordi vi trodde at det var en god og bærekraftig løsning, men nå har vi kommet dit at vi ikke vil støtte vindkraft lenger, sier Wirak til Aftenbladet denne søndagen. Og fortsetter: - Det som er satt i gang er satt i gang. Det viktige nå er at flertallet i Sandnes ikke ønsker at det gis konsesjon til flere § 3. (særlige rettigheter som omfattes av loven) Lovens regler om konsesjon gjelder også stiftelse og overdragelse av leierett og annen lignende bruksrett over fast eiendom med mindre retten er stiftet for en tid av høyst 10 år, uten adgang for brukeren til å kreve kontraktstiden forlenget ut over dette tidsrom

Finnmark Kraft: Nyhetsartikler

Vindkraft - havvind og vindmøller Arbeiderpartie

Befolkningen har dermed snudd fra 2005, da 51,4 prosent sa ja til vindkraft i en folkeavstemning og kommunen selv var for, noe som etter hvert førte til at NVE ga konsesjon til å bygge ut vindkraft. I 2005 var det snakk om å sette opp opptil 63 vindturbiner på 130 meters høyde, men siden ble dette redusert til 26 turbiner Haram vindkraft som opphaveleg fekk løyvet, er no eigd av Taaleri Energia frå Finland. Byggekostnaden er ca. 400 millionar kroner. NVE gav konsesjon til utbygging i 2008, men det blei klaga på.

Vindkraft - naturvernforbundet

Vindkraft. Aktuelt. Kontakt oss. Meny Lukk meny. Lukk søk. Forsiden > Prosjekter > Guleslettene. Guleslettene. Bremanger og Kinn kommuner i Vestland. Zephyr bygger Guleslettene vindkraftverk på vegne av BlackRock som eier prosjektet. Vindkraftverket er planlagt satt i drift høsten 2020 Vindkraft på høring: Et dysfunksjonelt forvaltningssystem. Av Martin Eggen (18.10.2020). Stortingsmeldingen for vindkraft på land er i disse dager på høring i Stortinget, og åtte natur- og friluftsorganisasjoner ber nå om at Stortinget gjør en rekke innstramminger i meldingen Ber om gjennomgang av tvang i vindkraft. Stortingsrepresentant Arne Nævra (SV) mener departementet må revurdere bruken av tvang i vindkraft

Om vindkraft, konsesjoner og annet teknisk om vindturbiner

SV ber om byggestopp for vindkraft - vindkraftforening advarer Å gi vindkraftanlegg som har fått konsesjon byggestopp, kan få alvorlige konsekvenser for norsk industri, mener vindkraftforening. Okla vindkraftverk i Stad kommune er ett av vindkraftanleggene der konsesjonen blir gransket på ny NV

Lite aktuelt med mer vindkraft i Innlandet - HA Debatt

Konsesjon til Vardafjell vindkraftverk - regjeringen

Olje- og energidepartementet har i dag stadfestet konsesjonen til E.ON om bygging og drift av Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk i Nord-Odal kommune Konsesjon (av latin: concessio = «innrømmelse», «tillatelse») betegner i norsk og andre lands rett en tillatelse fra offentlig myndighet til å gjøre noe. Andre ord for konsesjon er tillatelse, bevilling, løyve, autorisasjon, lisens og dispensasjon. I det offentlige betyr dette at man får lov til å gjøre noe som i utgangspunktet ikke er tillatt for alle Kartdeling er deaktivert fordi du har lagt til for mange elementer i kartet. Fjern elementer for å aktivere deling, eller del ved å laste ned elementene som en shape fil

Konsesjon til Dalbygda vindkraftverk - regjeringen

Buheii vindkraft AS 4 Innledning Buheii vindkraft AS fikk anleggskonsesjon for Buheii vindkraftverk den 17.09.2015. Etter klagebehandling i olje- og energidepartementet ble endelig konsesjon meddelt den 16.11.2017. I konsesjonen er det satt flere vilkår - herunder at det skal utarbeides en miljø, transport- o 2013: Det ble i samme område søkt om konsesjon for inntil 25 vindturbiner på Sandnes vindkraftverk like ved. Denne ble senere stilt i bero på grunn av for liten nettkapasitet. Høsten 2013: Sandnes kommune sier ja til begge anleggene. Høsten 2014: NVE meddelte konsesjon for Vardafjellet vindkraftverk 18.12.2014, og vedtaket er stadfestet av Olje- og energidepartementet (OED) 23.03.201 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) la 1. april frem en ramme med forslag om 13 områder som er egnet for vindkraft. Signalene som Olje- og energidepartementet (OED) har fått under møter land og strand rundt i forbindelse med høringer om rammen for vindkraft, er at noen av konsesjonskravene bør strammes inn. - Signalene er klare, og det vil vi følge opp. Konkret hvilke. Hun viser til høringsprosessen i fjor, hvor tre konkrete havområder ble presentert som aktuelle for konsesjon og vindkraft. - Når du får konkrete områder, så blir det plutselig konkret for.

Vi snakker om prosjekter som fikk konsesjon av NVE før den store prosessen med en rammeplan for vindkraft, som jo ble droppet, men der NVEs konsesjoner og planer for miljø, transport og anlegg (MTA) er blitt klaget inn til Olje- og energidepartementet, klargjør Norwea-sjefen Han mener prosjekter som har støtte lokalt og ikke innebærer for store inngrep i naturen, fortsatt bør kunne få konsesjon. - Vindkraft kan bidra til lave strømpriser til nytte for alle forbrukere, ikke minst for den viktige kraftkrevende industrien i Norge, sier Freiberg. Han vedgår likevel at tempoet bør senkes NVE gir konsesjon til Havsul I og Haram vindkraftverk i Møre og Romsdal. Vindkraftverkene vil kunne gi en produksjon på ca 1,2 TWh og gi et betydelig bidrag til forsyningssituasjonen i Midt-Norge. NVE avslår samtidig konsesjonssøknader for fire vindkraftprosjekter i fylket

NVE: Ingen nye vindkraft-konsesjoner før andre halvdel av

Så søker de konsesjon hos NVE. Når de får det, inngår de avtaler med kraftkjøpere. Deretter selger de prosjektene til internasjonale pensjonsfond eller andre investorer, sier han. Når du kan produsere vindkraft for 25 øre og selge for 40, blir det en grunnrentenæring som bør betale skatt, svarer han Her er vindplanene som får folk til å holde pusten. Minst sju aktører kjemper om å sikre seg de beste områdene for vindkraft i Agder

Konsesjon for vindkraft - Økonomi - NR

Vindkraft og reindrift De blottlegger arrogansen Dessverre er lista allerede lang over vindkraftverk som allerede har fått konsesjon, og av prosjekter som er under planlegging Vindkraft i stor konflikt med naturområder som omfattes av Emerald Network (10.01.2020) God jul og godt nytt år fra NOF (20.12.2019) Krever at forlenget konsesjon til Smøla vindkraftverk trekkes tilbake (03.12.2019) Vindkraft ute av kontroll - storrengjøring påkrevd! (25.11.2019) Havvind gir fuglene nye utfordringer (04.11.2019 Vindkraft har lenge vært et omstridt tema innen norsk energipolitikk. Motstanderne trekker frem at vindmøllene er skjemmende å se på, at de er farlige for dyreliv, og at de kan lage sjenerende støy, Utbyggere som ønsker å sette opp vindkraftverk i Norge trenger konsesjon fra NVE Vindkraft konsesjon gitt, ikke utbygd Klassenavn RGB-verdier Symbol Spørring <= 10 MW 0 -0 -0, 115 -178 -255 OBJTYPE = Vindkraftverk AND STATUS != D AND SAKKATEGORI = 2 AND EFFEKT_MW <= 10 10 - 100 MW 0-0-0, 115-178-255 OBJTYPE = Vindkraftverk AND STATUS != D AND SAKKATEGORI.

Vindkraft og støy | FosenVindVindkraft-start tatt av vindenSandnes kommune klager på vindpark-konsesjon: FlereBrurhella (privat) - Nord-Odal kommune

KONSESJON Vindkraft konsesjonsbehandling Under behandling Under behandling Vindkraft under behandling Vi = 10 MW - 100 MW Vindkraft konsesjon gitt = 10 MW - 100 MW > 100 MW Vindkraft avslått <= 10 MW 10 - 100 MW > 100 MW Vindkraft planlegging avsluttet <= 10 MW 10 - 100 MW > 100 M En konsesjon som er det ordet man ofte bruker i vindkraft-debatten som kanskje ikke alle alltid vet hva egentlig er , det er jo en verdifull rettighet som blir gitt etter en omfattende konsesjonsbehandling. Og dette er en figur som viser ulike faser for et vindkraftverk, fra planlegging til nedleggelse Vindkraft i Fjaler får konsesjon. Lutelandet Energipark i Fjaler kommune i Sogn og Fjordane fikk onsdag konsesjon til bygging og drift av Olje- og energidepartementet. Publisert Publisert . 24. oktober 2012. KONSESJON: Slik kan det bli seende ut på Lutelandet når vindkraftanlegget etter planen står ferdig i 2015 Vindkraft Nord AS søkte i 2010 om konsesjon for utbygging av Dønnesfjord Vindpark. Olje- og energidepartementet stadfestet Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) vedtak i brev av 19.11.2013, etter at tildelt konsesjon var blitt påklaget Konsesjon skal ikke gis i strid med kommunestyrevedtak. Utbyggingstakten i norsk vindkraft har aldri vært høyere, og nye rekorder for kapasitetsøkning i vindkraft ble satt både i 2017 og 2018. I løpet av sommeren vil det bli klart om det settes installasjonsrekord for fjerde år på rad i 2021 Samtidig øker mobiliseringen mot vindkraft på land, både på lokalt og nasjonalt nivå. Så lenge naturvernere og friluftsinteresser føler seg overkjørt i mange konsesjonsprosesser, og så lenge lokalsamfunn er prisgitt konsesjonsmyndighetene etter at konsesjon er gitt, er det liten grunn til å tro at konfliktnivået dempes

 • Contorni.
 • Tag heuer connected modular 45 ceramic.
 • Hr senteret unn.
 • Dublin restaurants.
 • Schuppenflechte hausmittel.
 • Ekvator engelsk.
 • Faaberg cup 2018.
 • Ibuprofen ibux.
 • Fontainebleau deutsch.
 • Rebell produksjonsbyrå as.
 • Widgit go.
 • Fibersementplater pris.
 • Single party würzburg 2018.
 • Honda color codes.
 • Elysium god.
 • Paracet barn 250.
 • Yogarommet.
 • Water enthalpy of vaporization.
 • Spremberg schwimmhalle.
 • Shopping ayia napa.
 • Hooked on a feeling movie.
 • Bambinos tolv.
 • Boyka undisputed anmeldelse.
 • Må oppvaskmaskin ha egen kurs.
 • Falkensteiner family hotel diadora zadar, kroatien.
 • Lagoon 400.
 • Bild borussia mönchengladbach.
 • Bodenseeforum konstanz stellenangebote.
 • Gladioler overvintring.
 • Legofestival teknisk museum.
 • Studio winterthur.
 • Helter skelter manson.
 • Shoei hjelm.
 • Hochmoor schwarzwald bad wildbad.
 • Julia roberts imdb.
 • Proto groudon.
 • Bitcoin island.
 • Ferske kamskjell.
 • Audi mitarbeiter ingolstadt.
 • Ledig stilling internasjonal.
 • Vw logo 1937.